PL EN
PRACA ORYGINALNA
Zagrożenie słonecznym promieniowaniem nadfioletowym na obszarze Górnego Śląska w świetle badań Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytutu Medycyny Pracy Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu Zakład Szkodliwości Fizycznych, Fizjologii Pracy i Ergonomii Kierownik Zakładu: dr n.przyr. S. Marzec
 
 
Autor do korespondencji
Stanisław Marzec   

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego 41-200 Sosnowiec, ul. Kościelna 13
 
 
Med Srod. 2010;13(4):38-44
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów natężenia słonecznego promieniowania UV w województwie śląskim, wykonane w 2007 roku, w zakresie skuteczności erytemalnej. Oceniono wielkość ekspozycji ludności na nadfiolet pod względem zdrowotnym, z uwzględnieniem pór roku, stanu pogody, stopnia zadrzewienia, czasu przebywania na zewnątrz budynków. Mierzono natężenie napromienienia w płaszczyźnie poziomej oraz w kierunkach południowym, zachodnim, północnym i wschodnim. Do pomiarów wybrano teren częściowo zabudowany i zadrzewiony. Największe natężenie napromienienia stwierdzono w płaszczyźnie poziomej i dla kierunku południowego, natomiast najmniejsze dla kierunku północnego. Wykazano, że wielkość narażenia ludności zależy nie tylko od pory roku i warunków klimatycznych, lecz również w dużym stopniu od warunków terenowych: zabudowy i zadrzewienia.

This article presents measurements of solar UV radiation taken in 2007 in Silesian Province in view of erythema efficiency. People’s exposure to UV radiation was examined and covereved aspects of health, season, weather conditions, number of trees and amount of time spent outdoor. Irradiance was measured in horizontal plane and in south, north, east and west directions in vertical plane. The area chosen for measurements was partially urbanised and afforestated. The strongest irradiance appeared in horizontal plane measurements and in south direction. The weakest irradiance appeared in northern direction. It shows that people’s hazard to solar UV depends not only on season and climate conditions, but also, to a great extent, on local environmental conditions – urbanisation and afforestation.
 
REFERENCJE (9)
1.
Lukas R., McMichael T., Smith W., Armstrong B.: Solar ultraviole radiation. Global burden of disease from solar ultraviolet radiation., Environmental burden of diseases series, no. 13, WHO Geneva 2006; 4.
 
2.
Induski J.A. (red.): Promieniowanie nadfioletowe. Kryteria zdrowotne środowiska, IMP ¸ódê 1997; t. 160.
 
3.
Konwencja Wiedeńska w sprawie ochrony warstwy ozonowej. Dz.U. 1992; nr 98, poz. 488.
 
4.
Protokół Montrealski w sprawie substancji zubażającej warstwy ozonowej. Dz.U. 1992; nr 98, poz. 490.
 
5.
Lityńska Z., Łapeta B., Wolska H.: Indeks UV a człowiek, IMGW, Warszawa 2001.
 
6.
McKinlay A.F., Diffey B.L.: A reference action spectrum for ultrafiolet induced erythema in human skin. CIE Research Note, CIE Journal, 1987; 6, 1: 17-22.
 
7.
PN-79/T-06588 Ochrona przed promieniowaniem optycznym. Promieniowanie nadfioletowe. Nazwy, określenia, jednostki.
 
8.
www.imgw.pl (01.07.2007).
 
9.
Lapere J., Gambichler T.: Sun protection offered by fabrics: on the relation between effective doses based on different action spectra., Photodermatology, Photoimmunology and Photomedicine, 2003; 19 (1): 11-16.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top