PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena stanu mikrobiologicznego wód Zalewu w Nowej Hucie ze szczególnym uwzględnieniem drobnoustrojów potencjalnie niebezpiecznych dla człowieka
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Microbiology, Faculty of Agriculture and Economics, University of Agriculture in Kraków, Poland. Head of the Department of Microbiology: Assoc. Prof. PhD Eng. M.J. Chmiel
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Wolny-Koładka   

Department of Microbiology University of Agriculture in Kraków Mickiewicza ave 24/28, 30-059 Kraków, Poland phone no.: +48126624095
 
 
Med Srod. 2016;19(4):19-26
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Badania miały na celu ocenę stanu mikrobiologicznego wód Zalewu w Nowej Hucie (Kraków, Polska) a także określenie, czy w zbiorniku występują drobnoustroje potencjalnie niebezpieczne z epidemiologicznego punktu widzenia.

Materiał i metody:
Analizy mikrobiologiczne obejmowały określenie liczebności bakterii mezofilnych, psychrofilnych, bakterii grupy coli, form kałowych E. coli, a także E. faecalis, C. perfringens, Staphylococcus spp. i Salmonella spp.. Próbki wód pobierane były 4 razy w roku w następujących terminach: 27.04.2015 r. (wiosna), 10.07.2015 r. (lato), 12.10.2015 r. (jesień) i 29.12.2015 r. (zima) w 5 punktach na terenie zalewu. Ponadto, w każdym punkcie pomiarowym mierzono temperaturę wody oraz powietrza.

Wyniki:
Stwierdzono, że na liczebność badanych drobnoustrojów wpływała zmieniająca się temperatura wody i powietrza oraz użytkowanie w sezonie wakacyjnym zalewu w charakterze kąpieliska przez okolicznych mieszkańców. W pobranych próbkach zidentyfikowano wszystkie badane wskaźniki czystości mikrobiologicznej wód, które stanowią potencjalne zagrożenie dla kąpiących się w zbiorniku ludzi.

Wnioski:
Z epidemiologicznego punktu widzenia zasadnym jest objęcie wód Zalewu w Nowej Hucie stałym monitoringiem sanitarnym.


Introduction:
This study was aimed to assess the microbiological quality of water in the Nowohucki Reservoir (Kraków, Poland) as well as to determine whether its waters contain microorganisms potentially dangerous from an epidemiological point of view.

Material and Methods:
Microbiological analyses included the determination of the number of mesophilic and psychrophilic bacteria, coliforms, fecal E. coli, as well as E. faecalis, C. perfringens, Staphylococcus spp. and Salmonella spp.. Water samples were collected 4 times per year on April 27th 2015 (spring), July 10th 2015 (summer), October 12th 2015 (autumn) and December 29th 2015 (winter) at 5 points within the area of the reservoir. Water and air temperature was measured onsite.

Results:
It was found that the prevalence of the analyzed microorganisms was affected by changing water and air temperature as well as by using this reservoir during holiday season for swimming purposes by local residents. All analyzed microbiological indicators of poor water quality were found in the analyzed water samples, which may pose a potential health risk to people swimming in the considered reservoir.

Conclusions:
From an epidemiological point of view, it is reasonable to include the Nowohucki Reservoir into a constant sanitary monitoring programme.

 
REFERENCJE (29)
1.
EN ISO 7899-2: Water quality. Detection and enumeration of intestinal enterococii. Part 2: Membrane filtration method. ISO, Geneva 2000.
 
2.
EN ISO 9308-1: Water quality. Detection and enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria. Part 1: Membrane filtration method. ISO, Geneva 2000.
 
3.
PN-EN ISO 6222: Water quality. Determination of living organisms. Determination of the total number of colonies on nutrient agar using spread plate or pour plate methods. Warsaw: PKN. 2002.
 
4.
Regulation of the Minister of Health dated 16 October 2002 on the requirements to be met by bathing water. 2002. Journal of Laws 183, item 1539.
 
5.
Regulation of the Minister of Environment dated 11 February 2004 on the classification for presenting the status of surface water and groundwater, on the ways of monitoring, interpreting results and presentation of the status of these waters. 2004. Journal of Laws 32, item 284.
 
6.
PN-EN ISO 19458: Water quality. Sampling for microbiological analysis. Warsaw: PKN. 2006.
 
7.
Regulation of the Minister of Health dated 8 April 2011 on the supervision over the quality of bathing water and the site used for bathing. Journal of Laws 2011 No. 86, item 478.
 
8.
Dzieszyński R., Franczyk J. L.: Encyclopedia of Nowa Huta. Publisher of the Association of Slovaks in Poland, Cracow 2006.
 
9.
www.mapy.geoportal.gov.pl/imap/.
 
10.
Ostroumov S. A.: Biomachinery for maintaining water quality and natural water self-purification in marine and estuarine systems: elements of a qualitative theory. Int J Oceans Oceanography. 2006; 1: 111-118.
 
11.
Podgórski W., Żychiewicz A., Gruszka R.: The study water quality and wastewater. Wroclaw: AE Publisher. 2006: 153.
 
12.
Szostak-Kotowa J.: Selected issues of general and industrial microbiology. Krakow, Publishing House of the University of Economics. 2000: 103.
 
13.
Salyers A., Whitt D.: Microbiology. Diversity, pathogenicity and the environment. Warsaw: Polish Scientific Publishers PWN. 2003: 608.
 
14.
Schlegel H. G.: General microbiology. Warsaw, Polish Scientific Publishers PWN. 2004: 732.
 
15.
Kukuła E.: Evaluation of microbiological quality of water of the San river, Proceedings of the 2nd Scientific and Technical Conference „Blue San“, University of Rzeszow. 2006: 121-125.
 
16.
Chełmicki W.: Water. Resources, degradation, protection. Warsaw, Polish Scientific Publishers PWN 2001: 306.
 
17.
Rheinheimer G.: Microbiology of water. Warsaw: PWRiL Publisher. 1987: 303.
 
18.
Libudzisz Z., Kowal K.: Technical Microbiology. Volume I. Technical University of Lodz. 2000: 442.
 
19.
Daczkowska-Kozon E.: Epidemiology of infections caused by rods of the Campylobacter genus. I. Water basins and organisms of water origin as source of Campylobacter sp. Adv Microbiol. 2002; 41: 133-146.
 
20.
Guentzel M. N.: Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter and Proteus. In: Baron S. (ed.), Medical Microbiology. 4th Ed., Galveston, University of Texas, Medical Branch. 1996: 377-387.
 
21.
Rompré A., Servais P., Baudart J. et al.: Detection and enumeration of coliforms in drinking water: current methods and emerging approaches. J Microbiol Meth. 2002; 49: 31- 54.
 
22.
Biziuk M., Michalska M.: Analysis of drinking water. In: Ötleş S. (ed.): Methods of Analysis of Food Compo nents and Additives. Boca Raton, CRC Press. 2012: 53-78.
 
23.
Medema G. J., Bahar M., Schets F. M.: Survival of Cryptosporidium parvum, Escherichia coli, fecal enterococci and Clostridium perfringens in river water: influence of temperature and autochtonous microorganisms. Water Sci Technol. 1997; 35: 249-252.
 
24.
Tyagi V., Chopra A. K., Kazmi A. et al.: Alternative microbial indicators of faecal pollution: current perspective. Iran J Environ Health Sci Eng. 2006; 3: 205-216.
 
25.
Niewolak S., Opieka A.: Potentially pathogenic microorganisms in water and bottom sediments in the Czarna Hańcza River. Pol J Environ Stud. 2000; 9: 183-194.
 
26.
Wolny-Koładka K., Lenart-Boroń A., Kasprowicz A.: Discdiffusion and PCR detection of methicillin resistance in environmental airborne strains of Staphylococcus spp. Pol J Microbiol. 2014; 63(3): 363-368.
 
27.
Chiu Ch., Su L. H., Chu C.: Salmonella enterica serotype Choleraesuis: epidemiology, pathogenesis, clinical disease and treatment. Clin Microbiol Rev. 2004; 17: 311-322.
 
28.
Levison M. E.: Salmonella Infections. Merck Manuals. Available at http://www.merckmanuals.com/ho... bacterial_infections/salmonella_infections.html. 2008.
 
29.
Brookes J. D., Antenucci J., Hipsey M. et al.: Fate and transport of pathogens in lakes and reservoirs. Environ Int. 2004; 30(5): 741-759.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top