PL EN
PRACA ORYGINALNA
Zawartość kadmu i ołowiu w mleku spożywczym z wybranych regionów Polski
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Kierownik Katedry: dr hab. inż. E. Gujska, prof. UWM
 
 
Autor do korespondencji
Renata Pietrzak-Fiećko   

pl. Cieszyński 1, pok. 101 10-957 Olsztyn-Kortowo tel. 895233570
 
 
Med Srod. 2013;16(3):15-19
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Kadm i ołów zaliczane są do matali toksycznych. Przypisuje się im niekorzystny wpływ na organizm człowieka, dlatego zawartość tych pierwiastków monitorowana jest zarówno w środowisku jak i w żywności. Prowadzone przez wielu naukowców badania wskazują, że więcej kadmu i ołowiu kumuluje się w produktach pochodzenia roślinnego, ale żywność pochodzenia zwierzęcego również nie jest wolna od obecności tych związków. Celem pracy było oznaczenie zawartości kadmu i ołowiu w mleku konsumpcyjnym pochodzącym od czterech wybranych producentów z dwóch różnych województw.

Materiał i metody:
Łącznie przebadano 28 próbek mleka. Materiał badany poddano mineralizacji na sucho. Do oznaczenia zawartości badanych pierwiastków zastosowano metodę płomieniowej spektrometrii absorpcji atomowej. Nie wykazano istotnych różnic w zawartości oznaczanych metali ciężkich między analizowanymi próbkami mleka.

Wyniki:
W żadnej próbce nie stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych zawartości oznaczanych pierwiastków.

Wnioski:
Pobranie kadmu i ołowiu wraz z badanym mlekiem konsumpcyjnym nie stwarza zagrożenia dla zdrowia człowieka


Introduction:
Background. Cadmium and lead are classified as toxic metals. Toxicity is attributed to the adverse effect on the human body, and therefore the content of these elements is analyzed in the environment and in food products. Studies conducted by many researchers indicate that more of cadmium and lead accumulate in products of plant origin, however, food products of animal origin are also not free from these compounds. The aim of this study was to determine the content of cadmium and lead in drinking milk originating from four selected milk producers from two different regions.

Material and Methods:
A total of 28 milk samples were tested. The tested material was mineralized dry. To determine the content of the analyzed elements the Flame Atomic Absorption Spectrometry method was used. There were no significant differences in the content of heavy metals in the analyzed samples of milk.

Results:
None of the samples revealed the exceedance of the highest permissible level of these elements.

Conclusions:
Cadmium and lead content in tested drinking milk does not pose a threat to human health

 
REFERENCJE (21)
1.
EFSA (European Food Safety Authority) Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain: Cadmium in food. The EFSA Journal. 2009, 980: 1–139.
 
2.
EFSA (European Food Safety Authority) Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain: Lead in Food. The EFSA Journal. 2010, 8: 1570.
 
3.
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. (z późniejszymi zmianami) ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych: (Dz. U. UE, L 364/5 z 20.12.2006).
 
4.
Dobrzański Z., Górecka H., Opaliński S., Chojnacka K., Kołacz R.: Zawartość pierwiastków śladowych i ultraśladowych w mleku i krwi krów. Med. Weter., 2005, 61(3): 301– 304.
 
5.
Dobrzański Z., Skiba M., Brożyńska A., Kowalska-Góralska M.: Zawartość wybranych metali ciężkich w mleku przeżuwaczy (krów i kóz) z regionów przemysłowych i czystych ekologicznie. Acta Sci. Pol. Medicina Veterinaria. 2009, 8: 3-14.
 
6.
Dumna P., Pawlos M., Rudy M.: Zawartość metali ciężkich w wybranych produktach spożywczych województwa podkarpackiego. Bromat. Chem. Toksykol. 2012, 45: 94-100.
 
7.
Górska A., Oprządek K., Mróz B.: Poziom mikroelementów w mleku krów z gospodarstw powiatu siedleckiego, LXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego – Sekcja Chowu i Hodowli Bydła, Warszawa, 2007.
 
8.
Litwińczuk A. Drozd-Janczak A., Pieróg M., Dorosz D.: Zawartość ołowiu i kadmu w mleku produkowanym w rejonie Kopalni Węgla Kamiennego w Bogdance. Med. Weter., 1999, 55: 757-759.
 
9.
Barłowska J., Litwińczuk Z.: Właściwości odżywcze i prozdrowotne tłuszczu mleka. Med. Weter. 2009, 65: 171-174.
 
10.
Cichosz G., Czeczot G.: Tłuszcz mlekowy w profilaktyce chorób nowotworowych. Pol. Merk. Lek. 2012, 195: 168-172.
 
11.
Tong S., E. von Schimding Y., Prapamontol T.: Environmental lead exposure: a public health problem of global dimensions. Bulletin of the WHO. 2000, 78: 1068-1077.
 
12.
Waalkes M.P.: Cadmium carcinogenesis in review. J. Inorg. Biochem. 2000, 79: 241-244.
 
13.
Wojciechowska-Mazurek M., Mania M., Starska K., Opoka M.: Kadm w środkach spożywczych-celowość obniżenia limitów. Przem. Spoż. 2010, 64: 45-48.
 
14.
Zglinicka A.: Toksyczność kadmu i ołowiu. Aura, 2002, 2, 30.
 
15.
Szkoda J., Żmudzki J.: Distribution of lead and cadmium concentrations in pigs and bovine tissues in the last 30 years. Polish J. Environ. Stud. 2006, 15: 185–188.
 
16.
Szkoda J., Nawrocka A., Kmiecik M., Żmudzki J.: Badania kontrolne pierwiastków toksycznych w żywności pochodzenia zwierzęcego. Ochr Śr Zasobów Nat. 2011, 48: 475-484.
 
17.
Mnicha W., Szteke B. (red.): Raport z monitoringu jakości gleb, roślin, produktów rolniczych i spożywczych z 2000 roku., Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, 2001.
 
18.
Żmudzki J., Niewiadowska A., Szkoda J., Semeniuk S.: Toksyczne zanieczyszczenia żywności pochodzenia zwierzęcego w Polsce. Med Pr. 2001, 52, Supl 12: 35 -40.
 
19.
Pilsbacher L., Grubhofer F.: Merkury, lead and cadmium in Austrian raw milk–a comparison to earlier analyses from foregin countries. Wien Tierärztl Monat., 2002, 89: 249 - 253.
 
20.
Martino FAR, Sanchez MLF, Sanz-Medel A.: The potential of double focusing-ICP-MS for studying elemental distribution patterns in whole milk, skimmed milk and milk whey of different milks. Anal Chim Acta, 2001, 442: 191–200.
 
21.
Licata P., Trombetta D., Cristina M., Giofre F., Martino D., Calo M., Naccari F.: Levels of „toxic” and „essential” metals in samples of bovine milk from various dairy farms in Calabria, Italy. Environ. Intern, 2004, 30: 1-6.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top