PL EN
PRACA ORYGINALNA
Higieniczne aspekty usług kosmetycznych
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Morska w Gdyni, Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością Kierownik: prof. dr hab. P. Przybyłowski
 
 
Autor do korespondencji
Anita Kukułowicz   

Anita Kukułowicz Akademia Morska w Gdyni Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia tel.: (58) 690 16 74, fax: (58) 690 15 76
 
 
Med Srod. 2016;19(1):37-42
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Gabinety kosmetyczne oferują szeroki zakres usług, od pielęgnacyjnych i upiększających tj.oczyszczanie skóry, peeling czy manicure po makijaż permanentny oraz body piercing. Podczas wykonywanych zabiegów istnieje ryzyko zakażenia różnymi chorobami wywoływanymi najczęściej: grzybami (Candida albicans), bakteriami chorobotwórczymi (Staphylococcus aureus) oraz wirusami (opryszczki, zapalenia wątroby typu B i C),dlatego też pracownicy powinni stosować sprzęt jednorazowego użytku oraz narzędzia, poddane wcześniej zabiegowi sterylizacji.

Cel badań:
Celem badań była ocena stanu higienicznego wybranego gabinetu kosmetycznego.

Materiał i metody:
Badania prowadzono w wybranym gabinecie kosmetycznym na terenie Trójmiasta. Analizie mikrobiologicznej poddano ręce kosmetyczek, powierzchnię stołu, fartucha, pokrowiec z fotela do zabiegów na twarz, czyste ręczniki oraz wanienki do moczenia stóp przed zabiegiem pedicure. Badania prowadzono w celu sprawdzenia ogólnej liczby drobnoustrojów (OLD), liczby drożdży i grzybów strzępkowych oraz stwierdzenia obecności gronkowców.

Wyniki:
Wśród przeanalizowanych wyników nie stwierdzono obecności Staphylococcus aureus. Spośród przebadanych prób tylko nieco ponad 8% wolnych było od grzybów strzępkowych, natomiast 25% charakteryzował brak obecności drożdży. Gronkowce zasiedlały około 14% ocenianych powierzchni, głównie występując na rękach kosmetyczek oraz w wanienkach do moczenia stóp. Średnia liczba drobnoustrojów izolowanych z opuszków 5 palców wynosiła 32 cfu/25 cm2. Staphylococcus epidermidis obecny był na rękach w ponad 60% prób. Jedynie dla około 7% prób stwierdzono przekroczenie limitu dla pomieszczeń klasy D, wynoszącego 50 cfu/25 cm2, natomiast w ponad 70% analizowanych powierzchni drobnoustroje stwierdzono na poziomie 1–25 cfu/25 cm2, co wskazuje na wysoki standard świadczonych usług.

Wnioski:
1) W badanym gabinecie kosmetycznym na analizowanych powierzchniach nie stwierdzono obecności Staphylococcus aureus, natomiast występowanie Staphylococcus epidermidis obserwowano w ponad 30% przebadanych wanienek do moczenia stóp oraz na rękach kosmetyczek w ponad 60% prób. 2) Wszystkie badane powierzchnie charakteryzowały się obecnością grzybów strzępkowych i drożdży oraz ogólną liczbą drobnoustrojów mezofilnych tlenowych. 3) Wśród analizowanych powierzchni najbardziej zanieczyszczone okazały się wanienki do moczenia stóp. 4) Najbardziej zanieczyszczone bakteriami mezofilnymi były próby pochodzące z rąk kosmetyczek, wśród których prawie 70% uzyskało ocenę dostateczną oraz powierzchnie fartuchów, dla których tę ocenę stwierdzono w ponad 30% prób. 5) Ocenę celującą w zależności od ogólnej liczby drobnoustrojów uzyskało prawie 20% prób pochodzących z ręczników, natomiast ocenę bardzo dobrą 50% prób pobranych z pokrowców z fotela do zabiegów na twarz i ponownie 50% prób pochodzących z ręczników.


Introduction:
Introduction. Currently beauty salons offer a wide range of services, from beauty treatments starting with skin cleansing, peeling or manicure, to permanent makeup and body piercing. During all these treatments, there is a risk of infection with different diseases caused most often by Fungi (Candida albicans), pathogenic bacteria (Staphylococcus aureus) and viruses (herpes, hepatitis B and C), and therefore the staff should use disposable equipment and sterilized tools.

Aim of research:
The aim of the study was to assess the hygiene conditions in a selected beauty salon.

Material and Methods:
The research was carried out in a selected Salon in the Tri-city. The subject of microbiological analysis were the hands of beauticians, the surface of the table, the uniform, the cover of the chair for treatments for the face, clean towels and bowls for soaking feet prior to pedicure treatment. The aim of the research was to establish the total number of microorganisms (OLD), the number of yeasts and moulds, and the presence of staphylococci.

Results:
In the analysed material, the presence of Staphylococcus aureus was not confirmed. Among the studied samples, only slightly above 8% were free of moulds, while 25% were free of the presence of yeasts. Staphylococci settled on about 14% of the evaluated surfaces, mostly occurring on the hands of beauticians and in bowls for soaking feet. The average number of microorganisms isolated from the tips of 5 fingers amounted to 32 cfu/25 cm2. Staphylococcus epidermidis was present on the hands in more than 60% of the samples. Only about 7% of the samples were found to exceed the limit for class D premises, amounting to 50 cfu/25 cm2, while on over 70% of the analysed surfaces the microorganisms reached the level of 1–25 cfu/25 cm2, which confirms high standard of provided services.

Conclusions:
1) In the examined beauty salon the analyzed surfaces were clean and free of Staphylococcus aureus, but Staphylococcus epidermidis was observed and present in more than 30% of bowls for soaking feet and on the hands of beauticians in over 60% of the samples. 2) All tested areas were marked by the presence of fungi and yeasts, and a number of aerobic, mesophilic microorganisms. 3) Among the analyzed surfaces, the most contaminated were bowls for soaking feet. 4) The most contaminated with the mesophilic bacteria were samples taken from the hands of beauticians, of which almost 70% obtained only sufficient score; more than 30% of samples taken from the surfaces of aprons obtained the same score. 5) Nearly 20% of samples taken from towels received the excelled grade, depending on the total number of microorganisms, while the very good grade was given to 50% of tests taken from the covers of the chair used for face treatments and, again, to 50% of samples from towels.

 
REFERENCJE (15)
1.
Wydra A.: Profilaktyka zakażeń w gabinecie. 2010; www.kosmetologia. com [19.11.2010].
 
2.
Sanepid w salonie kosmetycznym, 2013, www.kosmetologia. com.pl [26.03.2013].
 
3.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz. U. 2004 nr 31 poz. 273).
 
4.
Sulejewski M.: Co potrzebuję wiedzieć żeby … otworzyć nowy zakład usługowy (fryzjerski, kosmetyczny, tatuażu, odnowy biologicznej)? 2015, www.wsse-poznan.pl [14.012015].
 
5.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570).
 
6.
Bilski B., Marynowicz B.: Wiedza i zachowania higieniczne oraz ryzyko incydentów stwarzających możliwość zakażenia na drodze krwiopochodnej w wybranej populacji personelu gabinetów kosmetycznych i fryzjerskich. Med Pr 2006; 57(6): 517-524.
 
7.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. 2009 nr 135 poz. 1114).
 
8.
Górny R.L.: Biologiczne czynniki szkodliwe: normy, zalecenia i propozycje wartości dopuszczalnych. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2004; 3(41): 17–39.
 
9.
Gaska-Jedruch U., Dudzinska M.R.: Zanieczyszczenia mikrobiologiczne w powietrzu wewnętrznym. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN. 2009; 58(2): 31-40.
 
10.
Długaszewska J., Muszyński Z.: Czystość biologiczna środowiska wytwarzania produktów leczniczych. Farm Pol 2009; 65(5): 323-326.
 
11.
Śledzińska A.: Mikroflora skóry. styczeń 2007, www.alergologia. org [22.09.2007].
 
12.
Muszyński Z.: Drobnoustroje skóry człowieka – wskazówki dla kosmetologów Homines Hominibus 2010; 6: 55-64.
 
13.
Naz S., Iqtedar M., ul Ain Q. i wsp.: Incidence of Human Skin Pathogens from Cosmetic Tools used in Beauty Saloons from Different Areas of Lahore, Pakistan. J Sci Res 2012; 4 (2): 523-527.
 
14.
Enemuor S.C., Ojih M.I., Isah S. i wsp.: Evaluation of bacterial and fungal contamination in hairdressing and beauty salons. Afr J Microbiol Res 2013; 7(14): 1222-1225.
 
15.
Flis A, Pikul A.: Niebezpieczeństwo w gabinecie kosmetycznym– choroby zakaźne. www.think.wsiz.rzeszow.pl 2013, 4(16): 1-14.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top