PL EN
RESEARCH PAPER
The presence of airborne Fusarium culmorum and its resistance to antimycotics – hypothetical risk to human health
 
More details
Hide details
1
Katedra Mikrobiologii, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Kierownik Katedry Mikrobiologii: dr hab. inż. M.J. Chmiel. Rektor: prof. dr hab. inż. W. Sady
 
 
Corresponding author
Katarzyna Wolny-Koładka   

Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie al. Mickiewicza 24/28 30-059 Kraków telefon: 12 662 40 96
 
 
Med Srod. 2016;19(1):33-36
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
In the atmospheric air, fungal spores of the genus Fusarium are present which may be resistant to antifungal drugs used in medicine. The aim of this study was to determine the sensitivity to selected antimycotics, and to identify the MIC (minimum inhibitory concentration) for strains belonging to the species F. culmorum.

Material and Methods:
Fungal strains were isolated from atmospheric air sampling in the vicinity of fields where winter wheat was cultivated. Evaluation of susceptibility to antifungal drugs was carried out using E-test strips.

Results:
All isolates were characterized by resistance to ketoconazole, itraconazole and fluconazole. MIC for amphotericin B was 0.023 μg · cm–3, for voriconazole 0.016 μg·cm–3, for posaconazole 0.006 μg·cm–3 and for caspofungin 0.25 μg·cm–3. Among the isolates tested, 8 were resistant to voriconazole, 3 resistant to posaconazole and 10 resistant to amphotericin B.

Conclusions:
The examined strains presented different sensitivity to antifungal drugs. The strongest fungicidal activity was found in the case of: posaconazole, voriconazole and amphotericin B. In the atmospheric air there may exist strains of F. culmorum which have natural resistance to some antimycotics.

 
REFERENCES (30)
1.
Leslie J.F., Summerell B.A.: The Fusarium Laboratory Manual. Blackwell Pub. Prof. first ed. USA. 2006.
 
2.
Suchorzyńska M., Misiewicz A.: Mikotoksynotwórcze grzybyz rodzaju Fusarium i ich wykrywanie technikami PCR. Post Mikrobiol 2009; 48(3): 221-230.
 
3.
Dignani M.C., Anaissie E.: Human fusarosis. Clin Microbiol Infect 2004; 10: 167-175.
 
4.
Dzierżanowska D., Dąbkowska M., Garczewska B.: Patomechanizm i obraz kliniczny zarażeń grzybiczych. Grzybice narządowe. Med Prakt 2003; 7-12.
 
5.
Ogórek R., Pląskowska E.: Analiza mikologiczna powietrza wybranych pomieszczeń użytku publicznego. Doniesienia wstępne. Mikol Lek 2011; 18(1): 24-29.
 
6.
Kaczmarek J., Brachaczek A., Jędryczka M.: Monitorowanie występowania w powietrzu zarodników grzybów rodzaju Fusarium jako narzędzie wspierające ochronę pszenicy przed fuzariozą kłosów. Prog Plant Prot/Post Ochr Roślin 2012; 52(4): 1016-1019.
 
7.
Kaiser K., Wolski A.: Kontrola czystości mikrobiologicznej powietrza. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. 2007; 4: 158-162.
 
8.
Piotrowska M., Gutarowska B., Żakowska Z.: Toksynotwórczość grzybów pleśniowych towarzysząca korozji biologicznej w obiektach budowlanych. IX Sympozjum Naukowo- Techniczne. Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem. Jubileusz 80-lecia profesora Jerzego Ważnego. Wrocław-Zakopane, 18-20 października 2007 r.
 
9.
Mędrala-Kuder E.: Analiza porównawcza zanieczyszczenia mikologicznego powietrza atmosferycznego i powietrza mieszkań prawidłowo eksploatowanych. Krajowa Konferencja „Zdrowy dom”, Warszawa 1993.
 
10.
Jaczewska-Kalicka A.: Zmienność strat plonu pszenicy ozimej powodowanych przez choroby grzybowe w latach 1996- 1999. Prog Plant Prot/Post Ochr Roślin 2000; 40(2): 623- 625.
 
11.
Jaczewska-Kalicka A.: Grzyby patogeniczne dominujące w uprawie pszenicy ozimej w latach 1999-2001. Acta Agrobot 2002; 55(1): 89-96.
 
12.
Wolny-Koładka K.: Ocena oporności szczepów z gatunku Fusarium graminearum na wybrane antymikotyki. Mikol Lek 2013; 20(4): 125-127.
 
13.
PN-Z-04111/03.: Ochrona czystości powietrza. Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie liczby grzybów mikroskopowych w powietrzu atmosferycznym (imisja) przy pobieraniu próbek metodą aspiracyjną i sedymentacyjną. 1989.
 
14.
PN-Z-04008/08.: Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek powietrza atmosferycznego (imisja) do badań mikrobiologicznych metodą aspiracyjną i sedymentacyjną. 1989.
 
15.
Kwaśna H., Chełkowski J., Zajkowski P.: Grzyby (Mycota), tom XXII. Sierpik (Fusarium). Polska Akademia Nauk, Floram Polska, Warszawa 1991.
 
16.
Macura A.B.: Diagnostyka grzybów. Część II. Diagnostyka grzybów pleśniowych. Diagnosta Lab 2008; 3(18): 4-5.
 
17.
Marcinowska J.: Oznaczanie rodzajów grzybów ważnych w patologii roślin. Fundacja rozwój SGGW, Warszawa 2003.
 
18.
Bala M., Ray K., Gupta S.M.: Comparison of disc diffusion results with minimum inhibitory concentration (MIC) values for antimicrobial susceptibilty testingof Neisseria gonnorhoeae. Indian J Med Res 2004; 122:48-51.
 
19.
Drew W.L., Barry A.L., O’Toole R. i wsp.: Reliability of the Kirby-Bauer Diffusion Method for Detecting Methicilin-Resistant Strains of Staphylococcus aureus. Appl Microbiol 1972; 24(2): 240-247.
 
20.
Dupont B.: Overview of the lipid formulations of amphotericin B. J Antimicr Chemoth (Suppl A) 2002; 49: 31-36.
 
21.
Dzierżanowska D.: Leki przeciwgrzybicze stosowane w leczeniu grzybic układowych. Zakażenia grzybicze – wybrane zagadnienia. A-Medica Press, Bielsko-Biała 2006: 92-125.
 
22.
Jeu L., Piacenti F.J., Lyakhovetskiy A.G. i wsp.: Voriconazole. Clin Ther 2003; 25: 1321-1381.
 
23.
Martino R., Viscoli C.: Empirical antifungal therapy in patients with neutropenia and persistent or recurrent fever of unknown origin. B J Haematol 2005; 132: 138-154.
 
24.
Perfect J.R., Marr K.A., Walsh T.J. i wsp.: Voriconazole treatment for less-common, emerging, or refractory fungal infection. Clin Infect Dis. 2003. 36: 1122-1131.
 
25.
Rizzato G.: Zakażenia grzybicze u pacjentów po przeszczepie: rola liposomalnej postaci Amfoterycyny B w erze nowych leków przeciwgrzybiczych. Sarcoidosis Vasc Lung Dis. 2004; 21: 3-20.
 
26.
Walsh T.J., Pappas P., Winston D.J. i wsp.: Voriconazole compared with liposomal amphotericin B for empirical antifungal therapy in patients with neutropenia and persistent fever. N Engl J Med 2002; 346: 225-234.
 
27.
Pujol I., Guarro J., Gené J. i wsp.: In-vitro antifungal susceptibility of clinical and environmental Fusarium spp. Strains. J Antimicrob Chemother 1997; 39:163-167.
 
28.
Lalitha P., Shapiro B.L., Srinivasan M. i wsp.: Antimicrobial susceptibility of Fusarium, Aspergillus, and other filamentous fungi isolated from keratitis. Arch Ophthalmol 2007; 125(6): 789-93.
 
29.
Sekhon A.S., Padhye A.A., Garg A.K. i wsp.: In vitro sensitivity of medically significant Fusarium species to various antimycotics. Chemotherapy 1994; 40(4): 239-44.
 
30.
Lewis R.E., Wiederhold N.P., Klepser M.E.: In Vitro Pharmacodynamics of Amphotericin B, Itraconazole, and Voriconazole against Aspergillus, Fusarium, and Scedosporium spp. Antimicrob Agents Chemother 2005; 49(3): 945-951.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top