PL EN
LIST DO REDAKCJI
20 lat działalności czasopisma „Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine” 1998–2018
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Dyrektor: dr hab. n. med. Renata Złotkowska
 
 
Autor do korespondencji
Henryka Langauer-Lewowicka   

41-200 Sosnowiec, ul. Kościelna 13
 
 
Med Srod. 2018;21(4):4-17
 
Czasopismo Medycyna Środowiskowa odegrało ogromną rolę w rozpowszechnianiu zainteresowania problemami zdrowia środowiskowego. Świadczy o tym zainteresowanie nie tylko instytucji o charakterze medycznym tj. wszystkich uniwersyteckich krajowych wydziałów lekarskich oraz niektórych instytutów naukowo-badawczych. Autorami publikacji byli również pracownicy politechnik, akademii wychowania fizycznego, pozarządowych organizacji ekologicznych, członkowie organizacji ekologicznych, członkowie studenckich kół naukowych na wydziałach lekarskich i pielęgniarskich, a także lekarze różnych specjalności. O zainteresowaniu czasopismem świadczą również publikacje afiliowane przez europejskie i pozaeuropejskie ośrodki naukowe. Prezentowana formuła stanowi dowód integracji nauk na rzecz zdrowia środowiskowego. Porusza również najważniejsza sprawę jaką jest zapobiegawczość. Podkreśla konieczność kontynuowania dyskusji, dotyczącej formułowania kryteriów operacyjnych i wytycznych, które pozwolą skuteczniej stosować podejście zapobiegawcze w procesie decyzyjnym, a tym samym lepiej służyć ochronie zdrowia populacji.
STRESZCZENIE
21 marca 1997 roku Sąd Wojewódzki w Katowicach, po rozpoznaniu wniosku złożonego przez Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu (IMPiZŚ) oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej (PTMŚ) wydał postanowienie o zarejestrowaniu czasopisma pt. „Medycyna Środowiskowa” i wpisaniu go do rejestru dzienników i czasopism pod. poz. Pr 995. Obowiązki wydawców spoczęły na wnioskodawcach. Częstotliwość ukazywania się czasopisma określono na dwa razy w roku. Siedzibą redakcji został Instytut. Pierwszym Redaktorem Naczelnym czasopisma został prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda, który pełnił tę funkcję w latach 1998–2002. Po ukazaniu się numerów i jednego suplementu, przez kolejne trzy lata (2003–2005) Redaktorem Naczelnym był prof. dr hab. n. med. Kazimierz Marek. W tym okresie wydano 6 numerów i jeden suplement. Od 13. numeru pisma, tj. od 2006 r., Redaktorem Naczelnym jest prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rudkowski
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top