PL EN
RESEARCH PAPER
Health risks associated with the consumption of dug well drinking water on the example of the Chmielnik municipality
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. S. Sosnowski
 
 
Corresponding author
Maciej Bilek   

Katedra Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytet Rzeszowski ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów tel. 663-196-847
 
 
Med Srod. 2016;19(4):12-18
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
In Poland, a significant part of the population obtains drinking water from dug wells, susceptible to industrial and agricultural contamination. Meanwhile, so-called private water intakes, according to the Polish law, are not subject to the statutory control. This exposes the consumers to negative health effects. The aim of the study was to estimate the selected physicochemical parameters of drinking water from dug wells and to compare results to the permissible standards.

Material and Methods:
36 samples taken from dug wells from the Chmielnik community were tested. Nitrites and ammonium content was examined using a photometer, the pH value and electrolytic conductivity were measured by a multi-parameter meter, and turbidity by a turbidimeter. Chloride concentration was determined by the titration method.

Results:
For the chemical parameters tested, i.e. nitrites, chlorides and ammonium, the permissible standards were not exceeded. Similarly, for the electrolytic conductivity,pH value (2 samples) and turbidity (33 samples) were found to fall beyond the permissible standard.

Conclusions:
Water from the dug wells studied can be described as safe for consumers in terms of controlled chemical parameters, which were found not to exceed the standards. The problem of high turbidity value can be solved by introducing simple water treatment methods. Regular testing of all quality water parameters could explain whether the exceeded pH norm is associated with unacceptable concentrations of chemical indicators which were not studied in this work

 
REFERENCES (29)
1.
Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 13 listopada 2015 mr. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz. U. 2015 poz. 1989.
 
2.
Stan sanitarny kraju w roku 2014, http://gis.gov.pl/images/ bw/2014wps.pdf.
 
3.
Wójcik-Jackowski S., Bilek M.: Woda z „prywatnych” ujęć wody pitnej jako czynnik ryzyka zdrowia człowieka, w świetle badań jej jakości na tle obowiązujących uregulowań prawnych. Bromat Chem Toksykol 2015; 48: 216-222.
 
4.
Pawęska K., Malczewska B., Zyglińska B.: Charakterystyka wód ze studni ze szczególnym uwzględnieniem związków azotu na przykładzie wsi Przeździedza. Proc ECOpole 2012; 6: 253-260.
 
5.
Raczuk J., Dziuban E., Biardzka E.: Nitrates in drinking water as a factor of a health risk to the Platerow commune inhabitants (Mazovian Province). Ochr Środ Zas Nat 2013; 24: 5-9.
 
6.
Pawęska K., Bawiec A., Włodek S., Maras R.: Zmiany składu fizykochemicznego w wodach ujęciowych na terenach wiejskich powiatu kluczborskiego. Inż Ekol 2015; 44: 210 – 216.
 
7.
Raczuk J.: Wstępna ocena jakości wód studziennych na terenie gminy Terespol. Act Scient Pol Form Circum 2004; 3: 67-75.
 
8.
Raczuk J., Sarnowska K.: Jakość wód studni wiejskich w wybranych gminach województwa lubelskiego. Arch Ochr Środ 2002; 28: 63-75.
 
9.
Bilek M., Lachowicz S., Kaniuczak J.: Zawartość anionów nieorganicznych w wodzie pitnej z ujęć indywidualnych z terenu Podkarpacia. Bromat Chem Toksykol 2014; 47: 903- 908.
 
10.
Bilek M., Małek K., Sosnowski S.: Parametry fizykochemiczne wody pitnej ze studni kopanych z terenu Podkarpacia. Bromat Chem Toksykol 2015; 48: 640-646.
 
11.
Bilek M., Rybakowa M.: Azotany (III) i (V) w wodzie pitnej studni kopanych i wierconych z terenu Podkarpacia jako czynnik ryzyka methemoglobinemii. Przegl Lek 2014; 71: 520-522.
 
12.
Szczerbiński R., Karczewski J., Fiłon J.: Azotany (V) w wodzie do picia jako czynnik ryzyka zdrowotnego ludności województwa podlaskiego. Rocz PZH 2006; 57: 39-48.
 
13.
Gmina Wiejska Chmielnik. Statystyczne Vademecum Samorządowca. http://www.rzeszow.stat.gov.pl..._ podkarpackie/portrety_gmin/rzeszowski/chmielnik. pdf.
 
14.
Tymczyna L., Gołuszka J.: Stan sanitarno-higieniczny wód studziennych w rejonach podgórskich w Suchej Beskidzkiej. Rocz PZH 2001; 52: 145-153
 
15.
Standard Test Methods for Ammonia Nitrogen In Water. http://www.astm.org/Standards/..., dostęp w dniu 15.03.2016.
 
16.
Nitrogen, Nitrite (Spectrophotometric). http://www.caslab. com/EPA-Methods/PDF/EPA-Method-354-1.pdf.
 
17.
Kubiak J., Tórz A., Nędzarek A.: Analityczne podstawy hydrochemii. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 1999: 107-118, 204-210.
 
18.
O’Dell J.W.: Determination of turbidity by nephelometry. https://www.epa.gov/sites/prod... method_180-1_1993.pdf;.
 
19.
Bergel T., Pawełek J., Rułka Z.: Mętność wody dostarczanej przez systemy wodociągowe województwa małopolskiego. Ochr Środ 2009; 31: 61-64.
 
20.
Reczek L., Siwiec T., Skiba I.: Ocena korelacji wzajemnej podstawowych jednostek mętności. Gaz Wod Tech Sanit 2002; 76: 211-215.
 
21.
Chełmicka A., Kiedrzyńska L.: Ocena związku między wybranymi jednostkami mętności. Przegl Nauk Inż Kształt Środ 2005; 31: 195-200.
 
22.
Olearczyk-Siwik B.: Problem nadmiernej mętności wody surowej na przykładzie zbiornika Czaniec. Prac Nauk GIG Górn Środ 2010; 2: 64-74.
 
23.
Perchuć M., Boryń A.: Badania wybranych rozwiązań przydomowego zaopatrzenia w wodę. Gaz Wod Tech Sanit 2007; 81: 27-33.
 
24.
Czerwińska-Tomczyk J., Łusiak R., Rysak A.: Chemizm wód podziemnych (w:) Nowicki Z. (red.): Wody podziemne miastwojewódzkich Polskich.
 
25.
Informator Państwowej Służby Hydrogeologicznej. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2007: 22-23.
 
26.
Rajkiewicz E.: Wpływ cech fizykochemicznych wody na jakość roztwarzanych produktów spożywczych w proszku. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, WydziałNauki o Żywności, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności. Olsztyn-Poznań 2008: 11, 58.
 
27.
Radzka E., Koc G., Rak J.: Ocena jakości wody pitnej w powiecie siedleckim. Przegl Nauk Inż Kształt Środ 2008; 41: 78-86. Bodora S.: Badania fizyczno-chemiczne wód mineralnych Krynicy-Zdrój (cz. I). Lab 2011; 16: 28-30.
 
28.
Sapek B.: Wymywanie azotanów oraz zakwaszenie gleby i wód gruntowych w efekcie działalności rolniczej. Wydawnictwo Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych, Falenty 1995: 31.
 
29.
Thomas M., Białecka B., Zdebik D.: Źródła jonów miedzii wybrane sposoby ich usuwania ze ścieków pochodzących z produkcji płytek drukowanych. Inż Ekol 2014; 37: 31-49.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top