PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wpływ wybranych czynników socjodemograficznych na jakość życia kobiet po ginekologicznej zabiegach
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Zdrowia Publicznego Pomorskiej Akademii Medycznej, dr hab. n. med. B. Karakiewicz prof. PAM
 
2
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Zdrowia Publicznego Pomorskiej Akademii Medycznej, dr hab. n. med. B. Karakiewicz prof. PAM
 
3
Klinika Ginekologii i Uroginekologii Pomorskiej Akademii Medycznej, dr hab. n. med. A. Starczewski prof. PAM
 
4
Samodzielna Pracownia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Pomorskiej Akademii Medycznej, dr n. med. J. Brodowski
 
5
Samodzielna Pracownia Propedeutyki Nauk Pielęgniarskich Pomorskiej Akademii Medycznej, dr n. med. E. Grochans
 
6
Samodzielna Pracownia Histologii i Biologii Rozwoju Pomorskiej Akademii Medycznej, prof. dr hab. n. med. M. Laszczyńska
 
 
Autor do korespondencji
Beata Karakiewicz   

Zakład Zdrowia Publicznego PAM ul. żołnierska 48, 71-210 Szczecin
 
 
Med Srod. 2010;13(3):41-49
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Celem pracy była ocena wpływu wybranych czynników socjodemograficznych na jakości życia pacjentek po ginekologicznych zabiegach operacyjnych.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono w 2007 roku wśród 250 kobiet operowanych w Klinice Rozrodczości i Ginekologii PAM w Szczecinie. W postępowaniu badawczym zastosowano sondaż diagnostyczny w oparciu o standaryzowany kwestionariusz jakości życia (WHQ) opracowany przez Dr Myra Hunter z University College London.

Wyniki:
Spośród wszystkich badanych największy odsetek stanowiły pacjentki z zaburzeniami snu 38,8%, a 37,6% badanych zgłaszało uciążliwe objawy menstruacyjne, u 26,8% respondentek pojawiały się niepokojące objawy somatyczne, słaba pamięć i problemy z koncentracją. Najmniejszy odsetek kobiet 12,4% zgłaszał obecność niepokoju i obaw związanych z przebytym ginekologicznym zabiegiem operacyjnym.

Wnioski:
1. Ogólne zadowolenie i dobre samopoczucie zgłasza większość pacjentek po ginekologicznych zabiegach operacyjnych. 2. Wiek, wykształcenie, posiadanie partnera, miejsce zamieszkania, dzietność są czynnikami istotnie wpływającymi na jakość życia kobiet po zabiegach ginekologicznych.


Background:
The aim of this study was to assess how the chosen socio-demographic factors effect the quality of life in the patients after gynaecological surgical procedures.

Material and Methods:
Research was conducted in 2007 among 250 women operated in the Department of Reproduction and Gynaecology, the Pomeranian Medical University in Szczecin. In this survey-based study, we used a standardized quality of life questionnaire, the Women’s Health Questionnaire (WHQ), developed by Dr Myra Hunter at London University.

Results:
The most numerous patients were those with sleep disorders (38,8%), 37,6% of the surveyed complained of troublesome menstrual symptoms, 26,8% of respondents had disturbing somatic symptoms, short memory and problems with concentration. The lowest percentage of women (12,4%) felt anxiety and fear associated with the past gynaecological surgical procedure.

Conclusions:
1. General satisfaction and good disposition is declared by the majority of patients after gynaecological surgical procedures. 2. Age, education, having a partner, place of residence, and the number of children are the factors which have significant effect on the quality of life in women after gynaecological procedures.

 
REFERENCJE (13)
1.
Bruśk I.: Jakość życia pacjentów z chorobą przewlekłą [w:] Zdrowie Publiczne, 1999, 109(11): 383–384.
 
2.
Chwałczyńska A., Woźniewski M., Rożek-Mróz K., Malicka I.: Jakość życia kobiet po mastektomii [w:] Wiadomości Lekarskie, 2004, 57(5-6): 212–216.
 
3.
De Walden-Gałuszko K., Majkowicz M.: Jakość życia w chorobie nowotworowej. Gdańsk 1994, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 
4.
De Walden-Gałuszko K.: Jakość życia w onkologii [w:] Nowotwory, 1994, 44, Suplement 2: 92–97.
 
5.
Drozd-Dąbrowska M.: Jakość życia a stan cywilny pacjentów w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej [w:] Polska Medycyna Rodzinna 2004, 6, Suplement 1: 118–123.
 
6.
Dyga-Konarska M.: Jakość życia w naukach społecznych i medycznych [w:] Stand. Med. Lek. Pediat., 2000, 2(10): 64–69.
 
7.
Grzegorczyk J.M., Kwolek A.: Ocena czynników determinujących jakość życia mieszkańców domu pomocy społecznej –doniesienie wstępne [w:] Wiadomości lekarskie 2002, 55, Suplement 1, cz. 1: 108–113.
 
8.
Jarema M.: Badanie jakości życia [w:] Medycyna psychosomatyczna i psychologia chorego somatycznie wobec zagrożenia i wyzwań cywilizacyjnych współczesnego świata, ¸Łódź 1996, 11: 300–303.
 
9.
Niewiadomski T.J.: Ocena jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia w aspekcie opieki zdrowotnej. V Ogólnopolska Konferencja „Jakości w opiece zdrowotnej”, Kraków, 12–14.04.2000.
 
10.
Sokolnicka H., Mikuła W.: Metody oceny jakości życia mające zastosowanie w medycynie [w:] Medycyna Rodzinna, 2003, 24 (3-4): 129–131.
 
11.
Stelcer B.: Jakośc życia jako pojęcie subiektywne i wielowymiarowe [w:] Pielęgniarstwo Polskie, 2001, 2(12): 227–233.
 
12.
Stelcer B.: Psychologiczny wymiar pojęcia jakość życia [w:] Postępy pielęgniarstwa i promocji zdrowia. Poznań 1997, 11: 156–160.
 
13.
WHOQOL Group, 1994, Development of the WHOQOL: rationale and current status. Int. J. Mental Health, 23: 24–56.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top