PL EN
REVIEW PAPER
Urodzenia i umieralność dzieci romskich w regionie Presova
 
More details
Hide details
1
The Pediatric Clinic of J. A. Reiman University Hospital and Policlinic, Prešov, Slovakia, head: MUDr. Jan Koval’, PhD.
 
2
Faculty of Health Care, University of Prešov, Prešov, Slovakia, Dean: Prof. PhDr. Anna Eliašova, PhD.
 
 
Corresponding author
Ján Koval   

Klinika pediatrie, Fakultná nemocnica J. A. Reimana Hollého 14, 08001 Prešov, Slovakia Tel. +421 052 701 2558
 
 
Med Srod. 2012;15(2)
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Background:
Due to the lack of exact data on natality and infant mortality rates of the Roma living in Slovakia we aim to look closer into these parameters, analyze them and in this respect compare two ethnic groups: Roma and non-Roma Slovak children.

Material and Methods:
In the time period from 1997 to 2011, we collected data in selected parameters (birth rate, infant mortality rate, the number of newborns with low birth weight, the number of children abandoned by their mothers after birth) in the Prešov region, and we evaluated them.

Findings:
A declining natality rate was observed in non-Roma children, as opposed to an upward trend in Roma children. In 1997, every fourth child was born to a Roma woman; in 2011, it was every third child. A declining infant mortality rate was observed in all groups studied. In the Roma children, the decline in the infant mortality rate was the biggest, yet the mere infant mortality rate, in this group of children, was the highest – in 1997 and in 2011 approximately 3-times higher than in the children born to non-Roma mothers.

Conclusions:
In our study, the infant mortality rate of Roma children is on decline, yet still it is high when compared to the non-Roma population. This may be caused by low interest of the Roma in providing health care to their children and their low responsibility or their inability to take responsibility for health and health care education of their children.

ABBREVIATIONS
Legend: IM – infant mortality LBW – low birth weight CDDs – congenital developmental defects RCH – Roma children Non-RCH – non-Roma children SR – Slovak Republic EÚ – European Union
 
REFERENCES (25)
1.
E. Ginter et al: Health status of Romanies (Gypsies) in the Slovak Republic and in the neighbouring countries. In: Bratislavské Lekárske Listy. ISSN 1336-0345, 2001, vol. 102, no. 10, p. 479-484.
 
2.
E. Petrejčíkova et al.: Y-haplogroup frequencies in the Slovak Romany population. In: Anthropological Science. ISSN 0918-7960, 2009, vol. 117, no. 2, p. 89-94.
 
3.
B. Vaňo: Rómske deti z pohl’adu demografie. In: Rómske deti v slovenskom školstve. Bratislava, Slovak Governance Institute: ADIN, 2004. s. 25-32. ISBN 80-89041-81-7. [online]. [citované 12.2.2012]. Dostupné na: <http://www. governance. sk/assets/ files/romske-deti_v-sk-skolstve-www. pdf >.
 
4.
A. Bérešová – K. Rimárová: Súvislosti sociálneho prostredia a fajčenia rómskych detí vo vybrany
 
5.
J. Koval”, D. Pochová, A. Čuríková: Zdravie detí ohrozené vplyvom prostredia. In: Globalizácia a kvalita života a zdravia. Zborník príspevkov V. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnouúčast’ou. EQUILIBRIA, 2009, s. 146-153, ISBN 978-80-89284-66-5.
 
6.
B. Šprocha: Úmrtnost” rómskej populácie na Slovensku. In: Demografie. ISSN 0011-8265, 2008, vol. 50, no. 4, p. 276-287.
 
7.
K. Kalibová: Gypsies in the Czech Republic and the Slovak Republic: Geographic and demographic characteristics. In: GeoJournal. ISSN 0343-2521, 1993, vol. 30, no. 3, p. 255- 258.
 
8.
Zákon NR SR č. 471/2005 z 23. septembra 2005 o príspevku pri narodení diet’at’a, o príspevku rodičom, ktory
 
9.
P. Šimurka, S. Dlucholucky
 
10.
Štatisticky
 
11.
K. Rimárová, A. OstróOSTRÓ, J. Koval”: Základné diferencie v zdravotnych determinantoch medzi rómskou a nerómskou populáciou – vy
 
12.
L. Puporka, Z. Zádori: The health status of Romas in Hungary. Budapest: The World Bank. 64 p. ISBN 963-03-9297- 0. [online]. [citované 25.4.2012]. Dostupné na: <http://siteresources. worldbank. org/INTROMA/Resources/multi0 page. pdf>.
 
13.
S. Cace et al.: Roma in the republic of Moldova. Chisinau: UNDP, 2007, 120 p. ISBN 978-9975-80-097-6. [online]. [citované 20.3.2012]. Dostupné na: <http://www. undp. md/publications/roma%20_report/Roma%20in%20the%2 0Republic%20of%20Moldova. pdf>.
 
14.
U. S Global Health Policy: Infant Mortality Rate. [online]. [citované 21.4.2012]. Dostupné na: <http://www. globalhealthfacts. org/data/topic/map. aspx? ind= 91>.
 
15.
E. Ginter et al.: Health status of the Slovakia population at its entry to the European Union. In: Bratislavské Lekárske Listy. ISSN 1336-0345, 2005, vol. 106, no. 2, p. 45-54.
 
16.
The World FactBook. 2011. Infant mortality. [online].[citované 20.4.2011]. Dostupné na: <https://www. cia. gov/library/ publications/the-world-factbook>.
 
17.
K. Rosicova et al.: Regional socioeconomic indicators and ethnicity as redictors of regional infant mortality rate in Slovakia. In: International journal of public health. ISSN 1661-8556, 2011, vol. 56, no. 5, p. 523-531.
 
18.
K. Bernasovská et al.: Weights and lengths of East Slovakia Romany newborns being carried for full period of pregnancy. In: Československá Gynekologie, ISSN 0374- 6852, 1975, vol. 40, p. 595-598.
 
19.
K. Rimárová: Rómske zdravie – komparatívna štúdia rodičiek a novorodencov vzh’adom na etnikum. In: In: Životné podmienky a zdravie. Zborník vedeckych prác. ÚVZ SR, 2007, s. 123-126, ISBN 978-80-7159-166-5.
 
20.
J. Rambouskova et al.: Health behaviors, nutritional status, and anthropometric parameters of Roma and non-Roma mothers and their infants in the Czech Republic. In: Journal of nutrition education and behavior. ISSN 1499- 4046, 2009, vol. 41, no. 1, p. 58-64.
 
21.
M. Bobak et al.: Unfavourable birth outcomes of the Roma women in the Czech Republic and the potential explanations: a population-based study. In: BMC Public Health. ISSN 1471-2458, 2005, vol. 10, no. 5, p. 106.
 
22.
I. Bernasovsky et al.: Pozorovanie niektorych biologickych parametrov u rómskych detí. In: Československá Hygiena. ISSN 0009-0573, 1981, vol. 26, p. 263-268.
 
23.
J. Dejmek et al.: Vitamin C, E and A levels in maternal and fetal blood for Czech and Gypsy ethnic groups in the Czech Republic. In: International journal for vitamin and nutrition research. ISSN 0300-9831, 2002, vol. 72, no. 3, p. 183-190.
 
24.
V. Ferák, D. Siváková, Z. Siegelová: Slovenskí Rómovia – populácia s najvyšším koeficientom inbrídingu v Európe In: Bratislavské lekárske listy. ISSN 1336-0345, 1987, vol. 87, p. 168-175.
 
25.
J. Koval”, D. Pochová: Zlé životné podmienky a zdravie deti. In: Pediatria. Reviewed, Postgraduate Scientific Medical Journal. ISSN 1336- 863X, 2011, roč. 6, supl. 1, s. 24-30.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top