PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ryzyko zdrowotne wynikające z narażenia na kadm zawarty w niektórych rodzajach pieczywa
,
 
,
 
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Zdrowia Środowiskowego, Katedra Zdrowia Środowiskowego, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Kierownik Zakładu: dr n. o zdr. I. Hajok
 
 
Autor do korespondencji
Ilona Hajok   

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Zakład Zdrowia Środowiskowego ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom tel. 32 397-65-29
 
 
Med Srod. 2018;21(2):30-35
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Przetworzone produkty zbożowe, w tym mąka i pieczywo, stanowią nie tylko podstawę codziennej diety, ale także źródło kadmu pobranego wraz z pożywieniem do organizmu człowieka. Celem pracy była ocena ryzyka zdrowotnego wynikającego z narażenia konsumentów na kadm w pieczywie dostępnym na polskim rynku.

Materiał i metody:
Materiał badawczy stanowiło 100 próbek pieczywa zakupionego w sklepach i piekarniach zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego. Materiał badawczy podzielono na cztery grupy: pieczywo graham (25 próbek), pszenne (20), pszenno-żytnie (29) oraz pieczywo chrupkie (26). Zawartość kadmu w próbkach oznaczono za pomocą spektrometru bezpłomieniowej absorpcji spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS), przy użyciu pieca grafitowego GF 3000 firmy GBC. Ryzyko zdrowotne dla osoby dorosłej oszacowano zgodnie z modelem rekomendowanym przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska poprzez obliczenie ilorazu zagrożenia (HQ).

Wyniki:
Zakres oznaczonego stężenia kadmu mieścił się w przedziale 0,01–0,08 mg/kg św. m., a średnia zawartość Cd we wszystkich próbach wyniosła 0,03 mg/kg św. m. Najwyższą zawartość pierwiastka, dwukrotnie przekraczającą wartość normatywną, wykazano w pieczywie graham. W przypadku zaopatrywania się w pieczywo z jednego źródło, w którym stężenie kadmu przekracza wartość normatywną, spożycie pieczywa stanowiącego stały składnik diety, może wiązać się z ryzykiem zdrowotnym.

Wnioski:
Biorąc pod uwagę narażenie populacji generalnej na kadm z żywności powszechnie dostępnej na rynku konsumenckim, konieczny jest stały monitoring zanieczyszczenia metalami ciężkimi produktów spożywczych stanowiących podstawę diety.


Introduction:
Processed cereal products, including flour and bread, are not only the basis of the daily diet, but also a source of cadmium taken into the human body. The aim of the study was to assess the health risk resulting from exposure to cadmium in bread available on Polish consumer market.

Material and Methods:
The research material consisted of 100 samples of bread purchased in grocery stores and bakeries in Upper Silesia region. The research material was divided into four groups: graham bread (25 samples), wheat bread (20 samples), wheat-rye bread (29 samples) and crispbread (26 samples). The cadmium content was determined by Electrothermal Atomic Absorption (ETAAS), using a graphite furnace GF 3000. Health risk was estimated according to the model recommended by the American Environmental Protection Agency by calculating the hazard quotient (HQ).

Results:
Concentration of cadmium ranged from 0.01–0.08 mg/kg f.m., and the average Cd content in all samples was 0.03 mg/kg f.m. The highest content of cadmium, exceeding twice the normative value, was found in graham bread. In case of purchasing bread, in which the concentration of cadmium exceeds the normative val-ue, the consumption of bread being a permanent component of the diet may involve health risk.

Conclusions:
Considering the exposure of the general population to cadmium from commonly available food on the consumer market, permanent monitoring of heavy metals in food products is necessary

 
REFERENCJE (16)
1.
Jarup L.: Hazards of Heavy metal contamination, British Medical Bulletin 2003; 68:170-180.
 
2.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, żywieniowego (Dz.U. Nr 209, poz. 1518, Załącznik nr 8).
 
3.
Yasamin Feyzi Y., Malekirad A., Fazilati1 M., et.al.: Metals that are Important for Food Safety control of bread Product. Advances in Bioresearch Adv. Biores., 2017; 8(1): 111-116.
 
4.
Udowelle1 N., Igweze Z., Asomugha R., et al.: Health risk assessment and dietary exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), lead and cadmium from bread consumed in Nigeria. Rocz Panstw Zakl Hig 2017; 68(3): 269- 280.
 
5.
Naghipour D., Amouei A., Nazmar S.: Comparative Evaluation of Heavy Metals in the Different Breads in Iran: A Case Study of Rasht City. Health Scope. 2014; 3(4): e18175.
 
6.
Główny Urząd Statystyczny. Roczniki branżowe. Rocznik Statystyczny Rolnictwa. 2016, Warszawa. ISSN 2080-8798.
 
7.
Czeczot H., Majewska M.: Kadm - zagrożenia i skutki zdrowotne, Katedra i Zakład Biochemii, I Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2010; 66(4), 243-250.
 
8.
Integrated Risk Information System (IRIS).U.S. Environmental Protection Agency. Chemical Assessment Summary. National Center for Environmental Assessment. February 2015. https://cfpub.epa.gov/ncea/iri... ubst/0141_summary.pdf [data dostępu: 05.03.2018].
 
9.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. dotyczące maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności [Dz. U. Nr. 37 Poz. 325 i 326].
 
10.
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 488/2014 z dnia 12 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów kadmu w środkach spożywczych.
 
11.
Kułaga Z, Różdżyńska-Świątkowska A, Grajda A, i wsp. Siatki centylowe dla oceny wzrastania i stanu odżywienia polskich dzieci i młodzieży od urodzenia do 18 roku życia. Stand Med, Pediatr. 2015; 12: 119-135.
 
12.
Diowksz A.: Pozycja pieczywa w diecie. Przegląd Piekarski i Cukierniczy. 2012; 10: 16-17.
 
13.
Zając G., Szyszlak-Bargłowicz J.: Ocena zawartości wybranych metali ciężkich w mąkach chlebowych. Ochrona środowiska i zasobów naturalnych. 2011; (48): 520-525.
 
14.
Jawad I., Allafaji S.H.: The levels of Trace Metals Contaminants in Wheat Grains, Flours and Breads in Iraq. Aust J Basic Appl Sci. 2012; 6(10): 88–92.
 
15.
Christophe E., Iniama G., Osabor V., et.al.: A Comparative Evaluation of Heavy Metals in Commercial Wheat Flours Sold in Calabar-Nigeria. Pakistan J Nutr. 2009; 8(5): 585-7.
 
16.
Tejera R.L., Luis G., Gonzalez-Weller D., et al.: Metals in wheat flour; comparative study and safety control. Nutr Hosp. 2013; 28(2): 506–13.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top