PL EN
PRACA ORYGINALNA
Deklarowana aktywność fizyczna oraz postawy wobec aktywności fizycznej studentów kierunku Fizjoterapia
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Teaching Movement, Medical University of Łódź, Łódź, Polska Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. E. Poziomska-Piątkowska
 
Med Srod. 2015;18(4):43–47
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel:
Celem pracy było uzyskanie informacji na temat podejmowania aktywności fizycznej w czasie wolnym oraz ocena relacji między postawami wobec aktywności fizycznej a praktykowaniem sportu przez przyszłych fizjoterapeutów.

Materiał i metody:
Badaniem objęto 196 studentów I roku dwóch kolejnych roczników Kierunku Fizjoterapii Wydziału Wojskowo-Lekarskiego. Częstotliwość i charakter podejmowanej aktywności fizycznej oraz postawy wobec aktywności fizycznej zostały zbadane na podstawie kwestionariusza.

Wyniki:
Podejmowanie profesjonalnego treningu sportowego deklaruje 4% badanych, a ponad połowa studentów fizjoterapii (57%) deklaruje udział w sporcie amatorskim. 3% spośród respondentów uprawia sport 5 razy w tygodniu lub częściej, 19% 3-4 razy w tygodniu, 32% – rzadziej, ale systematycznie. Prawie połowa badanych (46%) przyznaje natomiast, że nie podejmuje aktywności fizycznej regularnie. Aż 39% badanych przyznaje natomiast, że poza obowiązkowymi zajęciami na Uczelni nie uprawia żadnej dodatkowej aktywności fizycznej. Istotnie statystycznie częściej uprawianie sportu deklarują mężczyźni niż kobiety (p<0,00378).

Wnioski:
Studenci fizjoterapii mają świadomość korzystnego wpływu regularnej aktywności fizycznej na zdrowie, ale wiedza ta nie ma odniesienia do osobistego praktykowania sportu. Poziom aktywności fizycznej wśród przyszłych fizjoterapeutów nie jest większy niż wśród pozostałej części społeczeństwa. W edukacji przyszłych fizjoterapeutów należy położyć nacisk na zwiększenie poziomu, tak niezbędnej w tym zawodzie, aktywności fizycznej.


Introduction:
This study was designed to obtain information about the personal exercise behavior and to evaluate the relationship between attitudes towards physical activity and personal exercise practices of future physiotherapists and to determine whether physiotherapy specialty is associated with physical activity.

Material and Methods:
The study involved 196 first year students of Division of Physiotherapy, Faculty of Military Medicine, Medical University of Lodz. Personal exercise practice and attitudes towards physical activity were assessed by questionnaire.

Results:
Taking professional sports training was declared only by 4% of respondents and amateur sports training by more than half of the physiotherapy students (57%). Only 3% of future physiotherapist practiced sports 5 times a week or more, 19% 3-4 times a week, 32% - rarely, but steadily. Almost half of respondents (46%) said that they do not take physical activity regularly. 39% of future physiotherapists admitted that apart from compulsory classes at the University they practiced no additional physical activity. Statistically significant difference was found in sports participation between man and women (p<0.00378).

Conclusions:
Physiotherapy students are aware about the beneficial effects of regular physical activity on health but this knowledge is not correlated with personal exercise behavior. The level of physical activity among future physiotherapists is not greater than among the rest of the society. In the education of future physiotherapists the emphasis should be placed on increasing the level of physical activity, so necessary in this profession.

 
REFERENCJE (16)
1.
Drygas W., Jegier A. Recommendations regarding physical activity in the prevention of cardiovascular diseases [in Polish]. [aut. książki] Naruszewicz M. Kardiologia zapobiegawcza. Szczecin : PTBnM Verso, 2003, strony 252-266.
 
2.
Haskell WL, Lee IM, Pate RR, et al. Physical activity and public health: updated recommendation for adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Med Sci Sports Exerc. 2007, 39, strony 1423-1434.
 
3.
Drygas W, Skiba A, Bielecki W, et al. Assessment of physical activity of residents of six European countries. Project Bridging East-West Health Gap. Medicina Sportiva. 2001, Tom 119, 5 (Supl. 2).
 
4.
Kałucka S, Ruszkowska J, Drygas W. Physical activity, still underrated element of preventive healthcare [in Polish]. Polska Medycyna Rodzinna. 2002, Tom 4, 4.
 
5.
B, Woynarowska. Psychosocial environment of the school and school adaptation and health and health behaviors of students in Poland. Research raport. Warszawa : brak nazwiska, 2003.
 
6.
Januszewicz P., Szymborski J. Health hazards in schoolchildren in the light of the survey; Deficiences of healthy behaviours; Low physical activity [in Polish]. [aut. książki] Mazur J. Woynarowska B. Zdrowie naszych dzieci. Warszawa : brak nazwiska, 2001.
 
7.
Jodkowska M., Wrocławska M. Lifestyle of young people aged 15-19 [in Polish]. [aut. książki] Szamotulska K., Sito A Szymborski J. Zdrowie Naszych Dzieci. Warszawa : Instytut Matki i Dziecka, 2000.
 
8.
Physical therapists and physical therapist assistants as promoters and advocates for physical activity/exercise. HOD P06–08–07–08. [Online] 2008. http://www.apta.org/uploadedFi....
 
9.
Pate RR, Prat M, Blair SN, et al. Physical activity and public health. a recommendation from the Centers for Disease Control and prevention and the American College of Sports Medicine. JAMA. 1995, 273, strony 402-407.
 
10.
Abramson S, Stein, Schaufele M, et al. Personal exercise habits and counseling practices of primary care physicians: a national survey. Clin J Sport Med. 2000, 10, strony 40-48.
 
11.
B, Kochanowicz. The level of physical activity of Physiotherapy students at Medical Academy in Gdansk and their opinion towards various forms of physical activity [in Polish]. Ann Acad Med Gedan. 2007, 37, strony 53-62.
 
12.
Sochocka L, Wojtyłko A. Physical activity of medical and non-medical students [in Polish]. Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine. 2013, Tom 13, 2, strony 53-58.
 
13.
Motylewski S., Lisowski J., Gątkiewicz M., et al. Physical activity of physiotheraphy students at the Military Medical Academy in Lodz. Zdrowie Publiczne. 2006, Tom 116, 2.
 
14.
Boguszewski D, Adamczyk J, Ochal A. Aktywność ruchowa i nawyki żywieniowe młodych fizjoterapeutów. Człowiek i Zdrowie. 2010, Tom 4, 1, strony 84-95.
 
15.
Chevan J, Haskvitz EM. Do As I Do: Exercise Habits of Physical Therapists, Physical Therapist Assistants, and Student Physical Therapists. Phys Ther. 2010, 90, strony 726-734.
 
16.
Sochocka L, Wojtyłko A. Aktywność fizyczna studentów studiów stacjonarnych kierunków medycznych i niemedycznych. Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine. 2013, Tom 13, 2, strony 53-58.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054