PL EN
Wybór Redakcji
PRACA ORYGINALNA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
W Polsce studenci uczelni medycznych są zobowiązani do odbywania praktyk w placówce szpitalnej. Niestety zdarza się, że podczas kontaktu z pacjentem dochodzi do popełnienia błędu. Może być on spowodowany brakiem posiadania odpowiedniej wiedzy, jak i powielaniem błędnych schematów. Celem pracy było przedstawienie liczby i rodzajów błędów medycznych najczęściej popełnianych przez studentów.

Materiał i metody:
Do badania przystąpiło 506 studentów kierunku lekarskiego. Polegało ono na przeprowadzeniu anonimowej ankiety internetowej, którą rozpowszechniono wśród studentów uczelni medycznych we Wrocławiu, Zabrzu, Opolu, Łodzi, Warszawie, Szczecinie i Katowicach.

Wyniki:
Wśród studentów biorących udział w badaniu przeważały kobiety (70,9%). Najwięcej osób zgłosiło się z II i III roku studiów (odpowiednio: 43,1% i 24,9%). Co najmniej jeden błąd zdarzył się u ponad połowy ankietowanych. Najczęściej zgłaszane były błędy związane z higieną. Rzadziej dochodziło do popełnienia błędu związanego z lekami i ekspozycją na materiał zakaźny. Wielu studentów nie zgłosiło popełnionych błędów, co wynikało głównie ze zbagatelizowania błędu, niewiedzy i obawy przed krytyką ze strony przełożonego.

Wnioski:
Większość studentów popełniała błędy związane z higieną, zatem powinno się podjąć działania mające na celu poprawę edukacji w tym zakresie. Znaczna liczba respondentów podała, że nie czuła się przygotowana do zadań, jakie były im powierzane na praktykach, co prowadzi do wniosku, iż na zajęciach powinno się kłaść większy nacisk na ćwiczenia praktyczne.


Introduction and objective:
In Poland, during their education at medical universities students are obligated to do internships in a hospital facility. Unfortunately, situations sometime occur when, during the contact with their patients, students commit an error. This may be caused by lack of appropriate knowledge, or due to following wrong patterns. The aim of the study was to present the number and types of medical errors most commonly committed by students.

Material and methods:
506 medical students participated in the study. An anonymous on-line survey was conducted and distributed among students of medical universities in Wrocław, Zabrze, Opole, Łódź, Warsaw, Szczecin, Katowice.

Results:
70.9% participants were women. Most of participants were during the 2nd and 3rd years of study (43.1% and 24.9%, respectively). At least half of responders admitted committing at least one error. Most of them were related to hygienic procedures. Errors concerning drug administration or infectious material exposition were less often reported. Many students did nor report the error to their supervisors because of neglecting it or lack of knowledge, or a fear of criticism from the supervisor.

Conclusions:
The error committed by the majority of students related to sanitary procedures; therefore, appropriate measures should be imposed, such as an increase in the education of hygiene. A significant number of students reported that they felt unprepared for their tasks, which is the reason why there should be more emphasis on practical exercises during studies.

 
REFERENCJE (25)
1.
Mikos M, Juszczyk G, Czerw AI. Odpowiedzialność cywilna ratownika medycznego za błąd medyczny. J Educ Health Sport. 2016; 6(11): 221–224. http://dx.doi.org/10.5281/zeno....
 
2.
Liszewska A. Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej. wyd. 1. Kraków: Zakamycze; 1998.
 
3.
Husarz R, Jurek A, Jaroszyński J, et al. Definition of medical error and physicians’ interest in changes in the law. J Educ Health Sport. 2018; 8(7): 148–158. http://dx.doi.org/10.5281/zeno....
 
4.
Błachnio A. Dokumentacja medyczna w postępowaniu karnym. Zes Prawn UKSW. 2016; 16(2): 121–139. https://doi.org/10.21697/zp.20....
 
5.
Wrześniewska-Wal I. Malpractice-related deaths resulting from failure of due diligence. Decisions of Polish medical disciplinary boards. Arch Med Sadowej Kryminol. 2021; 71(1): 31–37. https://doi.org/10.5114/amsik.....
 
6.
Bari A, Khan RA, Rathore AW. Medical errors; causes, consequences, emotional response and resulting behavioral change. Pak J Med. 2016; 32(3): 523–528. http://pjms.com.pk/index.php/p....
 
7.
Kister A. Cost of quality loss as a result of medical errors (on the example of Polish healthcare institutions). Proceedings of the International Conference Current Challenges in Organizational Change and Interventions; 2014, Lyon, France. ISEOR: University of Jean Moulin; 2014.
 
8.
Puch EA, Nowak-Jaroszyk M, Swora-Cwynar E. Błąd medyczny w teorii i praktyce – przegląd najważniejszych zagadnień. Med Pr. 2020; 71(5): 613–630. https://doi.org/10.13075/mp.58....
 
9.
Ostrowski TM. Pozytywne i negatywne następstwa zdrowotne pracy lekarza na więcej niż jednym etacie. Pol Forum Psychol. 2009; 14(1): 78–89.
 
10.
Martinez W, Lo B. Medical students’ experiences with medical errors: an analysis of medical student essays. Med Educ. 2008; 42(7): 733–41. https://doi.org/10.1111/j.1365....
 
11.
Martinez W, Lo B. Medical students› experiences with medical errors: an analysis of medical student essays. Med Educ. 2008; 42(7): 733–41. https://doi.org/10.1111/j.1365....
 
12.
West CP, Huschka MM, Novotny PJ, et al. Association of perceived medical errors with resident distress and empathy: a prospective longitudinal study. J Am Med Assoc. 2006; 296(9): 1071–8. doi: 10.1001/jama.296.9.1071.
 
13.
Ebrahimi S, Tabei SZ, Kalantari F, et al. Medical Interns’ Perceptions about Disclosing Medical Errors. Educ Res Int. 2021; 1102135: 1–10.
 
14.
Klimkiewicz K. Rola praktyk studenckich w doskonaleniu praktycznego aspektu kształcenia studentów uczelni wyższych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 2015; 225: 93–101.
 
15.
Różańska A, Wójkowska-Mach J, Bulanda M. Praktyka zawodowa i staż pracy w ochronie zdrowia a wiedza studentów kierunków medycznych o wybranych procedurach higieny rąk. Med Pr. 2016; 67(5): 623–633. https://doi.org/10.13075/mp.58....
 
16.
Kawalec A, Kawalec A, Pawlas K. Przestrzeganie procedur higienicznych przez studentów wydziału lekarskiego. Med Pr. 2014; 65(5): 593–599. https://doi.org/10.13075/mp.58....
 
17.
Laberge M, MacEachen E, Calvet B. Why are occupational health and safety training approaches not effective? Understanding young worker learning processes using an ergonomic lens. Saf Sci. 2014; 68: 250–257. https://doi.org/10.1016/j.ssci....
 
18.
Kasperczyk J, Szczurek W, Szczurek D, et al. Wiedza, praktyka i postawy studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego wobec higieny rąk. Probl Hig Epidemiol. 2016;97(3):229–235.
 
19.
Heinen I, Bullinger M, Kocalevent RD. Perceived stress in first year medical students – associations with personal resources and emotional distress. BMC Med Educ. 2017; 20(1): 4. doi: 10.1186/s12909-016-0841-8.
 
20.
Salam A, Segal DM, Abu-Helalah MA, et al. The impact of work-related stress on medication errors in Eastern Region Saudi Arabia. Int J Qual Health Care. 2019; 31(1): 30–35. doi: 10.1093/intqhc/mzy097.
 
21.
Kaldjian LC, Jones EW, Wu BJ, et al. Disclosing medical errors to patients: attitudes and practices of physicians and trainees. J Gen Intern Med. 2007; 22(7): 988–996. https://doi.org/10.1007%2Fs116....
 
22.
Gallagher TH, White AA. Medical error and disclosure. In: Bernat JL, Beresford HR, editors. Ethical and Legal Issues in Neurology. Handbook of Clinical Neurology, Amsterdam; 2013. p. 107–117.
 
23.
Lepisto BL, Taylor DK, Bachuwa G. Peer Role-Playing as Training for Medical Error Disclosure. J Grad Med Educ. 2017; 9(4): 541. https://doi.org/10.4300/JGME-D....
 
24.
Cooper K, Hatfield E, Yeomans J. Animated stories of medical error as a means of teaching undergraduates patient safety: an evaluation study. Perspect Med Educ. 2019; 8(2): 118–122. https://doi.org/10.1007/s40037....
 
25.
Trzcińska A. Ekspozycja zawodowa – problem wciąż aktualny. Forum Nefrol. 2016; 9(1): 66–71.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top