PL EN
PRACA ORYGINALNA
Porównanie efektów zdrowotnych wywołanych zawodową ekspozycją na hałas niskoczęstotliwościowy i hałas słyszalny
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Szkodliwości Fizycznych, Fizjologii Pracy i Ergonomii Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu Kierownik: dr n. przyr. S. Marzec
 
2
Studia doktoranckie Katedra i Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śl. we Wrocławiu Kierownik: dr hab. n. med. K. Pawlas
 
3
Zakład Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu Kierownik: prof. A. Sobczak
 
4
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu Kierownik: prof. Z. Olszowy
 
5
Katedra i Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śl. we Wrocławiu Kierownik: dr hab. n. med. K. Pawlas
 
 
Autor do korespondencji
Krystyna Pawlas   

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego 41-200 Sosnowiec, Kościelna 13 tel. +32 634 12 94
 
 
Med Srod. 2014;17(1):41-51
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Celem pracy było porównanie skutków zawodowej ekspozycji na hałas z dominującym udziałem hałasu niskoczęstotliwościowego ze skutkami ekspozycji na hałas tzw. słyszalny, badano też grupę osób nie eksponowanych jako grupę kontrolną.

Materiał i metody:
Przebadano 307 osób z 12 zakładów pracy.

Wyniki:
W grupie eksponowanej na hałas słyszalny stan narządu słuchu był gorszy we wszystkich badanych parametrach w porównaniu do grupy LFN.

Wnioski:
Wyniki badań wskazują, że hałas słyszalny jest bardziej szkodliwy niż hałas niskoczęstotliwościowy we wszystkich badanych parametrach. Mimo długiej ekspozycji zawodowej stwierdzone zmiany w stanie zdrowia grupy LFN nie wykazują cech określanych w literaturze jako choroba wibroakustyczna.


Introduction:
The study aimed to compare effects of occupational exposure to low frequency noise (LFN) in comparison with those of audible noise (AN).

Material and Methods:
Three groups of 307 workers (I – exposed to LFN, II – exposed to audible noise – AN, and III- controls) were examined.

Results:
Blood pressure and other biochemical parameters were worse in the group exposed. All parameters of hearing were worse in the AN group in comparison with LFN one in whole range of frequency. The same trends were found in posturography.

Conclusions:
The results of the study showed that audible noise is more hazardous than LFN. The results did not support thesis on vibroacoustic disease.

 
REFERENCJE (15)
1.
Mohr G.C., Cole J.N., Guild E. i wsp.; Effects of low frequency and Infrasonic noise on man. Aerospace Med. 1965; 36(9): 817-824.
 
2.
Broner N.; The effects of low frequency noise on people – a review. J. Sound and Vibr. 1978; 58(4): 483-500.
 
3.
Stepanow V. Biological effects of low frequency acoustic oscillations and their hygienic regulation- Final Report State Research Center Moscow 2001: 35-47.
 
4.
Kaczmarska – Kozłowska A., Mikulski, Pleban D., i wsp.: Zagrożenie hałasem niskoczęstotliwościowym kierowców środków transportu drogowego Warszawa CIOP 2010: 19- 33; http://www.zus.pl/files/dpir/2..._ niskoczestotliwosciowym.pdf.
 
5.
Pawlaczyk-Łuszczyńska M.: Ocena uciążliwości Hałasu niskoczęstotliwościowego w środowisku pracy oraz jego wpływ na funkcje umysłowe- rozprawa habilitacyjne IMP Łódź 2010: 53- 61.
 
6.
Pawlas K.: Wpływ infradźwięków i hałasu o niskich częstotliwościach na człowieka – przegląd piśmiennictwa. „Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy”. 2009; 2 (60): 27– 64.
 
7.
Alves-Pereira M., Castelo Branco N.: Vibroacoutic disease: biological effects of infrasound and low frequency noise explained by mechanotransduction cellular signalling. Prog. Biophys. Mol. Biol; 2007; 93: 256-279.
 
8.
Sack D., Linz D., Shukla R. i wsp.: Health status of pesticide applicators; postural stability assessments. J. Occup.Med 1993; 35(12): 1196-1202.
 
9.
Pawlas K., Pawlas N., Kmiecik- Małecka E. i wsp.: Body sway J Human Kinetics 2008; 20: 69-78.
 
10.
van Campen L. E., Murphy W.J., Franks J. R. i wsp.: Oxidative DNA damage is associated with intense noise exposure in the rat. Hear Res. 2002;164(1–2):29-38.
 
11.
Yamashita D., Jiang H.Y., Schacht J. i wsp.: Delayed production of free radicals following noise exposure. Brain Res 2004; 1019: 201-209.
 
12.
Kaczmarska A., Łuczak A.: Study of annoyance of low frequency noise during mental work. Int. J.Occup. Saf. Ergon. 2007; 13(2): 117-125.
 
13.
Waye P., Bengtsson J., Kjellberg A. i wsp.: Low frequency noise „pollution” interferes with performance. Noise&Health 2001; 4(13): 33-49.
 
14.
Kawano A., Yamaguchi H., and Funasaka S.: Effects of infrasound on humans: A questionnaire survey of 145 drivers of long distance transport trucks. Pract. Otol. Kyoto 1991;84(9):1315-1324; (Japanese) BIOSIS record 1992:99639.
 
15.
Kjellberg A., Tesarz M.: Evaluation of frequency-weighted sound level measurements for prediction of low frequency noise annoyance. Environment Intern 1997; 23(4): 519-527.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top