PL EN
PRACA ORYGINALNA
Kumulacja wybranych pierwiastków w migdałkach gardłowych dzieci w wyniku zjawiska wtórnego pylenia
 
Więcej
Ukryj
1
Studia doktoranckie, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2
Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra Toksykologii, Sosnowiec Kierownik: dr hab. D. Wiechuła
3
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec Dyrektor: dr n. med. P.Z. Brewczyński
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Jerzy Kwapuliński   

Prof. dr hab. Jerzy Kwapuliński Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec Tel: 502 606 612
 
Med Srod. 2014;17(3):21–29
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Celem pracy było ustalenie jaki udział w intoksykacji migdałków posiada zjawisko wtórnego pylenia gleb oraz emisja samochodowa.

Materiał i metody:
Zawartość Pb, Be, Ba, Ca, Mg i Sr w migdałkach gardłowych dzieci mieszkających w Tychach (n=86), oraz w migdałkach dzieci z Chorzowa (n=76), jak również zawartość badanych pierwiastków w pyłach zawieszonych oznaczono metodą ICP – AES przy pomocy spektrometru SOLAR 2000. Materiał biologiczny uprzednio poddany został mineralizacji na mokro z wykorzystaniem kwasu azotowego (V) spektralnie czystego firmy Merck.

Wyniki:
Zagadnienie zjawiska wtórnego pylenia jako potencjalnego dodatkowego źródła obecności poszczególnych pierwiastków w odniesieniu do migdałków opisano za pomocą współczynnika wtórnej emisji oraz ustalono dodatkową masę danego metalu obecną w ogólnym zanieczyszczeniu powietrza.

Wnioski:
Stopień kumulacji berylowców i Pb w tkance migdałka gardłowego w dużej mierze zależał od zawartości tych pierwiastków w formie rozpuszczalnej w pyłach zawieszonych w przyziemnej warstwie powietrza, jako rezultat wtórnej emisji pyłów oraz emisji samochodowej.


Introduction:
The aim of the study was to determine the influence of secondary dust and car emission on the intoxication of adenoids.

Material and Methods:
The amount of Pb, Be, Ba, Ca, Mg and Sr in pharyngeal tonsils of children living in Tychy (n 76) as well as the amount of the selected elements in suspended dust was determined by the ICP – AES method. The biological material had previously been subjected to mineralization using of nitric acid (V) spectrally pure Merck. ck.

Results:
Secondary emission as a potential additional source of trace elements in tonsils is described by secondary emission coefficient and by the additional weight of the metal present in general air pollution.

Conclusions:
The degree of accumulation of analyzed elements in theadenoid tissue mostly depends on the content of these elements in soluble form in suspended dust in the ground layer of air, as a result of secondary and car emissions.

FINANSOWANIE
Źródło finansowania: środki własne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 
REFERENCJE (12)
1.
Pacyna J.: Elektrownie węglowe jako źródło skażenia środowiska metalami i radionuklidami. Monografie Pol. Wrocławskiej 1980; nr 40.
 
2.
Kwapuliński J., Mirosławski J., Cyganek M. i wsp.: Występowanie drobnodyspersyjnych pyłów w warunkach wtórnego pylenia. Ochrona Powietrza 1991; 6: 145-48.
 
3.
Hewitt C.N., Rashed M.B.: The deposition of selected pollutants adjecent to a major small highway. Atoms Environ 1991; 25A(5-6): 979-983.
 
4.
Rzepka J., Nogaj E., Kwapuliński J., Rochel R., Bogunia M.: Zjawisko wtórnej emisji ołowiu i kadmu, jako zagrożenie cywilizacyjne dzieci i młodzieży. Materiały V Konferencji Naukowej, Katowice 2007, 30-39.
 
5.
Kwapuliński J., Mierosławski J., Podleska J.: Chemiczne formy występowania metali w ulicznym pyle osiadłym na terenach rekreacyjnych (Brenna). Problemy Ekologii 1999; 3: 43-47.
 
6.
Endler Z., Markiwicz K., Michalczyk J.: Zawartość metali mciężkich w liściach, kwiatach i owocach bzu czarnego. Wiadomości Zielarskie 1989; 2: 5-6.
 
7.
Szymczykiewicz K.: Toksykologia pyłów. IMP Sosnowiec.
 
8.
Bochenek A., Reicher M.: Anatomia człowieka II. PZWL Warszawa; 1992: 116-119, 129-131, 140-143.
 
9.
Zakrzewska A., Górski P.: Migdałek gardłowy jako część układu tkanki limfatycznej nosa i gardła – anatomia, fizjologia oraz zmiany towarzyszące chorobom alergicznym u dzieci. Alergia Astma Immunologia 2004; 9(2): 61-69.
 
10.
Nogaj E., Kwapuliński J. i wsp.: Aluminium as trace element in pharyngeal tonsil. Polish J of Environ Stud 2010;15: 621- 626.
 
11.
Nogaj E., Kwapuliński J., Bazowska M. i wsp.: Wpływ biernego palenia na występowanie Cu i Ca w migdałkach dzieci z obszaru miasta Tychy. Przegl Lek 2010; 67: 933-935.
 
12.
Nogaj E., Kwapuliński J. i wsp.: Pharyngeal tonsil as new biomarker of pollution on example of barium. Polish J Environ Stud 2011; 20: 167-172.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054