PL EN
REVIEW PAPER
Opinions of selected social groups about senility
 
More details
Hide details
1
Samodzielna Pracownia Propedeutyki Pielęgniarstwa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Kierownik: dr n. med. E. Grochus
 
2
Studenckie Koło Naukowe przy Samodzielnej Pracowni Propedeutyki Pielęgniarstwa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 
 
Corresponding author
Anna Jurczak   

Samodzielna Pracownia Propedeutyki Pielęgniarstwa PUM 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 48 tel. 91 480 09 10
 
 
Med Srod. 2012;15(2)
 
ABSTRACT
Introduction:
Introduction: The life situation and problems of elderly people are becoming the subject of studies and theoretical considerations of psychologists, sociologists, teachers, politicians and economists. Unfortunately, senility is quite often equated with infirmity, diseases and the necessity of asking others for help.

The aim of the study:
was to show an old man in our society in opinions about senility collected from selected social groups.

Material and Methods:
The study was performed Medycyna Środowiskowain 2009 among medical staff members: nurses and physicians employed in the Specialist Hospital in Szczecin- Zdunowo and workers of the building company, CALBUD from Szczecin. This survey-based study was performed using the authors” questionnaire. It involved 100 people, including 35% of CALBUD building workers, 35% of physicians and 30% of nurses.

Results:
The majority of building workers (28.57%) claimed that senility is the „golden autumn of life”, while most nurses equated senility with helplessness (33.33%), disability, a lack of self-reliance and depending on others (23.33%). Physicians usually said that senility was the time for rest (34.29%) and helplessness/disability (34.29%). According to the majority of respondents (66.00%) elderly people have movement problems. The opinion prevailing in each of the professional groups was that old people suffered from solitude.

Conclusions:
1. There is a significant correlation between one’s occupation and general view of senility. Physical workers more often than medical staff idealized this stage of life. 2. An occupation had an influence on the opinion about depression as a disease occurring in elderly people. Considerably more physical workers, than physicians or nurses, associated this disease with an old age.

 
REFERENCES (13)
1.
Wojtyniak B., Goryńskiego P. (red.): Sytuacja zdrowotna ludności Polski. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Wydawca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2008.
 
2.
Zielona Księga. Wobec zmian demograficznych: nowa solidarność między pokoleniami. Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich, Bruksela 2005.
 
3.
Faleńczyk K.: Opieka długoterminowa w Polsce. W: Kędziora- Kornatowska K., Muszalik M., Skolmowska E. (red.): Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, wyd. I, Warszawa 2010.
 
4.
Stan zdrowia ludności Polski w 2004 roku. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Społecznej, Warszawa 2006.
 
5.
Komunikat z Badań CBOS: Polacy wobec ludzi starszych i własnej starości. Warszawa, listopad 2009: 1-2, 6-8.
 
6.
Kołpa M., Łabuzek M., Lipińska M.: Postawy studentów licencjackich studiów pielęgniarskich wobec osób starszych. Pielęgniarstwo XXI wieku, 3 (12) 2005: 141-147.
 
7.
Kornadt A. E., Rothermund K.: Dimensions and interpretative patterns of aging: attitudes about aging, being old and ways of living in old age. Z Gerontol Geriatr. 2011; 44 (5): 291-296.
 
8.
Becca R. Levy, Ashman O., Martin D. Slade. Age Attributions and Aging Health: Contrast Between the United States and Japan. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 2009 May; 64B (3): 335-338.
 
9.
Takagi E, Silverstein M. Intergenerational co-residence of the Japanese elderly. Research on Aging. 2006; 28: 473- 492.
 
10.
Martinez D. P. Identity and ritual in a Japanese diving village: The making and becoming of person and place. Honolulu: University of Hawaii Press; 2004.
 
11.
Kędzia A., Szymanowska I., Kładna A., Karakiewicz B.: Starość w ocenie studentów Pomorskiej Akademii Medycznej. Polska Medycyna Rodzinna 2003, 5, 3: 397-406.
 
12.
Szczerbińska K. Udział rodziny w realizacji opieki nad osobami starszymi. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2003; 1, 1, 77-87.
 
13.
Komisja Europejska: Dyskryminacja w Unii Europejskiej. Eurobarometr 71.2, Wyniki dla Polski, 2009: 1.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top