PL EN
PRACA ORYGINALNA
Chemiczne zanieczyszczenie środowiska w miastach Środkowej Syberii: zagrożenie dla zdrowia ludności
 
Więcej
Ukryj
1
State Pedagogical University named after V.P. Astafiev, Krasnoyarsk, Russia
 
 
Autor do korespondencji
Ludmila Klimatskaya   

Lenin Street 118-37 Krasnoyarsk 660017, Russia
 
 
Med Srod. 2015;18(1):12-17
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Artykuł zajmuje się problemem zanieczyszczenia środowiska w miastach oraz problemem oceny ryzyka zdrowotnego. Celem pracy jest określenie ryzyka kancerogennego i niekancerogennego dla zdrowia populacji z powodu zanieczyszczenia powietrza, wody i żywności w miastach regionu Krasnojarskiego.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono w Centrum Higieny i Epidemiologii regionu Krasnojarskiego. Wykonano 5122 analizy powietrza, 4863 analizy wody i 6915 analiz żywności. Na podstawie stężenia substancji chemicznych obliczono indywidualne ryzyko kancerogenezy (ICR) oraz populacyjne umowne ryzyko kancerogenezy (PCCR) i ryzyko niekancerogenności. W miastach przemysłowych zanieczyszczenie chemiczne wody, powietrza i żywności, stwarza kancerogenne i niekancerogenne ryzyko zachorowalności populacyjnej, co jest potęgowane przez kompleksowy udział dodatkowych czynników i znacznie przekracza maksymalnie dopuszczalne ryzyko.

Wyniki:
Zanieczyszczenie chemiczne z obiektów środowiskowych w miastach krasnojarskich charakteryzuje kompleks kancerogennego i niekancerogennego ryzyka, które przekracza dopuszczalne maksimum. Największy udział w strukturze kompleksu ryzyka kancerogennego wykazuje konsumpcja żywności, natomiast udział wody pitnej wykazano w strukturze kompleksu ryzyka niekancerogennego, jako wynik skażenia powietrza i wody.

Wnioski:
Uzyskane dane powinny być wykorzystane celem określenia pierwszeństwa w kierunkach opracowywania działań zapobiegawczych dla zachowania zdrowia populacyjnego w przemysłowych miastach regionu Krasnojarska.


Introduction:
This article will deal with environmental pollution in cities including the problem of risk assessment. The aim of the study is to determine carcinogenic and non-carcinogenic risks for the health of the population due to chemical contamination of air, water and food in the cities of the Krasnoyarsk region.

Material and Methods:
The research was conducted in the Center of Hygiene and Epidemiology in the Krasnoyarsk region. 5122 samples of air, 4863 samples of water and 6915 samples of food stuff have been analyzed. Concentration of chemical substances was the base on which individual carcinogenesis risk (ICR) and population carcinogenic conventional risks (PCCR) and non carcinogenic risks [1] have been calculated. In the industrial cities chemical pollution of air, water and food stuff including carcinogenic substances creates carcinogenic and non-carcinogenic risks of morbidity of the population with the reinforcement of the complex impact, “with” which greatly exceeds the maximum acceptable risks.

Results:
Chemical pollution of environmental facilities in cities of the Krasnoyarsk region produce complex carcinogenic and non-carcinogenic risks which exceed maximum limit. The greatest shares in structure of complex carcinogenic risks are made in food stuff and water consumption in structure of complex non-carcinogenic risks as a result of air pollution and food stuff pollution.

Conclusions:
Obtained data could be used to set priorities in preventive measures to preserve health of the population in industrial cities of the Krasnoyarsk region.

 
REFERENCJE (12)
1.
Guidelines for risk assessment for public health under the influence of chemical pollutants in the environment. Moscow 2004.
 
2.
 
3.
Top Ten Toxic Threats in 2013: Cleanup, Progress, and Ongoing Challenges, Nov. 4, 2013, New York, NY – Blacksmith Institute and Green Cross Switzerland. Available on: www.worstpolluted.org [10.08.2014].
 
4.
2010 All-Russia Population Census. Federal State Statistics Service. Retrieved June 29, 2012.
 
5.
EPA, 2007. Available on: http://www.epa.gov/wed/pages/p... archive 2003/allen-gil03.htm [10.08.2014].
 
6.
Zenkov V.A.: Hygienic problems Kuzbass mining towns. Sciences, Moscow 2000.
 
7.
Revich B.: Environmental pollution and public health. Introduction to Environmental Epidemiology. MNEPU, Moscow 2001.
 
8.
Bobkov T.E.: Zoning perspective building using risk assessment methodology to public health. J. Hygiene and Sanitation 2009, 6: 38-40.
 
9.
Shashin T.A., Novikov S.M., Kozlov A.V. et al.: Evaluation of health risk due to exposure to emissions from aluminum production. J. Hygiene and Sanitation 2006, 5: 61-64.
 
10.
Zaitsev V.I., Mihayluts A.P.: Hygienic assessment of environmental pollution with long-term use of concentrated chemical enterprises. Chronicle, Kemerovo 2001.
 
11.
Surzhikov V.D., Surzhikov D.V.: Assessment and management of risk to public health from environmental pollution multicomponent major center of metallurgy. J. Hygiene and Sanitation. 2006, 5: 32-35.
 
12.
Environment and human health Joint EEA-JRC report No 5/2013. Available on: http://www.eea.europa.eu/publi... [10.08.2014].
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top