PRACA ORYGINALNA
Wpływ czynników środowiskowych i społeczno-ekonomicznych na występowanie objawów i chorób układu oddechowego u dzieci szkolnych zamieszkałych w Sosnowcu
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu p.o. Kierownika Zakładu: prof. dr hab. n. przyr. J. Kwapuliński Dyrektor Instytutu: dr n. med. P.Z. Brewczyński
2
Zakład Zdrowia Środowiskowego, Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Magda Skiba   

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Zakład Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii, 41-200 Sosnowiec, ul. Kościelna 13 tel. 32 634 11 04
 
Med Srod. 2012;15(4):39–44
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp:
Celem badania była ocena wpływu warunków środowiskowych i społeczno-ekonomicznych na występowanie objawów i chorób układu oddechowego u dzieci szkolnych zamieszkałych w Sosnowcu, w oparciu o dane pochodzące z kwestionariusza.

Materiał i metody:
W epidemiologicznym badaniu przekrojowym przeprowadzonym w latach 2005–2006 wzięło udział 709 dzieci z klas I–VI szkoły podstawowej (7–12 lat), zamieszkałych w Sosnowcu. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem kwestionariusza zaadresowanego do rodziców badanych dzieci. Pytania ankietowe dotyczyły objawów ze strony układu oddechowego i przewlekłych chorób układu oddechowego oraz chorób alergicznych u dzieci, a także korzystania z opieki medycznej, sposobu odżywiania się dzieci i warunków społeczno-ekonomicznych rodziny.

Wyniki:
Stwierdzono, że w badanej grupie dzieci istotny statystycznie wpływ na częstość występowania objawów ze strony układu oddechowego miały warunki mieszkaniowe, takie jak: ilość osób śpiących w pokoju z dzieckiem i występowanie wilgoci w mieszkaniu. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały także, że częstości świszczącego oddechu różnią się istotnie statystycznie w zależności od sytuacji zawodowej rodziców. Trudno jest jednoznacznie ocenić czy jest to tylko wpływ sytuacji społeczno-ekonomicznej, czy też wpływ innych czynników środowiskowych.

Wnioski:
W badaniu wykazano statystycznie istotną zależność między stanem układu oddechowego dzieci zamieszkałych w Sosnowcu a takimi czynnikami społeczno-ekonomicznymi, jak wskaźnik zaludnienia mieszkań (ilość osób śpiących w pokoju z dzieckiem) oraz występowanie wilgoci w mieszkaniu. Przeanalizowano związek między występowaniem niektórych objawów ze strony układu oddechowego u dzieci a wykształceniem oraz sytuacją zawodową rodziców, jednakże wyniki przeprowadzonego badania nie dają jednoznacznych dowodów na istnienie takiej zależności.


Background:
Objective of the study was to assess the impact of environmental and socio-economic factors to the occurrence of symptoms and diseases of the respiratory system in school children from Sosnowiec, based on the questionnaire data

Material and Methods:
The crosssectional epidemiological questionnaire study was performed in the years 2005–2006. Parents of 709 primary school children aged 7–12 years took part in the study. Questionnaire was completed by parents to collect information on children health status, particularly respiratory symptoms, chronic diseases of respiratory system, allergic diseases, use of medical services, children dietary habits and family socio-economic status.

Results:
In the study group the statistical significance was found for the inci-dence of respiratory symptoms in children and housing conditions, i.e.: the number of people sleeping together with a child in the same room and dampness in the dwelling. Results of the study showed, that incidence of whizzing differed statistically significantly in the groups of different professional status of the parents. It is difficul to estimate if this is only the influence of socio-economic conditions or any other environmental factors as well.

Conclusions:
Results of the study demonstrated statistical significance between the status of respiratory system in children and housing occupancy rate (the number of people sleeping together with a child in the same room) and dampness in the dwelling. Relation between respiratory symptoms in children, parents education and professional status was analyzed, but findings of the conducted studies do not give explicit evidence of such a relation.

 
REFERENCJE (27)
1.
Leonardi G.S., Houthuuijs D., Nikiforov B., i wsp.: Respiratory symptoms, bronchitis and asthma in children of Central and Eastern Europe. Eur Respir J 2002; 20: 890-898.
 
2.
Zawadzka-Krajewska A., Chądzyńska J., Ziołkowski J. Kulus M.: Czynniki ryzyka związane z rozwojem chorób alergicznych u dzieci, Alergologia Info, 2009; IV,3; 117-124.
 
3.
Heck K.E., Parker J.D.: Family structure, socioeconomic status and access to health care for children. Health Serv. Res. 2002; 37: 173-86.
 
4.
Stewart AW, Mitchell EA, Pearce N. i wsp.: The relationship of per capita gross national product to the prevalence of symptoms and asthma and other atopic diseases in children (ISAAC) Int. J. Epidemiol. 2001; 30: 173-9.
 
5.
Ellison-Loschmann L. i wsp.: Socioeconomic status, asthma and chronic bronchitis in a large community-based study. Eur Respir J 2007; 29:897-905.
 
6.
Gehring U.: Parental education and children’s respiratory and allergic symptoms in the Pollution and the Young (PATY) study. Eur Respir J 2006; 27:95-107.
 
7.
Hancox R.J., Milne B.J., Taylor D.R., i wsp.: Relationship between socioeconomic status and asthma: longitudinal cohort study. Thorax 2004; 59; 376-380.
 
8.
Zejda J.E., Skiba M., Orawiec A., Dybowska T., Cimander B.: Respiratory symptoms in children of Upper Silesia, Poland: cross-sectional study in two towns of different air pollution. Eur J Epidemiol 1996; 12, 115-120.
 
9.
Zejda J.E., Skiba M., Złotkowska R.: Astma oskrzelowa i objawy ze strony układu oddechowego w populacji dzieci miejskich w województwie katowickim - ocena częstości objawów i podstawowych czynników ryzyka. Pneumonol Alergol Pol; 1996, 64, 169-177.
 
10.
WHO Regional Office for Europe.: The longterm effects on health of air pollution. Report of a Working Group. Copenhagen, 1973.
 
11.
Doll H., Grey-Amante P., Duprat Lomon i wsp..: Quality of life in acute exacerbation of chronic bronchitis: results from a German population study. Respir. Med. 2002; 96: 39-51.
 
12.
Cohen S.: Social status and susceptiblity to respiratory infections. Ann. N. Y. Acad. Sci 1999; 896: 246-53.
 
13.
Braveman P., Cubbin C., Marchi K., Egerter S., Chavez G.: Measuring socioeconomic status/position in studies of racial/ethnic disparities: maternal and infant health. Public Health Rep. 2001; 116: 449-63.
 
14.
Bengtsson T., Lindstrom M.: Childhood misery and disease in later life: the effects on mortality in old age of hazards experienced in early life, southern Sweden, 1760-1894. Popul. Stud. 2000 Nov; 54: 263-77.
 
15.
Navarro V., Shi L.: The political context of social inequalities and health. Int. J. Health Serv. 2001; 31: 1-21.
 
16.
Siapush M., Borland R., Scollo M.: Prevalence and socio-economic correlates of smoking among lone mothers in Australia.: Aust. N. Z. J. Public Health 2002; 26: 132-5.
 
17.
Baker D., Mead N. Campbell S.: Inequalities in morbidity and consulting behaviour for socially vulnerable groups. Br. J. Gen. Pract. 2002; 52: 124-30
 
18.
Health Effects Institute:. Reanalysis of the Harvard Six Cities Study and the American Cancer Society Study of particulate air pollution and mortality. Special Report 2000; Cambridge , MA, USA.
 
19.
O’Neill M.S., Loomis D., Borja Aburto V.H.: Airborne particles, mortality and socioeconomic conditions in Mexico City. Presentation at the 13th Conference of the International Society for Environmental Epidemiology, Garmisch-Pertenkirchen 2001.
 
20.
Wypych A., Kasznia-Kocot J., Czech E., Kowalska M., Brożek G., Kaszyca M., Zejda J.E.: Obecność pleśni i wilgoci w budynkach a występowanie objawów ze strony układu oddechowego i astmy u dzieci z południowej części województwa śląskiego. Zdr Publ 2008; 118 (2): 163-166.
 
21.
Jaakkola J.J.K, Bing-Fang Hwang, Jaakkola N.: Home Dampness and Molds, Parental Atopy, and Asthma in Childhood, Environmental Health Perspectives 2005; 113 (3): 357-361.
 
22.
Borenhag C.G., Sundell J., Sigsgaard T.: Dampness in buildings and health (DBH): Report from an ongoing epidemiological investigation on the association between indoor environmental factors and health effects among children in Sweden. Indoor Air 2004; 14 Suppl 7:59-66.
 
23.
WHO Regional Office for Europe: Environmental health inequalities in Europe. Assessment report. Copenhagen 2012.
 
24.
Simoni M. et al.: Mould/dampness exposure at home is associated with respiratory disorders in Italian children and adolescents: the SIDRIA-2 Study. Occupational and Environmental Medicine 2005; 62(9):616–622.
 
25.
Fisk W.J., Lei-Gomez Q., Mendell M.J.: Meta-analyses of the associations of respiratory health effects with dampness and mold in homes. Indoor Air 2007; 17(4):284–296.
 
26.
Muszyńska-Graca M., Zejda J.E., Jaźwiec-Kanyon B., Złotkowska R. : Częstość występowania objawów ze strony układu oddechowego i ich podstawowe czynniki ryzyka u dzieci zamieszkałych w środowisku wiejskim. Med Środ 1999; 1(2): 47- 57.
 
27.
Paldy A., Rudnai P., Varro M.J. i wsp.: Impact of socioeconomic state on the prevalence of allergic and respiratory symptoms and diseases in Hungarian children population. Epidemiology 2009; 20(6): 178.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054