PL EN
REVIEW PAPER
Work environment impact on professional burnout
 
More details
Hide details
1
Zakład Czynników Społecznych i Metodologii, p.o. kierownika: mgr K. Erenkfeit Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu Dyrektor: dr n. med. Piotr Z. Brewczyński
 
 
Corresponding author
Karina Erenkfeit   

Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec tel. (32) 634 12 25
 
 
Med Srod. 2012;15(3)
 
ABSTRACT
Burnout is strongly correlated with job stress. This process becomes more common and not only strikes a worker directly but also the interests of employers and beneficiaries. A sense of emotional and physical exhaustion and excessive work load usually affects social workers. This load arises from the following factors: too many responsibilities in relation to individual potential, too much unrecognized involvement without appreciation and lack of recuperation. The aim of this study is to highlight the growing problem of the burnout and a number of associated syndromes including presentation of feasible solutions
 
REFERENCES (19)
1.
Maslach Ch.: Wypalenie w perspektywie wielowymiarowej [w:] Sęk H. (red.): Wypalenie zawodowe – przyczyny,.
 
2.
mechanizmy, zapobieganie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000: 13-31.
 
3.
Sęk H.: Zespół wypalenia zawodowego. Wprowadzenie teoretyczne [w:] Sek H. (red.): Wypalenie zawodowe – psychologiczne mechanizmy i uwarunkowania. Zakład Wydawniczy K. Domke, Poznań 1996: 23-.
 
4.
Bańka A.: Czynniki „wypalenia się” zawodowego u pracowników zajmujących się pomaganiem ludziom [w:] Bańka A. (red.): Bezrobocie. Podręcznik pomocy psychologicznej. Print-B, Poznań 1992: 140-. Schaufeli W., Enzmann D.: The Burnout Kompanion to Study and Practice: A Critical Analysis. Taylor and Francis, London 1998, 1, 186 [w:] Szmagalski J.: Wypalenie zawodowe a stres w pracy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004; 4: 3-12.
 
5.
Litzke S.M., Schuh H.: Stres, mobbing i wypalenie zawodowe. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007; 165-180.
 
6.
Sekułowicz M.: Nauczyciele szkolnictwa specjalnego wobec zagrożenia wypaleniem zawodowym: analiza przypadków. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2005.
 
7.
Bilska B.: Jak feniks z popiołów, czyli syndrom wypalenia zawodowego. Niebieska Linia: 4; 2004.
 
8.
McMichael A.J.: Osobowościowe, behawioralne i sytuacyjne modyfikatory stresorów w pracy [w:] Cooper G.L., Payne R. (red.): Stres w pracy. PWN, Warszawa 1987.
 
9.
Anczewska M., Świtaj P., Roszczyńska J.: Wypalenie zawodowe. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14(2): 67-77.
 
10.
Freudenberger H.: Staff burn-out. Journal of Social Issues 1974; vol. 30, issue 1: 159-165.
 
11.
Anczewska M., Świtaj P., Roszczyńska J.: Wypalenie zawodowe. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14(2): 67-77: za: Aronson E., Pines A.M., Kafry D.: Ausgebrannt. Vom Uberdruss zur Selbstenfaltung. Klett-Cotta Verlag; Stuttgart 1983.
 
12.
Schultz D.P., Schultz S.E.: Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 
13.
Bruce S.P.: Recognizing stress and avoiding burnout. Currents in Pharmacy Teaching and Learning 2009; vol. 1: 57-64.
 
14.
Goutas L.J.: Burnout. The Write Stuff 2008; vol. 17: 3. Dostępne: http://www.lehnerexecutive.com..._% 20the%20write_stuff.pdf Data korzystania: 4.05.2012 r.
 
15.
Fry P.S.: Perfectionism, humor and optimism as moderators of health outcomes and determinants of coping styles of women executives. Genetic, Social and General Psychology Monographs 1995; 121: 211-245.
 
16.
Dyląg A. i wsp.: Praca – Kariera – Wypalenie Zawodowe, 30-34 [w:] Rybakiewicz J. (red.): Człowiek w dżungli współczesności. Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 2004.
 
17.
Brewster B.: Wypalenie [w:] Jerzy Szmagalski (red.): Nadzór i zarządzanie w pracy socjalnej. MIPS, Warszawa 1993.
 
18.
Zbyrad T.: O wypaleniu zawodowym w szkolnictwie specjalnym. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008; 8.
 
19.
Holland J.L.: Making vocational choices: a theory of carers. Prentice Hall, Englewood Cliffs 1973.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top