PL EN
PRACA ORYGINALNA
Useful tool for general practitioners, home health care nurses and social workers in assessing determinants of the health status and treatment of patients visited in their homes
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Occupational Medicine and Environmental Health in Sosnowiec, Poland Director: Piotr Z. Brewczyński, M.D. Ph.D.
 
2
Institute of Nursing, The School of Higher Vocational Education in Nysa, Poland Director: Ewa Maria Ziółko, M.D. Ph.D., associate professor
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Brodziak   

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego 41-200 Sosnowiec, ul. Kościelna 13, Poland tel. (48 32) 266 08 85
 
 
Med Srod. 2012;15(3):21-34
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Autorzy pracy podkreślają na wstępie, iż należy rozróżnić tradycyjny model obsługi problemu zdrowotnego, zgłaszanego przez pacjenta w gabinecie lekarza, na ogół przy jego biurku od bardziej wartościowego sposobu zaznajomienia się z istotą problemu poprzez udanie się do miejsca zamieszkania chorego. W trakcie takiej wizyty domowej jest możliwe zapoznanie się z rozmaitymi uwarunkowaniami stanu zdrowia pacjenta. Można poznać członków rodziny i ocenić relacje jakie zachodzą pomiędzy chorym a jego osobami najbliższym. Można naocznie ocenić jego warunki bytowe i ewentualne szkodliwości środowiskowe. Od kilkunastu lat ten drugi model czasami realizują lekarze rodzinni i tzw. pielęgniarki środowiskowe (środowiskowo – rodzinne). Ostatnio propaguje się poszerzenie takiego sposobu zaznajamiania się z problemami zdrowotnymi przez zalecenie go tzw. terapeutom środowiskowym, którzy są członkami tzw. „zespołów leczenia środowiskowego”. Autorzy pracy, będąc przekonani o zaletach owego „środowiskowego modelu” medycyny praktycznej opracowali metodę odnotowywania i ilustrowania danych pozyskiwanych w trakcie wizyt w domu chorego. Opracowanie przez nich narzędzie ułatwia przekazywanie i dyskutowanie danych pomiędzy pielęgniarka środowiskową, a lekarzami ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistami jak i pracownikami socjalnymi. Metoda doskonali ustalanie planu dalszych działań terapeutycznych i interwencji korygujących relacje psychospołeczne i warunki bytowe pacjentów

The necessity is emphasized to distinguish between the traditional model of data acquisition reported by a patient in doctor’s office and the more valuable and desired model to become acquainted with the core of the problem by going to a patient’s domicile. In the desired model it is possible to come across various determinants of health during home visits. Family members can be approached and there is a possibility to evaluate the relationships between the patient and his loved ones. One can visually assess one’s living conditions and predictable environmental hazard. For several years, the desired model has been put into practice by general practitioners and home health care nurses. Recently this model is also promoted by “health care therapists” who are members of “teams of home health care”. The authors, being convinced of the merits of “home and environmental model” of practical medicine, have developed a method of recording and illustrating data collected during visits in patient’s home. The elaborated tool helps to communicate and exchange information among general practitioners, home health care nurses, social workers of primary health care centers and specialists. The method improves the formulation of the plan of further therapeutic steps and remedial interventions in psycho-social relations and living conditions of patients.
 
REFERENCJE (24)
1.
Rudzka-Jasińska E., Czuma K.: Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego. Pro medico. 2011; 11: 9-10. 2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego z dnia 28 grudnia 2010 r. http://prawo.legeo.pl/prawo/ro...- ministrow-z-dnia-28 grudnia-2010-r-w-sprawie-narodowego- programu-ochrony-zdrowia-psychicznego/.
 
2.
Brodziak A., Wojtkowiak D., Muc-Wierzgoń M., Ziółko E., Kwiatkowska A.: Współczesne rozumienie pojęć choroby i stanu zdrowia, Ann Acad Medicae Siles. 2006; 60: 248-253.
 
3.
Brodziak A., Muc-Wierzgoń M., Ziółko E., Kwiatkowska A.: Próba sformułowania metody pomocnej dla oszacowania stanu zdrowia osób starszych. Ann. Acad. Med. Siles. 2007; 61: 255-260.
 
4.
Agrast M., Botero J., Ponce A.: The World Justice Project – rule of law index. Editor.: 740 – 15 street, N.W., Washing-ton D.C. 20005, USA. http://worldjusticeproject.org...- law-index/.
 
5.
Brodziak A.: Teoria konstruktu osobistego. Przegląd Lekarski. 1994; 50: 341-343.
 
6.
Brodziak A.: Teoria konstruktu osobistego i siatek repertuarowych jako narzędzie przewidywania inklinacji do szeroko pojmowanej narkomanii. Ann Acad Med Siles. 1994; 28: 166-168.
 
7.
Kilańska D.: Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. Tom 1 i 2, Makmed, Lublin 2010.
 
8.
Latkowski B.: Postępowanie lekarzy rodzinnych w wybranych stanach nagłych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
 
9.
Sutton C.: Psychologia dla pracowników socjalnych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2004.
 
10.
Sierpowska I., Kluwer W.: Pomoc społeczna – wprowadzenie, Kraków 2010.
 
11.
Motyka M.: Komunikacja terapeutyczna w opiece ogólnomedyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. Kraków 2011.
 
12.
Neergaard M.A., Olesen F., Jensen A.B., Sondergaard J.: Shared care in basic level palliative home care: organizational and interpersonal challenges. J Palliat Med. 2010; 13: 1071-1077.
 
13.
Doroszkiewicz H., Bień B.: Quality of teamwork of family doctors and community nurses in primary care for the elderly in two organizational settings – opinions of the family doctors. Adv Med Sci. 2007; 52 Suppl 1: 85-88.
 
14.
Götze H., Perner A., Anders D., Brähler E.: Mutual communication is often lacking – interviews with professional care givers on ambulatory palliative care. Gesundheitswesen. 2010; 72: 60-64.
 
15.
Kózka M., Płaszewska-Żywko: Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
 
16.
Herrick C.A., Goodykoontz L.: Neuman’s systems model for nursing practice as a conceptual framework for a family assessment. J Child Adolesc Psychiatr Ment Health Nurs. 1989; 2: 61-67.
 
17.
Silva L., Bousso R.S., Galera S.A.: The use of the Calgary Model for assessment of families of the aged in clinical practice. Rev Bras Enferm. 2009; 62: 530-534.
 
18.
Moura Lda S, Kantorski LP, Galera SA.: Assessment and intervention in families assisted by the family health team. Rev Gaucha Enferm. 200; 27: 35-44.
 
19.
Bernert S., Fernández A., Haro J.M. et al.: Comparison of different valuation methods for population health status measured by the EQ-5D in three European countries. Value Health. 2009;12:750-758.
 
20.
Kind P., Gudex C.M.: Measuring health status in the community: a comparison of methods. J Epidemiol Community Health. 1994; 48: 86-91.
 
21.
König H.H., Bernert S., Angermeyer M.C. et al.: Comparison of population health status in six european countries: results of a representative survey using the EQ-5D questionnaire. Med Care. 2009;47: 255-261.
 
22.
Golicki D., Niewada M., Jakubczyk M., Wrona W., Hermanowski T.: Self-assessed health status in Poland: EQ-.
 
23.
5D findings from the Polish valuation study. Pol Arch Med Wewn. 2010 Jul;120(7-8):276-81.
 
24.
Rabin R., de Charro F.: EQ-5D: a measure of health status from the EuroQol Group. Ann Med. 2001; 33: 337-343.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top