PL EN
RESEARCH PAPER
Preliminary biological study of SPA residue after therapy and its agricultural use
 
More details
Hide details
1
Zakład Bezpieczeństwa Wody i Gleby Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie Kierownik Zakładu: dr N. Stojek, Dyrektor Instytutu: dr A. Horoch
 
 
Corresponding author
Teresa Kłapeć   

Zakład Bezpieczeństwa Wody i Gleby Instytut Medycyny Wsi ul. Jaczeskiego 2, 20-090 Lublin tel. (81) 71 84 400 lub (81) 71 84 571
 
 
Med Srod. 2013;16(4):30-34
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Spa residue is an undehydrated therapeutic peat, which belongs to the group of peloids, a natural organic material widely used in spa therapy. Once used for therapy, it cannot be reused due to the loss of adsorptive properties. The aim of the study was the biological and parasitological assessment of spa residue to view the chances for fertilization of soils.

Material and Methods:
In this study 80 samples of spa residues, from 7 spa resorts in Poland were investigated for Salmonella bacteria, bacteria of the general and faecal coliform group, anaerobic sulphites-reducing bacteria of Clostridium perfringens type and the eggs of intestinal nematodes (Ascaris, Trichuris and Toxocara). Microbiological and parasitological analyses of the residue were conducted based on theP olish Standards: PN-Z-19000-1/2001, PN-Z-19000- 4/2001, and Microbiological and Parasitological Guidelines for Sanitary Evaluation of Soils, Institute of Rural Health, Lublin 1995

Results:
In the investigated samples of the residue neither Salmonella bacteria nor the eggs of intestinal nematodes Ascaris, Trichuris or Toxocara were found. The titres of coliform group bacteria, fecal coli bacteria, and Clostridium perfringens bacteria were within the range 1–1012, and did not exceed the limit values set for fertilizers and soils.

Conclusions:
Therefore, it is suggested to reuse spa residue after therapy for agricultural purposes (e.g. soil fertilization).

 
REFERENCES (21)
1.
http://www.kolobrzeg.pl/studiu... – data dostępu 22.03.2013.
 
2.
Tkocz S.: Walory uzdrowiskowe. Sanatoria w Polsce. Kraków 2006.
 
3.
Borowina – czarne złoto, http://www.uadrowisko.pl/index. php/borowina-czarne-zloto – data dostępu 12.03.2013.
 
4.
Piękno z błota http://www.nazdrowie.pl/artyku... – data dostępu 12.03.2013.
 
5.
Sobolewska A., Sztanke M., Psternak K.: Składniki borowiny i jej właściwości lecznicze. Baln. Pol. 2007; XLIX, 2: 93-98.
 
6.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006r w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (Dz. U. Nr 80 poz. 565).
 
7.
Polska Norma PN-Z-19000-1/2001. Jakość gleby. Ocena stanu sanitarnego gleby. Wykrywanie bakterii z rodzaju Salmonella.
 
8.
Wytyczne metodyczne (mikrobiologiczno-parazytologiczne) do oceny sanitarnej gleby, IMW Lublin 1995 r.
 
9.
PN-74/C-14615/12 Woda i ścieki. Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczyny (Clostridium) metodą hodowli.
 
10.
Polska Norma PN-Z-19000-4/2001 Jakość gleby. Ocena stanu sanitarnego gleby. Wykrywanie jaj pasożytów jelitowych (Ascaris lumbricoides i Trichuris trichiura).
 
11.
Quinn R., Smith H.V., Bruce R.G., Gidwood R.W.A.: Studies on the incidenceof Toxocara and Toxocara spp. ova in the environment. I. A comparision of flotation procedures for recovering Toxocara spp. ova from soil. J. Hyg. Cambride 1980; 84: 83-89.
 
12.
Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008r w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 119, poz. 765).
 
13.
Drobnik M., Latour T.: Ocena właściwości fizyko-chemicznych i chemicznych borowiny regenerowanej. Acta Balneologica 2009; LI, 4: 306-312.
 
14.
Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2000-2010. GUS. Kraków 2011: 27-45.
 
15.
Interpelacja nr 19858 do ministra środowiska w sprawie uregulowań prawnych dotyczących postępowania z borowiną pozabiegową, http:// orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/7A30E3BF – data dostępu 01.02.2013.
 
16.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).
 
17.
Górska E.B., Maciejewska A., Jakubiak I., Russel S.: Wpływ obornika, torfu, węgla brunatnego i preparatu rekultar na występowanie promieniowców w glebie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 2006; 546: 79-86.
 
18.
Wałkuska A.: Torfy (w:) Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2011r. Praca zbiorowa pod redakcją M. Szuflickiego, A. Malon, M. Tymińskiego. Państwowy Instytut Geologiczny – PIB Warszawa 2012.
 
19.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne. (Dz. U. Nr 128, poz. 137).
 
20.
Siebielec G., Maliszewska-Kordybach B.: Ocena możliwości wykorzystania borowiny pozabiegowej jako materiału do użyźniania gleby. IUNG Puławy, czerwiec 2011r. Materiały niepublikowane.
 
21.
Ustawa o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r. (Dz.U. Nr 147, poz. 1033).
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top