PL EN
REVIEW PAPER
Chemical and microbiological hazards related to poultry farming
 
More details
Hide details
1
Katedra Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
2
Katedra Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
3
Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Jakości Produktu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniua
 
4
Państwowy Instytut Badawczy Hodowli Zwierząt w Krakowie-Balicach
 
 
Corresponding author
Kinga Stuper-Szablewska
Katedra Chemii Wydział Technologii Drewna Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28 60-637 Poznań
 
 
Med Srod. 2018;21(4):53-63
 
ABSTRACT
Environmental nuisance related to large-scale poultry farming is particularly important when there are clusters of housing or protected green areas in the neighborhood. The odors and dust emitted from the hen houses affect human health and the condition of crop plants. The sources of fumes are the elements of the house environment affecting the level of pollination (litter and feed), the concentration of volatile compounds (reactions in the hen house and the metabolism of microorganisms and birds) and the composition of microflora (litter, dust and feed). The literature research undertaken as part of this work was to summarize the existing state of knowledge on the risks associated with poultry farming. Until now, the focus was on bacteria as the main pathogens of the chicken house environment. This paper presents a number of other hazards, not only microbiological but also chemical ones of great importance and high risk associated with their toxic effects on animals and humans
 
REFERENCES (44)
1.
Barnett J.A., (2004). A history of research on yeast and taxonomy. Yeast (Chichester, England) Vol. 21 s. 1141-1193.
 
2.
Breitenbach M., Simon – Nobbe B., (2002). The allergens of Cladosporium herbarum and Alternaria alternata. W: Fungal allergy and pathogenicity. Pr. zb. Red. Breitenbach, Cramerii R., Lehrer S.B., Basel, Kargel Verlug s. 48-72.
 
3.
Calderone R.A., (2001). Virulence factors of Candida albicans. Trends in Microbiology, Vol. 9, s.327-335.
 
4.
Dutkiewicz J., Górny R., (2002). Biologiczne czynniki szkodliwe dla zdrowia klasyfikacja i kryteria oceny narażenia. Medycyna Pracy, 1 (53), s. 29-39,.
 
5.
Gorzka Z., Zaborowski M., Kaźmierczak M., Żarczyński A., Paryjczak T., Kędziora A., Ciesielewski R., Pisarek M., (2012). Determination of ammonia and other pollutants in air and in the area of poultry and milker cows keeping farms. Ecol Chem Eng A. 19 (6), s. 609-617.
 
6.
GUS (2012). Rocznik Statystyczny rolnictwa, Warszawa.
 
7.
GUS (2012). Zwierzęta Gospodarskie w 2011r., Warszawa.
 
8.
Hartung J., Schulz J. (2007). Risks caused by bio-aerosols in poultry houses. (www.fao.org).
 
9.
Hartung J., Schulz J. (2011). Occupational and Environmental Risks Caused by Bio Aerosols in and from Farm Animal Houses. Agricultural Engineering International: the CIGR Journal. Manuscript No. 1173. Volume 13, Issue 2.
 
10.
Heber A., Lim T., Ni J., Tao P., Schmidt A., Koziel J., Hoft S., Jacobson L., Zhang Y., Baughman G., (2006). Quality- Assured Measurements of Animal Building Emissions: Particulate Matter Concentrations. Journal of the Air and Waste Management Association. Vol. 56, s.1642-1648.
 
11.
Herbut E., Walczak J., Krawczyk W., Szewczyk A., Pająk T., (2010). Odour emissions from poultry production. Monograph, National Research Institute of Animal Production Krakow. Pollution and Organic Aspects of Animal Production s. 58-70.
 
12.
Van Huffel K., Heynderickx P., Dewulf J., Van Langenhove H., (2012). Measurement of Odorants in Livestock Buldings: SIFT-MS and TD-GC-MS. Chemical Engineering Transactions, Vol. 30, s. 67-72.
 
13.
Jugowar J., Piotrowski M., (2012). Porównanie emisji odorów z kurników dla różnych systemów utrzymania ptaków. Journal of Research and Applications In Agricultural Engineering, Vol. 57 (3), s. 182-185.
 
14.
Karwowska E., (2005). Microbiological air contamination in farming environment. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 14 (4), s. 445-449.
 
15.
Kijowski J., (2002). Systemowe gwarancje jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego produktów drobiarskich (www.ppr.pl).
 
16.
Kołodziejczyk T., JugowarJ., Piotrowski M., (2011). Emisja odorów z kurników. Problemy Inżynierii Rolniczej nr 1, s. 135-140.
 
17.
Kosakowski K., Gralak M., Kosakowski A., (2013) the effect of applied probiotic preparation on health, quality and yield of selected crops. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 58, 261-266.
 
18.
Krawczyk W., Walczak J., (2010). Potencjał biogenny obornika jako źródło emisji amoniaku i zagrożenia środowiska. Roczniki Naukowe Zootechniki, t.37, z. 2, s. 187 93.
 
19.
Krysińska-Traczyk E., Perkowski J., Kostecki M., Dutkiewicz J., Kiecana I., (2003). Grzyby pleśniowe i mikotoksyny jako potencjalne czynniki zagrożenia zawodowego rolników sprzątających zboże kombajnami. Medycyna Pracy 54 (2), s.133-138.
 
20.
Ledwoń A., Szeleszczuk P., (2008). Grzybice u ptaków. Mikologia Lekarska, Vol. 15 (3) s. 172-175.
 
21.
Makles Z., Domański W., (2008). Odory w środowisku pracy rolnika-hodowcy. Źródła, zagrożenia, usuwanie. Bezpieczeństwo Pracy 2, s. 10-13.
 
22.
Makles Z., Galwas-Zakrzewska M., (2005). Złowonne gazy w środowisku pracy. Bezpieczeństwo Pracy 9, s.12-16.
 
23.
Mituniewicz T., (2013). Zanieczyszczenia mikrobiologiczne w kurniku. OID 3 (258), s.10-18.
 
24.
Nimmermark S., Lund V., Gustafss G., Eduard W., (2009). Ammonia, dust and bacteria in welfare-oriented systems for laying hens. Ann Agric Environ Med, Vol. 16, s. 103- 113.
 
25.
Pałczyński C., Wiszniewska M., Walusia J., (2007). Alergeny zawodowe. Pleśnie jako alergen zawodowy. Alergia 4, s.28- 32.
 
26.
Radon K., Danser B., Iversen M., Monso E., Weber C., Hartung J., Donham K., Palmgren U., Nowak D., (2002). Air Contaminants In different european forming environments. Ann Agric Med 9, s. 41-48.
 
27.
Radon K., Danser M., Iversen M., Torres R., Monso E., Opravil U., Weber C., Donham K.J., Nowak D., (2001). Respiratory symptoms In European animal farmers. Eur Respiro J 17, s. 747-754.
 
28.
Radon K., Peters A., Praml G., Ehrenstein V., Schulze A., Hel O., Nowak D., (2004). Livestock odours and quality of life of neighbouring residents. Ann Agric Med 11, s. 59 62.
 
29.
Saleh M., Seedorf J., Hartung J., (2004). Inhalable and respirable dust in work place atmospheres of laying hen houses. International Society for Animal Hygiene, ss.211 212.
 
30.
Schulz J., Seedorf J., Hartung J. (2005). Estimation of a „safe distance“ between a natural ventilated broiler house and a residental dwelling. International Society for Animal Hygiene, Vol 2, s. 41-45.
 
31.
Schulze A., van Strien R., V. Ehrenstein, R. Schierl, H. Kuchenhoff, K. Radon (2006) Ambient endotoxin level in an area with intensive livestock production. Ann Agric Environ Med 13, s. 87-91.
 
32.
Sobczak J., Marek P., Chmielowski A., Rakowski A., (2011). Wstępna ocena proekologicznej metody ograniczenia emisji NH3 z powietrza usuwanego z kurnika. Roczniki Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t.7 nr 2, s. 75-83.
 
33.
Soroka P., Cyprowski M., Szadkowska-Stańczyk I., (2008). Narażenie zawodowe na mykotoksyny w różnych gałęziach przemysłu. Medycyna Pracy 59 (4), s. 333-345.
 
34.
Suchorzyńska M., Misiewicz A., (2009). Mikotoksynotwórcze grzyby fitopatogeniczne z rodzaju Fusarium i ich wykrywanie technikami PCR. Post. Mikrobiol. Vol 43 (3), s. 221-230.
 
35.
Szwajkowska-Michałek L., Stuper K., Łakomy P., Matysiak A., Perkowski J., (2010). Contents of microscopic fungi in dust coming from cereal analysis laboratories. Ann Agric Environ Med 17, s.101-106.
 
36.
Synkiewicz Z. (red.) Mikrobiologia. Wydawnictwo PWN, Warszawa 1975, s. 536 537, 550-552 Śpiewak R., Góra A., Dutkiewicz J., (2001). Work-related skin symptoms and type I allergy among eastern-polish farmers growing hops and other crops. Ann Agric Environ Med 2001, Vol. 8, s. 51-56.
 
37.
Śpiewak R., Szostak W., (2000). Zoophilic and geophilic dermatophytoses among farmers and non-farmers in eastern Poland. Ann Agric Environ Med, Vol. 7, s. 125-129.
 
38.
Trawińska B., Polonis A., Tymczyna L., Popiełek-Pyrz M., Bombik T., Saba L., (2006). Bakteriologiczne i parazytologiczne zanieczyszczenie środowiska wokół wielkotowarowej fermy kur reprodukcyjnych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Poland, Vol XXIV, 50, s. 371-376. Wiszniewska M., Walusia J., Gutarowska B., Żakowska Z., Pałczyński C., (2004). Grzyby pleśniowe w środowisku komunalnym i w miejscu pracy-istotne zagrożenia zdrowotne. Medycyna Pracy 55 (3), s. 257-266.
 
39.
Vucemilo H., Matković K., Vinković B., Macan J., Varnai V., Prester L., Granić K., Orct T., (2008). Effect of microclimate on aiborne dust and endotoxin concentration in broiler house. Czech Journal Animal Science, Vol. 53 (2), s. 83-89.
 
40.
Ustawa z dnia 27 stycznia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627) (http://isap. sejm.gov.pl).
 
41.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisji z instalacji, (Dz. U. 2005 nr 260, poz.2181, Rozdział 6).
 
42.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 w sprawie wymagań i sposobu postepowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich (Dz. U. 2010, nr 56, poz. 344 z późn. zm.).
 
43.
PN-ISO 21528-2: 2005. Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae Część 2: Metoda płytkowa.
 
44.
PN-ISO 21527-2: 2009. Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby drożdży i pleśni. Część 2: Metoda liczenia kolonii w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top