PRACA ORYGINALNA
Przeżycia chorych na nowotwory złośliwe szyjki macicy na Śląsku w latach 1999-2000
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Epidemiologii i Śląski Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Brunon Zemła
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Zofia Kołosza   

Zakład Epidemiologii i Śląski Rejestr Nowotworów Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 44-101 Gliwice tel. + 4832 278 97 04
 
Med Środow. 2011;14(2):32–38
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp:
Przeżycia chorych na raka szyjki macicy w Polsce diagnozowanych w latach 1990–1999 należały do najniższych w Europie wg badania EUROCARE 3-4. Celem jest oszacowanie przeżyć chorych na raka szyjki macicy na śląsku w latach 1999–2001 w odniesieniu do okresu wcześniejszego 1990–1994 i 1995–1998.

Materiał i metody:
Analizą objęto 4477 kobiet chorych na raka szyjki macicy w wieku 15–99 lat, diagnozowanych w latach 1990–2001 i obserwowanych do końca 2006 roku. Dane uzyskano ze Śląskiego Rejestru Nowotworów. Oszacowano 5-letnie względne przeżycie i względny wzrost ryzyka zgonu w zależności od wybranych czynników: wiek zachorowania, typ histologiczny i stadium zaawansowania choroby w chwili rozpoznania.

Wyniki:
5-letnie przeżycia względne chorych na raka szyjki macicy w latach 1999–2001 wyniosły 54,3%. Stwierdzono brak znaczącej poprawy 5-letnich przeżyć w odniesieniu do lat 1990–1994 (52,2%). Przeżycie maleje wraz z wiekiem i jest szczególnie niskie wśród chorych w wieku powyżej 75 lat. Czynnikami rokowniczymi zwiększającymi ryzyko zgonu były: choroba w stadium zaawansowanym, rozpoznanie raka gruczołowego i wiek powyżej 75 lat.

Wnioski:
Oszacowane przeżycia dla kobiet Śląskich chorych na raka szyjki macicy należą do niskich w odniesieniu do wskaźników przeżyć w badaniach EUROCARE. Brak poprawy 5-letnich przeżyć względnych i utrzymujący się niekorzystny rozkład stadiów zaawansowania w analizowanym 12-letnim okresie w populacji chorych na raka szyjki macicy wskazuje na konieczność intensyfikacji badań wczesnego wykrycia nowotworu (skryningi).


Background:
Cervical cancer survival rates in Poland in the years 1990–1994 and 1995–1999 were the lowest in Europe (EUROCARE 3-4 study). The aim is to assess survival rates of cervical cancer patients in Silesia diagnosed in the years 1999–2001 in comparison with survival of the patients diagnosed in previous periods: 1990–1994 and 1995–1998.

Material and Methods:
The analysis based on 4477 cases of cervical cancer aged 15–99 years diagnosed in the years 1990–2001 and followed-up to the end 2006. Data were obtained from Silesia Cancer Registry. Five-year relative survival and relative excess risk of death by selected factors: age, histological type and stage at diagnosis were estimated.

Results:
Five-year relative survival amounted 54.3% in the years 1999–2001. There was no significant improvement on survival against 52.2% in the years 1990–1994. Survival falls with age at diagnosis and is especially low for patients aged above 75 year. Prognostic factors increasing the death risk were: advanced stage at diagnosis, histological type (adenocarcinoma) and age at diagnosis above 75 year.

Conclusions:
5-year survival rates of Silesian women with cervical cancer were significantly lower in comparison with survival rates from EUROCARE studies. Lack of improvement in 5-year relative survival and permanent unfavorable stage distribution may suggest necessity for expansion of screening programs.

 
REFERENCJE (15)
1.
Ferlay J., Shin H.R., Bray F. i wsp.: GLOBOCAN 2008: Cancer incidence and mortality worldwide: IARC Cancer Base No. 10. Lyon, France: IARC, 2010.
 
2.
Kołosza Z., Banasik T.R., Zemła B.F.P.: Nowotwory złośliwe w województwie Êlàskim w 2005 roku. Wyd. ZakΠad Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach. Gliwice 2007.
 
3.
Sant M., Aareleid T., Berrino F. i wsp.: EUROCARE-3: survival of cancer patients diagnosed 1990-94-results and commentary. Ann. Oncol. 2003, 14 (Suppl.5): V61-V118.
 
4.
Sant M.; Allemani C.; Santaquilani M. i wsp.: EUROCARE- 4. Survival of cancer patients diagnosed in 1995-1999. Results and commentary. Eur. J. Cancer 2009, 45: 931-991.
 
5.
Ederer F., Axtell L.M., Cutler S.J.: The relative survival: a statistical methodology. Natl Cancer Inst. Monogr. 1961, 6: 101- 121.
 
6.
Hakulinen T.: Cancer survival corrected for heterogeneity in patient withdrawal. Biometrics 1982, 38: 933-942.
 
7.
Dickman P.W., Sloggett A., Hills M. i wsp.: Regression models for relative survival. Stat. Med. 2004, 23: 51-64.
 
8.
Bielska-Lasota M., Inghelmann R., Van de Poll-Franse L. i wsp.: Trends in cervical cancer survival in Europe, 1983- 1994: a population-based study. Gynecol. Oncol. 2007, 105: 609-619.
 
9.
Corazziari I., Quinn M., Capocaccia R.: Standard cancer patient population for age standardising survival ratios. Eur. J. Cancer 2004, 40:, 2307-2316.
 
10.
Bates J.H., Hofer B.M., Parikh-Patel A.: Cervical cancer incidence, mortality, and survival among Asian subgroups in California, 1990-2004. Cancer 2008, 113: 2955-2963.
 
11.
Taylor R., Morrell S., Mamoon H. i wsp.: Decline in cervical cancer incidence and mortality in New South Wales in relation to control activities (Australia). Cancer Causes Control 2006, 17: 299 - 306.
 
12.
Błaszczyk J., Pudełko M., Bębenek M.: Przeżycia pięcioletnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim z lat 1985-2001. Dolnośląski Rejestr Nowotworów, Wrocław 2007.
 
13.
Bulk S., Visser O., Rozendaal L. i wsp.: Incidence and survival rate of women with cervical cancer in the Greater Amsterdam area. Br. J. Cancer 2003, 89: 834-839.
 
14.
Bielska-Lasota M., Krynicki R., Rabczenko D. i wsp.: Ocena przeżyć chorych na raka szyjki macicy w wybranych rejonach Polski w latach 1990-1996 z uwzględnieniem niektórych czynników rokowniczych. Przegl. Epidemiol. 2004, 58: 523-536.
 
15.
Brenner H., Francisci S., De Angelis R. i wsp.: Long-term survival expectations of cancer patients in Europe in 2000- 2002.Eur. J. Cancer 2009,45:1028-1041.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054