PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wpływ uwarunkowań indywidualnych i warunków pracy na uzależnienia
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Czynników Społecznych i Metodologii, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego p.o. Kierownika Zakładu: mgr Karina Erenkfeit
 
 
Autor do korespondencji
Karina Erenkfeit   

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego Zakład Czynników Społecznych i Metodologii ul. Kościelna 13 41-200 Sosnowiec
 
 
Med Srod. 2010;13(4):50-56
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Świat kusi szybką przyjemnością, łatwym radzeniem sobie z bólem czy stresem, grożąc tym samym uzależnieniem człowieka od środków czy czynności, które pozwalają powyższe cele zrealizować. W naszych badaniach chcieliśmy sprawdzić, czy istnieje i jaki ma charakter związek pomiędzy warunkami miejsca pracy, relacjami społecznymi i cechą indywidualną a skłonnością do podejmowania zachowań prowadzących do uzależnień.

Materiał i metody:
Badania zostały przeprowadzone przy użyciu zestawu kwestionariuszy: metryka, Kwestionariusz Samooceny, Skala Otrzymywanego Wsparcia Społecznego, Skala Relacji Pracowniczych, Kwestionariusz Zachowaƒ oraz Test KKO.

Wyniki:
Twardość psychiczna wiąże się ujemnie ze skłonnością do uzależnienia od pracy i zakupów oraz dodatnio od Internetu. Mobbing we wszystkich aspektach (obserwowany, doświadczany i wykonywany) koreluje dodatnio z badanymi uzależnieniami behawioralnymi (zakupy, praca, Internet), natomiast ofiary mobbingu mogą mieć dodatkowo problemy z alkoholizmem. Klimat organizacyjny i otrzymywane wsparcie społeczne nie łączyły się z podejmowaniem zachowań zagrożonych nałogiem.

Wnioski:
Poszczególne cechy psychiczne mogą zwiększać skłonność do podejmowania zachowaƒ prowadzących do nałogów. Silny stres w miejscu pracy zwiększa ryzyko popadnięcia w uzależnienie, natomiast sam klimat organizacyjny oraz ilość otrzymywanego wsparcia społecznego nie są związane z powyższym ryzykiem.


Introduction:
The World tempts with quick pleasure, easy overcoming pain and stress easily. Although, at once people are threaten by addictedness of some substances and activities which are meant to help to gain goals. The aim of our research is to check if there is a relationship between workplace conditions, social relations, individual features and tendency to take up behaviours leading to addiction. If there is such relationship which features there are to describe it.

Material and Methods:
The surveys were conducted by using a set of questionnaires: socio-demographic variables, Self-estimation Questionnaire, Receiving Social Support Scale, Employees’Relations Scale, Behaviour Questionnaire and Organizational Climate Questionnaire.

Results:
The mental toughness is adversely related to tendency to workaholism and shopaholism and positively related to Internet addiction. Observed, experienced and performed mobbing correlates positively with behavioural addictedness (shopping, work, Internet). However, mobbing victims can have problem with alcohol dependence. Organizational climate and received social support are not connected with addicting behaviours.

Conclusions:
Some particular psychical features can increase tendency to take up addicting behaviours. Acute stress in workplace increases the risk of addiction but organizational climate and social support are not connected with this risk.

 
REFERENCJE (11)
1.
Dodziuk A. Kapler L.: Nałogowy człowiek. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa, 2007.
 
2.
Romer M.: Mobbing i jego konsekwencje. Prawo Pracy 2005. Nr 12.
 
3.
Sęk H.: Przegląd Psychologiczny 1986, tom 39, 791-799.
 
4.
Kobasa S. Q. Puccetti M. C.: Journal of Personality and Socil Psychology 1983: 43, 839 – 850.
 
5.
Cieślak R. Łuszczyńska-Cieślak A.: Związek twardości ze stresem i dobrostanem. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Wydział Psychologii, UW Warszawa (maszynopis niepublikowany).
 
6.
Kolbe D. A, Rubin I. R. i Mc Intyre J. M.: Kwestionariusz Klimatu Organizacyjnego (maszynopis niepublikowany).
 
7.
Zajączkowski K.: Uzależnienia od substancji psychoaktywnych. WSiP S.A., Warszawa, 2003.
 
8.
Guerreschi C.: Nowe uzależnienia. Wydawnictwo Salwator, Kraków, 2006.
 
9.
Seligman M. E. P, Walter E.F. Rosenhan D.L: Psychopatologia. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań, 2003.
 
10.
Litzke S. M, Schuh H.: Stres, mobbing i wypalenie zawodowe. GWP, Gdańsk 2007.
 
11.
Reber A. S, Reber E. S.: Słownik psychologii. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top