PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Próby samobójcze ludzi młodych ze środowiska wiejskiego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie. Dyrektor: prof. zw. dr hab. n. med. Leszek Wdowiak
 
 
Autor do korespondencji
Zdzisław Brzeski
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie ul. Jaczewskiego 2 20-950 Lublin tel. 81 718 44 69
 
 
Med Srod. 2010;13(2):70-73
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W ostatnich latach zmieniają się motywacje zatruć ostrych samobójczych ludzi młodych z różnych środowisk, uwarunkowane zmianami psychospołecznymi zarówno w środowisku miejskim jak i na wsi. Próbom samobójczym towarzyszy poczucie – zwłaszcza w środowisku wiejskim – niskiej pozycji społecznej, trudności zaadaptowania się w gospodarce wolnorynkowej, napięcia emocjonalne w rodzinie, szkole, środowisku ludzi młodych, uzależnienie od alkoholu, nadużywanie leków, w tym psychotropowych. Autorzy w oparciu o materiał kliniczny leczonych stacjonarnie z powodu zatrucia samobójczego mieszkańców wsi przeprowadzili analizę postaw, motywacji i przyczyn zatrucia ostrego ludzi młodych zamieszkujących na wsi. Wśród młodzieży wiejskiej uczącej się w szkołach i studiującej, w grupie przyczyn samobójstw dominowały: trudności okresu dojrzewania, konflikty w rodzinie, konflikty z rówieśnikami, zawiedzione uczucia. W grupie młodzieży dojrzałej motywacją zatrucia były: trudności w znalezieniu pracy w miejscu zamieszkania, konflikty w rodzinie, nadużywanie używek, niekiedy stany depresyjne w okresie zaostrzenia choroby.

In recent years changes have been noted in the motivations for acute suicidal poisonings among young people from various environments, which are due to psychosocial changes both in the urban and rural environments. Suicidal attempts are accompanied – especially in the rural environment – by low social status, difficulties with adapting to a free market economy, emotional tension within the family, at school, in the environment of young people, addiction to alcohol, drug overuse, including psychotropes. Based on clinical material concerning rural inhabitants hospitalized due to suicidal poisonings, the authors performed the analysis of attitudes, motivations and causes of acute poisonings among the young rural population. Among rural adolescents who continued school or university education the dominant causes of undertaking a suicidal attempt were: adolescent period problems, conflicts within the family, conflicts with mates, and disappointment in love. Among young adults the motivations were as follows: difficulties with finding employment in the place of residence, conflicts within the family, overuse of stimulants, and sometimes states of depression during the period of aggravation of a disease.
 
REFERENCJE (9)
1.
Brzeski Z., Sodolski W., Woźnica I.: Przyczyny prób samobójczych młodzieży i młodych dorosłych ze środowiska wiejskiego Medycyna Ogólna 2008, 14, 2, 190.
 
2.
Goszcz H.: Społeczne uwarunkowania zatruć samobójczych. Przegl. Lek. 1999, 6, 422.
 
3.
Kłys M., Baran E.: Zatrucia śmiertelne w materiale Zakładu medycyny Sądowej w Krakowie w latach 1946 – 1995. Arch. Med. Sąd. Krym. 1996, 46, 277.
 
4.
Kołaciński Z., Rosa K., Weise M. i wsp.: Alkohol a próby samobójcze. Przegl. Lek. 1997, 54, 438.
 
5.
Monk M.: Epidemiology of Suicide. Epidemiol. Rev. 1987, 9, 51.
 
6.
Pach J., Gawlikowski T., Motyka E. i wsp.: Ostre zatrucia środkami psychoaktywnymi wśród uzależnionych dorosłych mieszkańców Krakowa. Przegl. Lek. 1997, 54, 392.
 
7.
Pach J., Kamenczak A., Pach K. et al.: The evaluation of the threat of acute chemical compounds poisonings among the adult inhabitants of Kraków in year 1983 and 1993. Przegl. Lek. 1995, 52, 243.
 
8.
Rosa K., Kowalczyk H.: Społeczne uwarunkowania zatruć samobójczych. Raport z badań cz. 2. IMP ¸Łódź, 1994.
 
9.
Wald I.: Alkohol oraz związane z nim problemy społeczne i zdrowotne. PWN, Warszawa, 1986.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top