PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena rozpowszechnienia środków psychoaktywnych wśród młodzieży gimnazjalnej województwa śląskiego
 
Więcej
Ukryj
1
Studenckie Koło Naukowe Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób przy Katedrze i Zakładzie Higieny, opiekun: dr n. med. I. Pirogowicz, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Kierownik: dr hab. K. Pawlas, prof. nadzw.
 
2
Katedra i Zakład Patofizjologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Kierownik: dr hab. W. Pilecki, prof. nadzw.
 
3
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Oddział Wrocław – Dziekan: Prof. dr hab. T. Zaleśkiewicz
 
 
Autor do korespondencji
Mateusz Patyk   

Studenckie Koło Naukowe Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób przy Katedrze i Zakładzie Higieny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
 
Med Srod. 2013;16(4):35-42
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Celem badania była szczegółowa ocena skali problemu zażywania substancji psychoaktywnych w grupie młodzieży w wieku 13–16 lat, uwzględniająca również obecny stan ich wiedzy na powyższy temat. Uzyskane wyniki mogą pomóc w stworzeniu programu profilaktycznego mającego zapobiec narastaniu zjawiska.

Materiał i metody:
Badanie zostało przeprowadzone w 2013 roku na grupie 197 uczniów w wieku gimnazjalnym z użyciem autorskiego kwestionariusza opartego na ankiecie ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs).

Wyniki:
W badanej grupie (n4197), 25% osób chciałoby spróbować substancji psychoaktywnych, gdyby te były legalne, a 19% osób podaje, że miało już z nimi bliski kontakt. Dzieci obawiają się głównie reakcji rodziców lub zatrzymania przez policję, czy straż miejską, jako konsekwencji zażywania środków odurzających. Przynajmniej co dziesiąty badany miał okazję palić marihuanę.

Wnioski:
Pomimo młodego wieku grupa badanych miała już kontakt ze środkami psychoaktywnymi. Co trzeciej osobie proponowano wspólne sięgnięcie po używki. Przynajmniej 40% badanych jest świadoma skąd może nabyć substancje psychoaktywne. Otrzymane wyniki są niepokojące, gdyż wskazują na znaczne zainteresowanie środkami oddziałującymi na ośrodkowy układ nerwowy, w tym substancjami uznanymi powszechnie za narkotyki, czy też wchodzącymi w skład powszechnie dostępnych leków (OTC).


Background:
The aim of the study was to scrutinize the scale of a current problem of psychoactive substances taking by adolescents aged 13–16, including the level of their knowledge of that subject. The results obtained can help to create an educational program targeted at decreasing the number of students using drugs.

Material and Methods:
The study was performed on a group of 197 secondary school students in 2013 with the use of selfdeveloped query based on ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) questionnaire.

Results:
25% of the students showed their curiosity in trying some psychoactive substances, if those were legal. 19% declared that they already have had a contact with drugs. Teenagers are worried about the possible reaction of their parents and legal consequences of the use of psychoactive substances. At least every tenth of the respondents have had an opportunity to try marihuana.

Conclusions:
Despite the low average age the group of respondents has had contact with psychoactive substances. Every third person has been offered psychoactive substances. At least 40% of teenagers know about the possible ways where to take the drugs from. The outcome of the study is quite alarming because it shows a considerable interest in common drugs, as well as in some OTC medicaments.

 
REFERENCJE (21)
1.
Okoli C. T., Richardson C. G., Ratner P. A., et al.: Adolescents” self-defined tobacco use status, marijuana use, and tobacco dependence. Addictive Behaviors 2008, 33, 1491- 1499.
 
2.
Lankenau S. E., Teti M., Silva K., et. al.: Initiation into Prescription Opioid Misuse among Young Injection. Int J Drug Policy 2012, 23, 37-44.
 
3.
Kowalewska A., Mazur J.,: Smoking initiation and watching television, video, DVD. Przegl Lek 2012, 69, 863-866.
 
4.
Urbán R., Kökönyei G., Demetrovics Z.: Alcohol outcome expectancies and drinking motives mediate the association between sensation seeking and alcohol use among adolescents. Addictive Behaviors 2008, 33, 1344-1352.
 
5.
Pach J., Targosz D.: The Krakow model for drug prevention and treatment. Probl Hig Epidemiol 2006, 87, 352-358.
 
6.
Rasińska R., Nowakowska I.: Palenie tytoniu wśród studentów – porównanie badań własnych z literaturowymi. Przegl Lek 2012, 69, 888-893.
 
7.
Kłos J., Gromadecka-Sutkiewicz M., Palenie papierosów jako aspekt stylu życia. Przegl Lek 2008, 10, 553-560.
 
8.
Smart R. G., Ogborne A. C.: Drug use and drinking among students in 36 countries. Addictive Behaviours 2000, 25, 455- 460.
 
9.
Pirogowicz I., Pomorski M., Jeżowiecka M., i wsp.: Palenie tytoniu wśród młodzieży gimnazjalnej. Przegl Lek, 2004, 61, 1161-1163.
 
10.
Gfoerer J. C., Wu L. T., Penne M. A.: Initiation of marijuana use: Trends, patterns, and implications. Rockville: SAMHSA, OAS, 2002.
 
11.
Okulicz-Kozaryn K., Borucka A.: Warsaw adolescent alcohol use in a period of social change in Poland: Cluster analyses of five consecutive surveys, 1988 to 2004. Addictive Behaviors 2008, 33, 439-450.
 
12.
Hibell B., Guttormsson U., Ahlström S. et al. The 2011 ESPAD Report. s.l.: CAN, 2011.
 
13.
Johnson L. A., Johnson R. L., Portier R. B,. Current ‘‘Legal Highs”„. J Emerg Med 2013, 44, 1108-1115.
 
14.
Pirogowicz I., Hoffman K., Pirogowicz P., i wsp.: Postawa młodzieży licealnej wobec nałogu palenia tytoniu. Dlaczego tak? Dlaczego nie? Przegl Lek, 2005, 62, 1112-1115.
 
15.
Strasburger V. C., Jordan A. B., Donnerstein E.: Children, Adolescents, and the Media: Health Effects. Pediatr Clin N Am 2012, 59, 533-587.
 
16.
Tomczak E., Wiergowski M., Jankowski Z., et.al.: Dextromethorphan (DXM): New methods of intoxications among teenagers – a case description. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 2012, 63, 197-202.
 
17.
Szymański J., Woynarowska B., Mazur J.: Picie napojów alkoholowych przez młodzieższkolną w Polsce i innych krajach. Tendencje zmian w latach 1990-1998. Alkoholizm i narkomana 2001, 14, 213-227.
 
18.
Velazquez C. E., Poulos N. S., Latimer L. A., et al.: Associations between energy drink consumption and alcohol use behaviors. Drug and Alcohol Dependence 2012, 123, 167-172.
 
19.
Arria A. M., O’Brien M. C.: The „high” risk of energy drinks. JAMA 2011, 305, 600-601.
 
20.
Nowacka A., Olszowy Z., Kapala M., Anczyk E., Miśkiewicz Ł., Narkotyki „Sposobem” na życie. Medycyna Środowiskowa 2010, 4, 45-49.
 
21.
Muszyńska-Graca M., Dąbkowska B., Skiba M., i wsp.: Rozpowszechnienie stosowania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkoł ponadpodstawowych z wybranych miast wojewódzwtwa śląskiego. Medycyna Środowiskowa 2012, 3, 78-90.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top