PL EN
PRACA ORYGINALNA
Czy zachodzą okoliczności sprzyjające promowaniu systemu szybkiego przejścia do drugiego dziecka?
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Dyrektor IMPiZŚ: dr n. med. P.Z. Brewczyński
 
2
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa PWSZ w Nysie: prof. dr hab. n. med. A. Brodziak
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Brodziak   

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec tel. (48 32) 266 08 85
 
 
Med Srod. 2013;16(1):67-74
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Celem pracy jest próba oceny czy w naszym kraju zachodzą okoliczności sprzyjające promowaniu tzw. systemu szybkiego przejścia do drugiego dziecka. Na wstępie charakteryzujemy sytuację demograficzną i metody stosowane dla przeciwdziałania spadkowi urodzeń. System szybkiego przejścia do drugiego dziecka jest ostatnio wdrażany w niektórych krajach europejskich jako działanie, które jest w stanie zwiększyć dzietność kobiet.

Materiał i metody:
Ocena została oparta na analizie danych uzyskanych przez pobranie danych poprzez dwie anonimowe, autorskie ankiety, którą rozprowadzono pośród 138 studentek studiów pomostowych z zakresu pielęgniarstwa realizujących naukę w PWSZ w Nysie w roku akademickim 2012/2013. Dane uzyskane poprzez to badanie ankietowe umożliwiły wyliczenia dla tej grupy kobiet: wskaźnika dzietności, wskaźnika dzietności dokończonej oraz przeciętnego wieku urodzenia pierwszego, drugiego i ewentualnie kolejnych dzieci. Ankiety umożliwiły analizę postaw i przekonań kobiet z przedziału wiekowego <28, 55>. Druga z zastosowanych ankiet dotyczyła już ściśle zapatrywań dotyczących podejmowania decyzji o szybkim posiadaniu drugiego dziecka.

Wyniki:
Wskaźnik dzietności dla ww. tej grupy kobiet wynosi 1,72. Jeśli uwzględnić jedynie kobiety w wieku powyżej 40 lat to w podgrupie 86 kobiet wynosi on 1,95. Przeciętny wiek kobiet rodzących pierwsze dziecko wynosi 24,43 lata, drugie dziecko 28,43 lata, trzecie dziecko 31,7 lata.

Wnioski:
Dość znaczna rozpiętość pomiędzy przeciętnym wiekiem urodzenia pierwszego i drugiego dziecka (ok. 4 lata) jak i oszacowane postawy i zapatrywania badanych kobiet wskazują na okoliczności sprzyjające promowaniu ww. systemu w naszym kraju. Wydaje się, że jeśli uwzględnić zgłaszane przez nasze respondentki warunki podejmowania decyzji o szybkim posiadaniu drugiego dziecka, to promowanie tego systemu wpłynęło by zapewne na liczbę urodzeń.


Introduction:
The aim of this study was to evaluate whether in our country there are circumstances favourable to the promotion of the so-called “system of a rapid transition to the second child” At the outset, we present the demographic situation and the methods used to counteract the decline in births. The system of a rapid transition to the second child is recently implemented in some European countries as an action that is able to increase the fertility of women.

Material and Methods:
The assessment was based on the analysis of data obtained by two anonymous questionnaires, which was distributed among 138 students of the supplementary studies for nurses pursuing at Higher School of Applied Sciences in Nysa during the academic year 2012/2013. Data obtained through this survey allowed the calculation for this group of women: fertility rate, total fertility rate and the average age of the birth of the first, second, and alternatively a subsequent child. The answers for the questions in our questionnaires have enabled the analysis of the attitudes and beliefs of women from the age <28.55> group. The second questionnaire contained questions closely related to the decision of having a second child quickly.

Results:
Fertility rate for the mentioned group of women is 1.72. When considering only women over the age of 40 years – in the subgroup of 86 women it is 1.95. The average age of women giving birth to their first child is 24.43 years, to the second child is 28.43 years, to the third child is 31.7 years.

Conclusions:
The average spread between the average age at birth of the first and second child (about 4 years) and assessed attitudes and beliefs of the women show the favourable circumstances to the promotion of the proposed system in our country. It seems that if one takes into account conditions reported by our respondents necessary for decision of rapid possession of the second child – the promotion of the considered system probably could influence the number of births.

 
REFERENCJE (28)
1.
Chmielewski M., Cierniak M., Kacprzak A. i wsp: Rocznik demograficzny 2011. Główny Urząd Statystyczny. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, 2011. Tekst dostępny także pod: http://www.stat.gov.pl/cps/rde... PUBL_rs_rocznik_demograficzny_2011.pdf.
 
2.
Holzer-Żelażewska D., Tymicki K: Cohort and period fertility of Polish women 1945 – 2008. Studia Demograficzne. 2009; 155: 30-48.
 
3.
Strzelecki Z., Duszczyk M., Gałązka A. i wsp: Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2010-2011. Rządowa rada ludnościowa. Warszawa, ISBN 978-83-7027-475-7. Tekst dostępny także pod: http://www.stat.gov.pl/cps/rde... BIP_raport_2010-2011.pdf.
 
4.
Popko A., Smyrgała D. Kryzys demograficzny RP: potrzeba skutecznej polityki. Ekspertyza IJ nr 1 (1)/2011. Instytut Jagielloński. Warszawa, 2011. Tekst dostępny także pod http://www. jagiellonski.pl/wp-content/uploads/2011/07/ Ekspertyza-nr-1.– Kryzys-demograficzny-RP.pdf ESHRE Capri Workshop Group: Europe the continent with the lowest fertility. Hum. Reprod. Update. 2010; 16: 590-602.
 
5.
Yoldemir T., Oral E: Has fertility declined in recent decades? Curr. Opin. Obstet. Gynecol. 2012; 24: 119-126.
 
6.
Baranowska-Rataj A., Matysiak A: Czy znamy lekarstwo na niską dzietność? Wyniki międzynarodowych badań ewaluacyjnych na temat polityki rodzinnej. Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2012. Tekst dostępny także pod: www.sgh.waw.pl/instytuty/isd/publikacje/ISiD_WP_.
 
7.
EwaluacjaPolitykiRodzinnej.pdf.
 
8.
Duvander A., Lappegard T., Andersson G: Family policy and fertility: fathers’ and mothers’ use of parental leave and continued childbearing in Norway and Sweden. J. Europ. Social Policy. 2010; 20: 45-57.
 
9.
Hank K., Kreyenfelf M: A multilevel analysis of child care and women’s fertility decisions in Western Germany. J. of Marriage and Family. 2003; 65: 584-596.
 
10.
Księżopolski M., Rysz-Kowalczyk B., Żołędowski C: Polityka społeczna w kryzysie. Instytut Polityki Społecznej UW. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, 2009.
 
11.
Neyer G: Family policies and fertility in Europe: Fertility police at the intersection of gender policies, employment policies and care policies. MPIDR Working Paper nr 10. Max Planck Institute for Demographic Research, 2006, Rostock.
 
12.
Pszczółkowska D: Wywiad z Helene Perivier pt. Płodna Francja. Gazeta Wyborcza z dnia 27.06.2012.
 
13.
Rindfuss R.R., Guilkey D.K., Morgan P. i wsp: Child care availability and first – birth timing in Norway. Demography. 2007; 44: 345-372.
 
14.
Rindfuss R.R., Guilkey D.K., Morgan P. i wsp: Child care availability and fertility in Norway. Popul. Develop. Rev. 2010; 36: 725-748.
 
15.
Stock G. Warum die Geburtenrate in Deutschland niedrig ist.Die Welt. 2012, 10, 11. Tekst dostępny także pod:http://www. welt.de/wissenschaft/article109850347/ Warum-die-Geburtenrate-in-Deutschland-niedrig-ist.html.
 
16.
Neyer G., Andersson G: Consequences of fertility polices on childbearing behavior: effects or artifacts?, Popul. Develop. ,Rev. 2008; 34: 600-724.
 
17.
Lalive R., Zweimuller J: How does parental leave affect fertilitym and return to work? Evidence from two natural experiments. Quartely J. Economics. 2009; 124: 1363-1402.
 
18.
Brodziak A., Wolińska A., Ziółko E. Próba weryfikacji interdyscyplinarnej hipotezy wyjaśniającej spadek liczby urodzeń i niską dzietność. Med Środ, 2012, 15(4): 104-115.
 
19.
Kędelski M., Paradysz J: Demografia. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, 2006.
 
20.
Okólski M: Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2005.
 
21.
Baird D.T., Collins J., Egozcue J. et al. Fertility and ageing. Hum. Reprod. Update. 2005, 11, 261-276.
 
22.
Matorras R., Matorras F., Exposito A. i wsp: Decline in human fertility rates with male age: a consequence of a decrease in male fecundity with aging? Gynecol. Obstet. Invest. 2011; 71: 229-235.
 
23.
Hvidtfeldt U.A., Gerster M., Knudsen L.B. i wsp: Are low Danish fertility rates explained by changes in timing of births? Scand. J. Public. Health., 2010; 38: 426-433.
 
24.
Bazak A: Prawdziwa polityka prorodzinna potrzebuje prawdziwej rewolucji http://wpolityce.pl/artykuly/4...- polityka-prorodzinna-potrzebuje-prawdziwej-rewolucji [21.01.2013].
 
25.
The World Factbook [29.11.2012]https://www.cia.gov/library/ publications/the-world-factbook/rankorder/2127 rank.html.
 
27.
http://en.wikipedia.org/wiki/L..._ dependent_territories_by_death_rate [ 29.11.2012].
 
28.
http://en.wikipedia.org/wiki/L..._ by_fertility_rate [ 29.11.2012].
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top