PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Społeczno-ekonomiczne aspekty wdrażania nowych rozwiązań prawnych w walce z niską emisją zagrażającą zdrowiu człowieka
 
Więcej
Ukryj
1
Doktorantka w Zakładzie Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2
Katedra Zdrowia Środowiskowego, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Małgorzata Bołdys-Labocha   

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom
 
Med Srod. 2018;21(2):60–64
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z najważniejszych aktualnych problemów zdrowia środowiskowego, zagrażając zdrowiu w sposób istotny i przyczyniając się do rozwoju wielu chorób. Powodem przekroczenie standardów jakości powietrza jest w głównej mierze niska emisja, w tym między innymi zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł indywidualnych, jakimi są gospodarstwa domowe. Poprawa jakości powietrza wymaga kompleksowego i przemyślanego podejścia przy wprowadzaniu szeregu regulacji prawnych. Obecne i projektowane przepisy, mające służyć ograniczeniu zanieczyszczenia powietrza, nie uwzględniają ważnych kwestii społecznych, jakimi są prawo najuboższych do ciepła czy rosnący odsetek osób popadających w ubóstwo energetyczne, na które wpływ mają zasadniczo trzy czynniki: wysoki koszt energii, niska efektywność energetyczna budynków oraz niski dochód gospodarstwa domowego, przekładający się na jakość spalanych paliw, w tym często śmieci. Należy przy tym zauważyć, że podejmowane przez sejmiki poszczególnych województw uchwały stanowić mogą barierę dla rozwoju innowacyjności w branży grzewczej. Jak wynika z uchwalonych już regulacji, dopuszczonymi do użytku będą jedynie instalacje spełniające normy klasy 5, nie bierze się natomiast pod uwagę istnienia innych rozwiązań technicznych – np. filtrów, które w połączeniu z kotłami pozaklasowymi lub klasy 3 i 4. skutkować mogą obniżeniem emisji, przyjmując jako jedyną dopuszczalną formę wymianę kotłów niższej klasa na nowe, najwyższej klasy

Air pollution is one of the most important current environmental health problems, threatening health in a significant way and contributing to the development of many diseases. The reason for exceeding the air quality standards is mainly low emissions, including, inter alia, pollution from individual sources, such as households. Improving air quality requires a comprehensive and wellthought- out approach when introducing a number of legal regulations. Current and planned regulations aimed at limiting air pollution do not take into account important social issues, such as the right of the poorest to heat or the growing percentage of people falling into energy poverty, which are essentially influenced by three factors: high energy cost, low energy efficiency of buildings, and low household income, which translates into the quality of fuels burned, often including garbage. It should be noted, however, that adopted resolutions may constitute a barrier to the development of innovation in the heating industry. As a result of the regulations already adopted, only installations complying with class 5 standards will be allowed to be used, which means that lower-class boilers will have to be replaced with new, top-class boilers, but no other technical solutions are taken into account – e.g., filters, which in combination with non-class or class 3 and 4 boilers may result in a reduction of emission.
 
REFERENCJE (17)
1.
Ambient air pollution: A global assessment of exposure and burden of disease. WHO, 2016. – dostępne na stronie: http://apps.who.int/iris/bitst... 9789241511353-eng.pdf?sequence=1] [data dostępu: 18 maja 2018 roku].
 
2.
State of Global Air 2018. Special Report. Health Effects Institute, 2018. – dostępny na stronie: https://www.stateofglobalair. org/sites/default/files/soga-2018-report.pdf] [data dostępu: 18 maja 2018 roku].
 
3.
Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030) – dostępny na stronie: https://www.mos.gov.pl/g2/big/... 6fd2ef53aefc3a7ba.pdf [data dostępu: 20 maja 2018 roku].
 
4.
Sadlok R. (red.): Przeciwdziałanie niskiej emisji na terenach zwartej zabudowy mieszkalnej. Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii „HELIOS”. Bochnia, 2014.
 
5.
Stala-Szlugaj K.: Spalanie węgla kamiennego w sektorze komunalno- bytowym – wpływ na wielkość „niskiej emisji”. Środkowo – Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska. Rocznik Ochrony Środowiska. Kraków. 2011;13: 1877 – 1889.
 
6.
Piszczek J., Osicki A., Kukla P.: Programy ochrony powietrza. Programy poprawy jakości powietrza. Programy ograniczenia niskiej emisji. Katowice 2010.
 
7.
Grochowalski A., Konieczyński J.: PCDDs/PCDFs, dl-PCBs and HCB in the flue gas from coal fired CFB boilers. Chemosphere 2008; 73:97.
 
8.
Wis-Bielewicz J., Serre C., Śniegocki A. i wsp. Korzyści gospodarki niskoemisyjnej w miastach. 2016 – dostępne na stronie: https://low-emission-project.d... project.de/files/documents/dp_korzysci_gospodarki_niskoemisyjnej_ w_ miastach_280 92016.pdf [data dostępu: 19.05.2018r.].
 
9.
Art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z poźn.zm).
 
10.
Druk Sejmowy nr 2377 – przedstawienie Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy – o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej z projektami aktów wykonawczych – dostępne na stronie: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8... F651ABE00EC89E4BC12582580034D837/%24File/2377.p df [data dostępu: 20.05.2018r.].
 
11.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Tekst mający znaczenie dla EOG) – tekst dostępny na stronie: https://eurlex.europa.eu/legal... PL/ALL/?uri=CELEX%3A 32009L0125 [data dostępu. 05.2018r.].
 
12.
Przegląd uchwał antysmogowych – dostępny na stronie: http://czysteogrzewanie.pl/ uchwaly-antysmogowe/ [data dostępu: 20.05.2018r.].
 
13.
Komunikat z badań CBOS 45/2018 Jak Polacy radzą sobie ze smogiem? – dostępny na stronie: https://cbos.pl/SPISKOM. POL/2018/K_045_18.PDF [data dostępu: 20.05.2018r.].
 
14.
Co to są elektrofiltry kominowe i jak działają? – informacja dostępna na stronie: http://klasterzywiec.pl/elektr... [data dostępu: 20.05.2018r.].
 
15.
Libor G., Ubóstwo energetyczne a rozwój technologiczny (w:) Technologia jako inspiracja dla interdyscyplinarnych badań naukowych, red. Nowalska-Kapuścik D., Wyd. I; 2017.
 
16.
Kantar TNS, Wydatki na zakup węgla w gospodarstwach domowych, raport z badania ilościowego. 25 września 2017 roku, dostępne na stronie: http://polski-wegiel.pl/ubostw... [data dostępu 20.05.2018r.].
 
17.
Polityka publiczna wobec ubóstwa energetycznego – materiały z seminarium, dostępne na stronie: https://ibs. org.pl/news/polityka-publiczna-wobec-ubostwa-energetycznego- materialy-z-seminarium/ [data dostępu: 20.05.2018r.].
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054