PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Opieka długoterminowa domowa w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
 
2
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach Zamiejscowy Wydział Nauk o Zdrowiu w Tychach
 
3
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu Zakład Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego
 
 
Med Srod. 2011;14(2):64–69
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Znaczny odsetek ludzi starych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych w społeczeństwie stanowi wyzwanie ekonomiczne i organizacyjne dla polityki społecznej państwa. Wymaga dużych, stale rosnących nakładów ze środków publicznych oraz stworzenia optymalnego modelu opieki dla zaspokojenia potrzeb obywateli i zapewnienia im świadczeń na wysokim poziomie. Pewnym rozwiązaniem jest rozwój opieki długoterminowej. W artykule omówiono: – formy, organizację i zadania opieki długoterminowej; – role opieki długoterminowej, a w szczególności opieki długoterminowej domowej, w ochronie zdrowia w Polsce; – problemy związane z funkcjonowaniem opieki długoterminowej domowej.

The considerable proportion of the elderly, the chronically ill and the disabled in community is an economic and organizational challenge for the state social policy. It requires a large, steadily increasing financing from the public funds and creating an optional care model to fulfill the needs of citizens and guarantee high quality services. Development of the long-term care is one of the problems to be solved. This paper presents: – a long-term care forms, organization and tasks; – a role of long-term care but particularly home longterm care to protect health in Poland; – problems related with home long-term care functioning.
 
REFERENCJE (11)
1.
Opieka dlugoterminowa w Polsce: ocena stanu obecnego oraz rozwiązania na przyszłość. A. Kozierkiewicz, K. Szczerbińska (red.). Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2007.
 
2.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (DzU z 2009 r. nr 140, poz. 1147, ze zm.).
 
3.
Zarządzenie Nr 93/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. http://www.nfz.gov.pl/new/inde....
 
4.
Zarządzenie Nr 25/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. http://www.nfz.gov.pl/new/inde....
 
5.
Mały Rocznik Statystyczny Polski 2010. GΠówny Urząd Statystyczny, Warszawa LIII.
 
6.
Wdowiak W., Budzyńska-Kapczuk A., Siwińska V.: Rozwój instytucjonalnej opieki dΠugoterminowej jako element strategii zmian w ochronie zdrowia. Zdr Publ 2005;115(1):82-87.
 
7.
Worach-Kardas H.: Starzenie się populacji jako wyznacznik potrzeb zdrowotnych i wyzwanie dla zdrowia publicznego. Zdr Publ 2006;116(1):128-131.
 
8.
Włodarczyk A.: Starzenie się ludności wyzwaniem dla zdrowia publicznego w Polsce i Europie. Zdr Publ 2005;115(4):611-616.
 
9.
Musialik K.: świadczenia pielęgniarskie u ludzi w podeszłym wieku na przykładzie analizy pracy pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych. Zdr Publ 2005;115(1):68-70.
 
10.
Kułagowska E, Kosińska M.: Warunki pracy pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych. Med Pr 2010;61(6): 641-647.
 
11.
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (DzU z 2005r. nr 189, poz.1598 ze zm.).
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054