PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Narzędzia lean management jako sposób na poprawę jakości procesów medycznych i bezpieczeństwa pacjentów
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa, Polska
 
2
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Polska
 
 
Autor do korespondencji
Monika Szczerbak   

Wojskowa Akademia Techniczna, gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908, Warszawa, Polska
 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Jednym z najważniejszych wyzwań systemu ochrony zdrowia jest, oprócz stale rosnących kosztów, utrzymanie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych. Lean management to metoda zarządzania organizacją, która pozwala jej – dzięki ciągłemu doskonaleniu i zaangażowaniu pracowników –optymalizować procesy, czego efektem jest podnoszenie jakości oferowanych usług oraz podwyższanie satysfakcji pacjenta. Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych koncepcji i narzędzi lean management, które mogą mieć zastosowanie w placówkach medycznych – przyczynić się do wzrostu oszczędności, wydajności, jakości, eliminacji marnotrawstwa w realizowanych procesach i działaniach oraz stworzenia bardziej przyjaznego środowiska pracy i bezpiecznego miejsca dla pacjenta. W opracowaniu zastosowano metodę krytycznej analizy piśmiennictwa naukowego z zakresu zarządzania. Wykorzystano metody indukcji i dedukcji. Podsumowanie stanowią wnioski, które wynikają zarówno z analizy literatury naukowej, jak i z doświadczeń i spostrzeżeń studentów oraz personelu medycznego. Wnioski te mogą być cenną rekomendacją dla praktyków zarządzania w obszarze opieki zdrowotnej.

One of the most significant challenges facing the healthcare system, in addition to continually rising costs, is maintaining high-quality healthcare services. Lean management is a method of organizational management that effectively optimizes processes through continuous improvement and employee engagement, resulting in improved service quality and enhanced patient satisfaction. The aim of the article is to present selected lean management concepts and tools that can be used in medical facilities, contribute to increasing savings, efficiency, quality, eliminating waste in processes and activities, and creating a more friendly work environment and a safe place for the patient. The study uses the method of critical analysis of scientific literature in the field of management. Induction and deduction methods were used. The summary consists of conclusions drawn from both the analysis of scientific literature and practical experiences and observations of students and healthcare facility staff. These conclusions can be valuable recommendations for management practice in the healthcare sector.
 
REFERENCJE (39)
1.
Owczarczak K, Hermanowski T, Chmielewska M. Lean management w gospodarce lekami w polskich szpitalach. Farmacja współczesna. 2018;11:21–29.
 
2.
Veres C. Conceptual Model for Introducing Lean Management Instruments. Procedia Manufacturing. 2020;46:233–237.
 
3.
Bąk D. Metody i narzędzia Lean Management w zarządzaniu szpitalem – studia przypadków. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. 2022;20(2):34–46.
 
4.
Preś I, Dudek M. Rozwiązania Lean Management w placówkach ochrony zdrowia na świecie. Case study: wdrożenie metod Lean Management w Regionalnym Centrum Nefrologii w Szczecinku, Różne oblicza logistyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; 2018. p. 33–46.
 
5.
Wruk-Złotowska A. Bezpieczeństwo procesów klinicznych w opiece nad pacjentem nefrologicznym. Forum Nefrologiczne. Via Medica. 2014;7(4);274–280.
 
6.
Bitkowska A, Pomaranik W, Hawrysz L, Korneta P. Telemedycyna w czasie pandemii COVID-19. Doświadczenia pacjentów z systemem w świetle wyników badań w Polsce. Przegląd Organizacji. 2021;8(979):20–27.
 
7.
Patrzyk S, Woźniacka A. Sztuczna inteligencja w medycynie. Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; 2022. p. 8.
 
8.
Lisiecka K, Burka I. Lean service w teorii i praktyce. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego; 2016. p. 23.
 
9.
Nogalski B, Walentynowicz P. Pomoc w podnoszeniu konkurencyjności partnerów biznesowych jako jedno z podstawowych założeń koncepcji Lean Management, In: Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej. Juchniewicz M, editor. Olsztyn: Wyd. UWM w Olsztynie; 2009. p. 54.
 
10.
Sayer NJ, Williams B. Lean for Dummies. New York: John Wiley & Sons; 2007.
 
11.
Bukowska-Piestrzyńska A. Koncepcja lean w usprawnianiu działań pracowników podmiotów leczniczych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zeszyt Naukowy. 2018;167:65–78.
 
12.
Kahm T, Ingelsson P. Creating a development force in Swedish health-care: A focus on the first-line managers’ perspective when applying Lean. Inter J Health Care Quality Assurance. 2019;32(8):1132–1144.
 
13.
Mazzocato P, Holden RJ, Brommels M, et al. How does lean work in emergency care? A case study of a lean-inspired intervention at the Astrid Lindgren Children’s hospital, Stockholm, Sweden. BMC Health Services Research; 2012.
 
14.
Subburaman K. A case study of 5s implementation in inspection process. Proceedings of the international conference on industrial engineering and operations management. IEOM Society International, Bangkok, Thailand. 2019;March 5–7:1514–1519.
 
15.
Preś I, Dudek M. Rozwiązania Lean Management w placówkach ochrony zdrowia na świecie. Case study: wdrożenie metod Lean Management w Regionalnym Centrum Nefrologii w Szczecinku. In: Motowidlak U, Wronkowski D, Reńda A, editor. Różne oblicza logistyki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; 2018. p. 40.
 
16.
Kowalik K, Klimecka-Tatar D. Mapowanie strumienia wartości w procesie obsługi klienta w przedsiębiorstwie usługowym. Archiwum wiedzy Inżynierskiej. 2017;2(1):3–11.
 
17.
Skotnicka-Zasadzień B, Masoń P. Doskonalenie obiektów technicznych przy wykorzystaniu metody SMED. Organizacja i zarządzanie. Politechnika Śląska; 2016. p. 87.
 
18.
Ludwiczak A. Zarządzanie procesami w administracji samorządowej. Doskonalenie z wykorzystaniem lean government. Warszawa: Difin; 2018. p. 39–40.
 
19.
Navarro P. Applying quality concepts to achieve environ-mental sustainability in the freight transport sector-reviewingprocess management and lean. Inter J Qualityand Serv Sci. 2021;13(4):545–562.
 
20.
Waśniewski J, Strumiłło J. Koncepcje zarządzania podmiotami medycznymi. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; 2020. p. 55–83.
 
21.
Zamostny B. Harmonogramowanie produkcji w systemie Kanban. Warszawa: Wiedza i Praktyka; 2013. p. 23–24.
 
22.
Kumar CS, Panneerselvam R. Literature review of JIT-KANBAN system. Inter J Advanc Manufacturing Technol. 2007;32:393–408.
 
23.
Bąk S, Jedynak P. Risk Management Maturity. A Multidimensional Model. London–New York: Routledge; 2023. p. 70–78.
 
24.
Preś I, Dudek M. Rozwiązania Lean Management w placówkach ochrony zdrowia na świecie. Case study: wdrożenie metod Lean Management w Regionalnym Centrum Nefrologii w Szczecinku. In: Motowidlak U, Wronkowski D, Reńda A, editor. Różne oblicza logistyki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; 2018.
 
25.
Graban M. Lean Hospitals doskonalenie szpitali. Poprawa jakości, bezpieczeństwo pacjentów i satysfakcja personelu. Wrocław: Wydawnictwo ProdPublishing; 2011. p. 69.
 
26.
Balkhi B, Alshahrani A, Khan A. Just-in-Time Approach in Healthcare Inventory Management: Does it Really Work? Saudi Pharmaceutical J. 2022;30(12):1830–1835.
 
27.
Jagusiak-Kocik M, Knop K. Wykorzystanie wybranych narzędzi zarządzania jakością i metody FMEA w przedsiębiorstwie produkującym konstrukcje spawane dla maszyn. Zeszyty Naukowe Quality. Production. Improvemen. 2016;1(4):54–65.
 
29.
Ingaldi M, Nowakowska K. Wykorzystanie metody 5W2H do doskonalenia produkcji wentylatorów. Archiwum Wiedzy Inżynierskiej. 2016;1(1):39–41.
 
30.
Kowalski K, Urbas M, editor. Lean management. Rozwiązania niezbędne w czasach zmian pracy. Szczecin-Poznań; 2020. p. 7–11.
 
31.
Skowron K. Funkcjonowanie systemu TRIAGE na przykładzie Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej – badania wstępne. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy. 2018;168:149–160.
 
32.
Bukowska-Piestrzyńska A. Koncepcja lean w usprawnianiu działań pracowników podmiotów leczniczych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zeszyt Naukowy. 2018;167:65–7.
 
33.
Gupta K. A review on implementation of 5s for workplace management. J Applied Res Industrial Engineering. 2022;9(3):323–330.
 
34.
Young FYF. The Use of 5S in Healthcare Services: A Literature Review. Inter J Business Soc Sci. 2014;5(10):240–242.
 
35.
Daniluk K, Lulewicz-Sas A. Lean management w podmiotach ochrony zdrowia. Intercathedra. 2020;1(42):5–12.
 
36.
Rotter T, Plishka ChT. Lean management in health care: effects on patient outcomes, professional practise, and Healthcare systems. John Wiley & Sons; 2020.
 
37.
Al-Doori JA. The impact of lean practices on operational performance in the banking sector: an empirical investigation. Inter J Services Operations Management. 2016;37(1):27–39.
 
38.
Szczerbak M. Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa z perspektywy gospodarki obiegu zamkniętego. Warszawa: Difin; 2024. p. 243–247.
 
39.
Leonardsen L, Hardeland C, Helgesen K, Grøndahl A. Patient Experiences with Technology Enabled Care across Healthcare Settings – A Systematic Review. BMC Health Serv Res. 2020;20(1):1–17.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top