PL EN
PRACA ORYGINALNA
Assessment of risk perception connected with exposure to indoor air pollution in the group of inhabitants of Silesian Voivodeship
 
Więcej
Ukryj
1
PdD Studies at the Faculty of Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine, Medical University of Silesia
 
2
Department of Environmental Health, Faculty of Public Health, Medical University of Silesia Head of Department: MD, PhD Renata Złotkowska
 
 
Autor do korespondencji
Agata Piekut   

Department of Environmental Health Faculty of Public Health Medical University of Silesia Piekarska 18 Street, 41-902 Bytom
 
 
Med Srod. 2012;15(3)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Populacja mieszkańców zwraca coraz większą uwagę na kwestie związane z degradacją środowiska w wyniku postępu cywilizacyjnego i skutku tego procesu na zdrowie. Jakkolwiek ich świadomość narażenia na zanieczyszczenia wnętrz jest znacznie mniej zaawansowana w stosunku do zagrożeń środowiskowych z zewnątrz.Celem tego badania była ocena ryzyka związanego z narażeniem na czynniki środowiskowe wnętrz u mieszkańców województwa śląskiego.

Materiał i metody:
W tym badaniu zastosowano ankietę w wersji elektronicznej umieszczonej na stronie internetowej www.moja-ankiety.pl. W czasie trzymiesięcznych badań udział wzięło 552 uczestników, mieszkańców województwa śląskiego takich jak: użytkownicy czatów, grup dyskusyjnych i forów internetowych. Analiza danych była przeprowadzona przy użyciu programu statystycznego STATA Version 8 SE [9], gdzie zastosowano testy Kruskall-Wallis i χ2. Istotność statystyczna była oceniona na poziomie wartości p<0,05.

Wyniki:
Pomimo niskiej percepcji odnośnie zdrowotnych zagrożeń środowiskowych wewnątrz pomieszczeń, większość respondentów była w stanie ocenić skutki zdrowotne i sposoby ograniczenia narażenia na zanieczyszczenia powietrza wnętrz. Zarówno płeć, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia jak i wiek wywierały znaczny wpływ na poziom percepcji respondentów co do ryzyka związanego z narażeniem na zanieczyszczenie powietrza wewnątrz.

Wnioski:
Koniecznym jest stałe podnoszenie społecznej świadomości dotyczącej środowiskowych zagrożeń zdrowia w pomieszczeniach zamkniętych, przyczyn ich powstawania, rodzajów, skutków i przede wszystkim sposobów zwalczania tych zagrożeń.


Introduction:
Population increasingly draws attention to the issues concerning the environment degraded by the progress of civilization and the impact of this process on health. However, public awareness of the risk exposure to indoor contaminants is lagging a long way behind knowledge regarding outdoor environmental hazards. The aim of the study was to assess the risk perception related to exposure to indoor environmental factors in the population of Silesia.

Material and Methods:
In this study the electronic version of a questionnaire survey – downloaded on the website www.moja-ankiety.pl. was used. During the 3-months duration of the project 552 subjects participated in the survey. In the study participated the Silesian Voivodeship inhabitants such as chat rooms users, newsgroups and online forum participants. Data analysis was performed by using statistical program – STATA Version 8 SE [9], where the Kruskall-Wallis test and χ2 test were applied. Statistical significance was assessed at p value <0.05.

Results:
Despite the low perception of environmental health hazards inside the dwellings, the majority of respondents were able to indentify health effects and ways to reduce exposure to indoor air pollution. Both gender, place of residence, education level and age significantly affected the level of perception of respondents on the risk connected with exposure to indoor air pollution.

Conclusions:
It is necessary to continuously work on raising public awareness of environmental health hazards in confined spaces, the causes of their occurrence, types, effects and above all the ways to counter these threats.

 
REFERENCJE (20)
1.
World Health Organization – Regional Office for Europe: WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants. Denmark. December, 2010. ISBN 97892 89002134.
 
2.
McMichael E.G.: Population, environment, disease and survival: past patterns, uncertain futures. Lancet. 2002; 359:1145-1148.
 
3.
Dunn C.: Indoor Air Quality: Causes Of, Testing, and Monitoring Indoor Air Pollution. Corvallis, OR,USA, Science & Technology. 2007.
 
4.
Desai M.A., Mehta S., Smith K.R.: Indoor smoke from solid fuels: assessing the environmental burden of disease at national and local levels. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2004. (Environmental Burden of Disease Series, no. 4). ISBN 9241591358.
 
5.
National Multi-disciplinary Organization: Children’s Environmental Health Network. Air Quality. USA, Washington 2004.
 
6.
World Health Organization – Regional Office for Europe: New guidelines for selected indoor chemicals establish targets at which health risks are significantly reduced. Fact sheet, 15 December 2010.
 
7.
Główny Urząd Statystyczny: Mały rocznik statystyczny Polski 2010. Warszawa 2010.
 
8.
Kędzior Z., Wolny R., Stolecka A., Kucia M.: Diagnoza rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w województwie śląskim– Raport z badań. Centrum badań i ekspertyz AkademiiEkonomicznej im. Karola Adamieckiego. Katowice 2008.
 
9.
STATA Statistical Software. StataCorp., Release 8,0 College Station, Tx, USA, 2003.
 
10.
World Health Organization: Indoor air pollution and health. Fact sheet N° 292, June 2005.
 
11.
ndoor Air Quality – American Lung Association’s State of the Air. Report 2004. [http://www.austinpureair.com/i.... php?option=com_content&view=article&catid=21:indoor- air-quality-info&id=152:indoor-air-quality-americanlung association].
 
12.
World Health Organization – Regional Office for Europe. Health aspects of air pollution with particulate matter, ozone and nitrogen dioxide. Report on a WHO working group. Germany, Bonn 2003.
 
13.
Brunekreef B., Holgate S.: Air pollution and health. Lancet. 2002; 360(9341): 1233-1242.
 
14.
Fang L., Clausen G., Fanger P.O.: Impact of Temperature and Humidity on the Perception of Indoor Air Quality. Indoor air. 2004; 22:80-90.
 
15.
Wargocki, P., Wyon, D.P., Baik, Y.K., Clausen, G. and Fanger, P.O.: Perceived air quality, Sick Building Syndrome (SBS) symptoms and productivity in an office with two different pollution loads. Ind. Air. 1999; 9:165–179.
 
16.
Wargocki P., Wyon D.P., Sundell J., Clausen G., Fanger P.O.: The effects of outdoor air supply rate in an office on perceived air quality, Sick Building Syndrome (SBS) symptoms and productivity. Ind. Air. 2000; 10:222–236.
 
17.
Siemiński M.: Środowiskowe zagrożenia zdrowia, PWN, Warszawa 2008.
 
18.
Fiedler H., Hutzinger O., Welsch-Pausch K., Schmiedinger A.: Evaluation of the Occurrence of PCDD/PCDF and POPs in Wastes and Their Potential to Enter the Foodchain. Study on behalf of the European Commission, DG Environment. Final Report. 30 September 2000.
 
19.
Osagbemi G.K., Adebayo Z.B., Aderibigbe S.A.: Awareness, attitude and practice towards indoor air pollution (iap) amongst residents of Oke – Oyi in Ilorin. The Internet Journal of Epidemiology. 2010; 8(2). ISSN:1540-2614; [http://www.ispub.com/journal/t... volume-8 number-2/awareness-attitude-andpractice- towards-indoor-air-pollution-iap-amongst-residents- of-oke-oyi-in-ilorin.html].
 
20.
Jośko J., Kucelman J., Lau K.: Świadomość zagrożeń zdrowia wewnątrz pomieszczeń zamkniętych w populacji kobiet w Polsce. Probl. Hig. Epidemiol. 2010; 91(1):k-45.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top