PL EN
LIST DO REDAKCJI
Udział rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych form berylowców i Pb w pyle zawieszonym i w migdałkach gardłowych
 
Więcej
Ukryj
1
Studia doktoranckie, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra Toksykologii, Sosnowiec Kierownik: dr hab. D. Wiechuła
 
3
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec Dyrektor: dr n. med. P.Z. Brewczyński
 
 
Autor do korespondencji
Jerzy Kwapuliński   

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec Tel: 502 606 612
 
 
Med Srod. 2014;17(3):14-20
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Migdałek gardłowy na podstawie dotychczasowych badań, uznany został jako dobry biomarker ekspozycji, dzięki swojemu położeniu w głównym strumieniu wdychanego powietrza i wiele pierwiastków może być w nim kumulowanych. Celem niniejszych badań było ustalenie, jaki udział posiadają formy rozpuszczalne i nierozpuszczalne związków poszczególnych pierwiastków w pyle zawieszonym w kumulacji Pb, Be, Ba, Sr, Ca, Mg w migdałkach gardłowych.

Materiał i metody:
Zawartość badanych pierwiastków określono w 86 próbkach migdałków gardłowych dzieci mieszkających w Tychach oraz w 76 migdałkach dzieci z Chorzowa, jak również w pyłach zawieszonych w powietrzu, występujących w formie rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej. Wyszczególnione współczynniki k1, k2 obecne w równaniu podziału pozwalają wskazać na większe znaczenie frakcji rozpuszczalnej lub nierozpuszczalnej danego pierwiastka obecnej we wdychanym pyle zawieszonym.

Wyniki:
Wartości współczynników w równaniu podziału potwierdziły znaczenie płci dziecka oraz zwróciły uwagę na możliwość ich obszarowego zróżnicowania w odniesieniu do biernego palenia, w stopniu kumulowania w migdałkach gardłowych Pb, Be, Ba, Sr, Mg, Ca

Wnioski:
Równanie podziału pozwala ocenić względne udziały poszczególnych frakcji w odniesieniu do ogólnej zawartości danego pierwiastka w migdałkach gardłowych.


Introduction:
Previous studies have confirmed that the pharyngeal tonsil is a good biomarker of exposure due to its position relative to inhaled air so that multiple elements can be accumulated in this organ. The aim of the study is to determine the share of soluble and insoluble compounds of individual elements in suspended particles in the accumulation of Pb, Be, Ba, Sr, Ca,Mg by the pharyngeal tonsils.

Material and Methods:
The content of the analyzed elements is defined in 86 samples of pharyngeal tonsils from children living in Tychy and in 76 samples of pharyngeal tonsils from children living in Chorzów, as well as in the suspended particles in the air occurring in soluble and insoluble form. The specified coefficients k1, k2 present in the equation division allow the indication the greater importance of soluble and insoluble fraction of an element present in the inhaled air.

Results:
The value of the coefficients in the equation division based on gender confirmed its importance.

Conclusions:
The values detect area variation in relation to passive smoking in the extent of accumulation of Pb, Be, Ba, Sr, Mg, Ca in pharyngeal tonsils

 
REFERENCJE (15)
1.
Nogaj E., Kwapuliński J., Bazowska M. i wsp.: Wpływ biernego palenia na występowanie Cu i Ca w migdałkach dzieci z obszaru miasta Tychy. Przegl Lek 2010; 67: 933-935.
 
2.
Nogaj E., Kwapuliński J., Suflita M. i wsp.: Zawartość wapnia w migdałkach gardłowych dzieci w zależności od płci, miejsca zamieszkania i wpływu biernego palenia tytoniu. Med. Środow 2011; 14 (1): 65-74.
 
3.
Nogaj E., Kwapuliński J., Bazowska M. i wsp.: Zmiana zawartości Fe i Mn w migdałkach dzieci narażonych na bierne palenie i ich lokalną imisję na przykładzie Chorzowa. Przegl Lek 2010; 67: 940-943.
 
4.
Nogaj E., Kwapuliński J. i wsp.: Aluminium as trace element in pharyngeal tonsil. Polish J of Environ Stud 2010;15: 621- 626.
 
5.
Nogaj E., Kwapuliński J. i wsp.: Pharyngeal tonsil as new biomarker of pollution on example of barium. Polish J Environ Stud 2011; 20: 167-172.
 
6.
Nogaj E., Kwapuliński J., Misiołek M. i wsp.: Wpływ biernego palenia na zawartość pierwiastków fizjologicznych w migdałkach gardłowych w nawiązaniu do płci i miejsca zamieszkania. Przegl Lek 2009; 66 (10): 665-668.
 
7.
Nogaj E., Kwapuliński J., Bazowska M. i wsp.: Bioindykacja kadmu u dzieci narażonych na wpływ biernego palenia papierosów, za pomocą migdałków gardłowych, w zależności od wieku, płci i miejsca zamieszkania. J Ecol Health 2011;15 (3): 142-149.
 
8.
Misiołek M., Kwapuliński J., Macioł Z.: Pharyngeal tonsil cadium contamination in children from regions of Upper Silesia and Małopolska. Bull Environ Contim Toxicol 2007; 78 (6): 436-439.
 
9.
Nogaj E., Kwapuliński J., Cecherz K. i wsp.: Badania nad wyznaczeniem środowiskowych i fizjologicznych zawartości cynku w migdałkach gardłowych. Med. Środ 2010; 13 (1): 65-71.
 
10.
Nogaj E., Kwapuliński J., Misiołek M., et al.: Changes in chromium content in pharyngeal tonsils. Pol J Environ Stud 2006; 15 (5): 90-93.
 
11.
Buszman A., Grossman A., Kwapulińska G., Kwapuliński J.: Problem zanieczyszczenia środowiska berylem przez pyły z elektrowni. GWTS 1975; 7/8: 242-244.
 
12.
Kwapuliński J., Nowak B., Poloczek D., Buszman A.: Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń pyłowych na przykładzie berylu i radu znad obszaru Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP). Acta Geoph Pol 1977; 4: 351-365.
 
13.
Buszman A., Kwapuliński J., Grossman A.: Beryl w opadach atmosferycznych. Acta Geoph Pol 1978; 1: 55-62.
 
14.
Nogaj E., Kwapuliński J., Bebek M. i wsp.: wykorzystanie współczynnika wzbogacenia, współczynnika kumulacji oraz równania podziału do oceny intoksykacji Pb lub Cu migdałka gardłowego. J Ecol Health 2012; 16 (2): 70-76.
 
15.
Głowiak B., Kwapuliński J., Buszman A.: Migracja berylu do wód powierzchniowych. GWTS 1978; 8: 232-234.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top