PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Skutki zdrowotne zamieszkiwania w sąsiedztwie składowisk odpadów
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Zdrowia Publicznego, Zakład Medycyny Społecznej i Profilaktyki Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. R. Złotkowska
 
 
Autor do korespondencji
Renata Złotkowska   

Zakład Zdrowia Środowiskowego Wydział Zdrowia Publicznego Śląski Uniwersytet Medyczny ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom
 
 
Med Srod. 2013;16(4):71-78
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Składowiska są najprostszym, najtańszym i najpowszechniejszym sposobem zagospodarowania odpadów. W obliczu wzrastających ilości odpadów, dynamiki procesów globalizacji i urbanizacji, problem składowisk jest istotnym aspektem polityki ekologicznej w krajach wysokorozwiniętych. Obecność składowisk odpadów wiąże się z dużą uciążliwością dla otoczenia. Ze składowisk odpadów uwalniane są takie substancje toksyczne, jak trwałe związki organiczne (TZO), metale ciężkie, a także szkodliwy biogaz, bioaerozole, bakterie oraz wirusy. Przeprowadzono wiele badań mających na celu zbadanie wpływu składowisk odpadów na zdrowie ludzi mieszkających w ich pobliżu. Obserwowano takie skutki zdrowotne, jak: zwiększona częstość wad wrodzonych, zwiększone ryzyko nowotworowe, zwiększone ryzyko niskiej masy noworodków. Wyniki badań nie dostarczają pewnych dowodów na istnienie zależności pomiędzy wpływem składowisk odpadów na indukcję chorób nowotworowych i innych schorzeń. Zauważa się konieczność prowadzenia dalszych badań mających na celu zbadanie wpływu składowisk odpadów na zdrowie ludności mieszkającej w ich pobliżu.

Landfill sites are the easiest, the cheapest and the most common way of waste management and disposal. In the face of the increasing amount of waste, the dynamics of globalization and urbanization process, waste management is an important issue of ecological policy in highly developed countries. Landfill sites intensify environmental threats for the neighborhood and give rise to toxic substances which impair human health being released from the landfills. These are persistent organic pollutants (POPs), heavy metals and also biological gas, bioaerosols, bacteria and viruses. Scientists have conducted a lot of research to evaluate the impact of landfill sites on human health living in their vicinity. They found increased occurrence of congenital anomalies, increased risk of certain cancers and low birth weight of infants. The results of the studies didn’t deliver absolute proof of relation between the impact of landfill sites on the induction of cancer and other diseases. There is a necessity to conduct further research to evaluate the impact of landfill sites on people health living in the vicinity.
 
REFERENCJE (28)
1.
Sobik K.: Badanie wpływu składowisk odpadów na środowisko gruntowo-wodne na przykładzie wybranych obiektów zlokalizowanych w obrębie zlewni Dunajca. Rozprawa doktorska. Kraków 2007.
 
2.
Klimek A., Wysokiński L., Zawadzka-Kos M. i wsp.: Poradnik metodyczny w zakresie PRTR dla składowisk odpadów komunalnych, Warszawa 2010. [cytowany 30kwietnia2013].Adres: http://www.gios.gov.pl/zalaczn... 1103.pdf.
 
3.
Jurczyk Ł.: Wpływ odcieków ze składowiska odpadów komunalnych w Kozodrzy na wzrost pieprzycy siewnej Lepidium sativum (L.). Inżynieria Ekologiczna 2012; (31): 47- 56.
 
4.
Vrijheid M.: Health effects of residence near hazardous waste landfill sites: a review of epidemiologic literature. Environ Health Perspect 2000; 108 (1): 101-112.
 
5.
Marchwińska E., Budka D.: Problem odpadów w aspekcie zdrowia publicznego. Środowisko a zdrowie. Częstochowa 2005, 91-106. [cytowany 30 kwietnia 2013]. Adres:http:// www.srodowiskoazdrowie.pl/wpr/Aktualnosci/Czestochowa/ Referaty/Marchwinska.pdf.
 
6.
El-Fadel M., Bou-Zeid E., Chahine W., Alayli B.: Temporal variation of leachate quality from pre-sorted and baled municipal solid waste with high organic and moisture content. Waste Management 2002; 22: 269-282.
 
7.
Slack R.J., Gronow J.R., Voulvoulis N.: Household hazardous waste in municipal landfills: contaminants in leachate. Science of the Total Environment 2005; 337: 119-137.
 
8.
Barabasz W., Albińska D., Barabasz J.: Obiekty komunalne jako źródła bioaerozolu i mikroorganizmów szkodliwych dla zdrowia. Gospodarka Odpadami Komunalnymi 2005; 11: 223-236.
 
9.
Kwinkowski M., Jankowska-Błaszczuk M., Piwowarczyk R. i wsp.: Analiza zapylenia i występowania aktywnych biologicznie substancji w powietrzu miasta Kielce, 2007 [cytowany 30 kwietnia 2013]. Adres: http://www.um.kielce.pl/ gfx/kielce2/userfiles/files/srodowisko/opracowania/analiza_za pylenia_i_wystepowania_aktywnych_biologicznie_substancji_ w_powietrzu_m.kielce_-_st.doc.
 
10.
Kołwzan B., Jadczyk P., Pasternak G. i wsp.: Ocena stanu sanitarnego powietrza w otoczeniu wybranej oczyszczalni ścieków. Ochrona Środowiska 2012; 34(2): 9-14.
 
11.
Pikoń K.: Uciążliwość ekologiczna utylizacji biogazu na składowiskach odpadów. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 2005; 1: 55-62.
 
12.
Health Protection Agency: Impact on health of emissions from landfill sites. Advice from the Health Protection Agency 2011.[cytowany 5 grudnia 2012]. Adress: http://www.hpa.org.uk.
 
13.
Goodman J.: A Review of Studies of Landfills and Human Health. Gradient Corporation 2007.
 
14.
Brzuzan P., Woźny M., Łuczyński M.K.: Toksykologia molekularna. Przewodnik do ćwiczeń. Olsztyn 2007.
 
15.
Biesiada M., Janeczek A., Biesiada M. i wsp.: Ocena ryzyka zdrowotnego mieszkańców Wiślinki związanego z oddziaływaniem hałdy fosfogipsu. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego. Sosnowiec 2006. Centre for Research in Environmental Systems, Pollution and Remediation: Waste management and public health: the state of the evidence. A review of the epidemiological research on the impact of waste management activities on health. University of the West of England 2002. [cytowany 7 grudnia 2012]. Adres: http:// www.swpho.nhs.uk.
 
16.
Barrett J.R.: Toxic neighbors?: Fetal death risk and hazardous waste sites. Environ Health Perspect 2007; 115(5): A263.
 
17.
World Health Organization, Regional Office for Europe: Population health and waste management: scientific data and policy options. Report of a WHO workshop. Rome 2007. [cytowany 2 grudnia 2012]. http://www.euro.who.int/docume... e91021.pdf.
 
18.
Fielder H.M.P., Poon-King C.M., Palmer S.R. i wsp.: Assessment of impact on health of residents living near the Nanty-.
 
19.
Gwyddon landfill site: retrospective analysis. Br Med J 2000; 320 (7226): 19–23.
 
20.
Dolk H., Vrijheid M., Armstrong B. i wsp.: Risk of congenital anomalies near hazardous-waste landfill sites in Europe: the EUROHAZCON study. Lancet 1998; 352: 423-27.
 
21.
Zejda J.E., Jarosińska D., Biesiada M., i wsp.: Results of the health survey of a population lining in a vicinity a large waste site (Warsaw, Poland). Cent Eur J Public Health 2000; 8(4): 238-244.
 
22.
Kudyakov R., Baibergenova A., Zdeb M. i wsp.: Respiratory disease in relation to patient residence near to hazardous waste sites. Environ Toxicol Pharmacol 2004; 18: 249-257.
 
23.
Kouznetsova M., Huang X., Ma J. i wsp.: Increased rate of hospitalization for diabetes and residential proximity of hazardous waste sites. Environ Health Perspect 2007; 115(1):75- 79.
 
24.
Krajewski J.A., Szarapińska-Kwaszewska J., Dudkiewicz B., i wsp.: Ocena narażenia pracowników na bioaerozole, występujące w powietrzu na stanowiskach pracy w czasie zbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych. Med Pr 2001; 52 (6): 417-422.
 
25.
Kozajda A.,Szadkowska-Stańczyk I.: Wybrane dolegliwości i choroby oraz wiedza o narażeniu biologicznym i przestrzeganie zasad higieny u pracowników sortowni odpadów komunalnych. Med Pr 2009; 60(6): 491-499.
 
26.
Kozajda A., Sowiak M., Piotrowska M., i wsp.: Sortownia odpadów komunalnych-rozpoznanie narażenia na czynniki biologiczne (grzyby strzępkowe). Med Pr 2009; 60(6): 483- 490.
 
27.
Buczyńska A., Cyprowski M., Szadkowska-Stańczyk I.: Czynniki biologiczne, szkodliwe dla zdrowia, występujące w powietrzu na terenie składowisk odpadów komunalnych. Med Pr 2006; 57(6): 531-535.
 
28.
Rada Ministrów: Polityka ekologiczna państwa na lata 2003- 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010.Warszawa 2002.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top