PL EN
PRACA ORYGINALNA
Zapadalność na gruźlicę w województwie śląskim w latach 2002–2013 wśród dzieci i młodzieży
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Epidemiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Kierownik Katedry i Zakładu: Prof. dr hab. n. med. J. E. Zejda
 
 
Autor do korespondencji
Kamil Barański   

Katedra i Zakład Epidemiologii Śląski Uniwersytet Medyczny ul. Medyków 18, 40-752 Katowice tel. (32) 2088538
 
 
Med Srod. 2015;18(1):38-44
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Gruźlica nadal pozostaje aktualnym problemem zdrowia publicznego pomimo spadającego współczynnika zapadalności w populacji polskiej. Skuteczne działania profilaktyczne wymagają dobrego rozpoznania problemu w skali regionalnej, zwłaszcza w odniesieniu do najmłodszej populacji. W związku z tym przeprowadzono analizę zachorowalności na gruźlicę w populacji woj. śląskiego, z oceną zróżnicowania czasowego trendu w tym zakresie wśród dzieci i młodzieży do 19 roku życia.

Materiał i metody:
Surowe i standaryzowane współczynniki zapadalności (lata 2002–2013) obliczono na podstawie danych zawartych w raportach Głównego Urzędu Statystycznego oraz na podstawie danych udostępnionych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach. Dane analizowano z uwzględnieniem powiatów jako miejsca zamieszkania.

Wyniki:
Standaryzowane współczynniki zapadalność na gruźlicę (n/100000) w całej populacji woj. śląskiego w latach 2002–2013 wyniosły odpowiednio: 25,5; 21,8; 22,1; 21,1; 17,3; 18,5; 17,1; 18,8; 19,8; 22,0; 19,9; 19,5. Odsetkowy udział zapadalności w wieku 0–19 lat w całkowitej zapadalności wyniosły, w kolejnych latach, odpowiednio: 1,4%; 1,5%; 0,9%; 2,4%; 1,7%; 1,8%; 1,4%; 2,7%; 2,0%; 3,0%; 2,3%; 3,7% Największe czasowe zróżnicowanie, wśród dzieci i młodzieży odnotowano w powiecie lublinieckim (0–35,2/100000).

Wnioski:
W latach 2002–2013 zróżnicowanej zapadalności na gruźlicę na terenie województwa śląskiego towarzyszy niski odsetek przypadków gruźlicy u dzieci i młodzieży do19 roku życia. Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w większości powiatów jest stabilna, jednakże należy zwrócić uwagę na wzrost zapadalności w najmłodszym segmencie wiekowym populacji woj. śląskiego w ostatnich trzech latach obserwacji.


Introduction:
Tuberculosis is still a public health problem despite the steadily declining incidence rate in the wider Polish population. Effective prevention requires a good diagnosis of the problem on a regional scale, particularly among the younger population. Therefore, analysis of the incidence in the Silesian population with analysis of temporary differences in this trend among children and adolescents to 19 years of age was made.

Material and Methods:
The incidence rate and standardized incidence were calculated on data based from Central Statistical Office reports and data from Provincial Sanitary Epidemiological Station in Katowice. Data were analyzed with consideration of counties as a place of residence.

Results:
The standardized incidence rate of tuberculosis (n/100,000) in Silesian population between 2002–2013 amounted to: 25.5; 21.8; 22.1; 21.1; 17.3; 18.5; 17.1; 18.8; 19.8; 22.0; 19.9; 19.5. Percentage incidence in children and adolescents aged 0–19 years in subsequent years: 1.4%; 1.5%; 0.9%; 2.4%; 1.7%; 1.8%; 1.4%; 2.7%; 2.0%; 3.0%; 2.3%; 3.7%. The highest temporary differences of trend in children and adolescents are reported in Lubliniec county (0–35.2/100,000).

Conclusions:
Varied incidence of tuberculosis noted in the years 2002–2013 in Silesian area is followed by low percentage of tuberculosis cases in children and adolescents aged 0–19 years.The epidemiological situation of tuberculosis in most counties is stable. However, the increasing incidence in the youngest segment of the Silesian population in the last three years should be noted.

PODZIĘKOWANIA
Autorzy pragną złożyć podziękowania Panu Profesorowi dr hab. n. med. Janowi Zejdzie za inspirację i wsparcie merytoryczne podczas opracowywania niniejszego artykułu.
 
REFERENCJE (24)
1.
Walls T., Shingadia D., Novelli V.: The epidemiology of paediatric tuberculosis in Europe. Current Paediatrics: 2004; 14: 258-262.
 
2.
Kochi A.: The global tuberculosis situation and the new control strategy of the World Health Organization. Tubercle 1991; 72: 1-6.
 
3.
World Health Organization: Global Tuberculosis Report 2013. Genewa, Szwajcaria WHO/HTM/TB/2013.11.
 
4.
European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe: Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2013. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control, 2013: 55-56.
 
5.
Ahmad B.O., Boschi-Pinto C., Lopez D A. i wsp.: Age standardization of rates: a new who standard. World Health Organization 2001.
 
6.
Jagielski T., Augustynowicz-Kopeć E., Zwolska Z.: Epidemiologia gruźlicy w perspektywie świata, Europy i Polski Wiad. Lek. 2010; 63(3): 230-46.
 
7.
European Centre for Disease Prevention and Control/WHORegional Office for Europe: Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2014. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control, 2014: 55-56.
 
8.
Loeffler A. M.: Pediatric Tuberculosis. Semin Respir Infect 2003; 18: 272-291.
 
9.
Hill C.P., Jackson-Silla D., Donkor A.S. i wsp.: Risk factors for pulmonary tuberculosis: a clinic-based case control study in The Gambia. BMC Public Health 2006; 6: 156.
 
10.
Korzeniewska-Koseła M.: Postępowanie wobec osób z kontaktu z chorym na gruźlicę. Zalecenia europejskie i polska perspektywa z uwzględnieniem zagadnień pediatrycznych. Med Prakt Pediat. 2011; 6: 34-44.
 
11.
Zalecenia PTChP dotyczące rozpoznawania, leczenia i zapobiegania gruźlicy u dorosłych i dzieci; Pneumonol Alergol Pol 2013; 81(4): 323-379.
 
12.
Kwiatkowska S.: Diagnostyka gruźlicy. Alergia 2008; 3: 19-24.
 
13.
Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce w 2011 oraz w 2013 roku. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc. Warszawa 2012 oraz 2014.
 
14.
Augustynowicz-Kopeć E., Zwolska Z.: Epidemiologia gruźlicy u dzieci i niektóre problemy diagnostyki mikrobiologicznej, Postępy Nauk Medycznych 2008; 9: 569-577.
 
15.
Szczuka I.: Gruźlica w Polsce w 2003 roku. Przegl. Epidemiol. 2005; 59: 353-361.
 
16.
Olczak A., Grąbczewska E., Kozielewicz D. i wsp.: Gruźlica w grupie pacjentów zakażonych HIV. Przegl. Epidemiol. 2008; 62: 63-69.
 
17.
Popielska J., Marczyńska M., Dobosz S. i wsp.: Gruźlica u dzieci zakażonych HIV. Prz. Epidemiol. 2006: 60(1): 65-70.
 
18.
Rowińska-Zakrzewska E.: Gruźlica i HIV na świecie, w Europie i w Polsce. Pneumonol. Alergol. Pol. 2013; 81: 499-501.
 
19.
Romaszko J., Buciński A., Wasiński R. i wsp.: Incidence and risk factors for pulmonary tuberculosis among the poor in the northern region of Poland. Int J Tuberc Lung Dis. 2008; 12(4): 430-5.
 
20.
Przybylski G., Dąbrowska A., Trzcińska H.: Alcoholism and other socio-demographic risk factors for adverse TB-drug reactions and unsuccessful tuberculosis treatment – data from ten years’ observation at the Regional Centre of Pulmonology, Bydgoszcz, Poland. Med Sci Monit, 2014; 20: 444-453.
 
21.
Faustini A., Hall A.J., Perucci C.A.: Risk factors for multidrug resistant tuberculosis in Europe: a systematic review; Thorax 2006; 61: 158-163.
 
22.
Marek K.: Kliniczna patologia zawodowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1982.
 
23.
Zachorowania i zgony na gruźlicę w 2000, 2001, 2002, 2003, 2003 roku. Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach.
 
24.
Brożek M.G.: Epidemiologia gruźlicy w województwie śląskim w latach 1994-2004. Wiad. Lek. 2006; 59: 3-4.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top