PL EN
PRACA ORYGINALNA
Efekty 3-miesięcznej dietoterapii nadwagi i otyłości. Opis trzech przypadków
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Kierownik Katedry: prof. dr hab. L. Wądołowska
 
 
Autor do korespondencji
Beata Krusińska   

Katedra Żywienia Człowieka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Słoneczna 44A, 10-719 Olsztyn telefon: (89) 523-32-70
 
 
Med Srod. 2014;17(2):52-60
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Celem badania była ocena wpływu zbilansowanej diety niskoenergetycznej na masę ciała, profil lipidowy, stężenie glukozy we krwi i ciśnienie tętnicze u osób z nadmierną masą ciała.

Materiał i metody:
U trzech mężczyzn z nadwagą lub otyłością przeprowadzono 3-miesięczną dietoterapię z zastosowaniem zindywidualizowanej diety o umiarkowanym deficycie energetycznym (450- 600 kcal). Przed i po dietoterapii od każdego pacjenta zebrano 7-dniowe jadłospisy tworzone metodą bieżącego notowania, wykonano pomiary rozmiarów i składu ciała, ciśnienia tętniczego krwi oraz zlecono badania biochemiczne (morfologia, profil lipidowy, glukoza).

Wyniki:
Po zakończeniu dietoterapii, w diecie pacjenta nr 1 i 3 wykazano istotnie mniejszą podaż tłuszczów i węglowodanów, w tym cukrów dodanych. Z kolei u pacjenta nr 2 stwierdzono wzrost spożycia węglowodanów. W efekcie dietoterapii odnotowano redukcję masy ciała wynoszącą 6,2 kg, 3,5 kg i 5 kg oraz spadek glukozy we krwi o 10 mg/dl, 14 mg/dl i 27 mg/dl, odpowiednio u pacjenta nr 1, 2 i 3. U wszystkich badanych zaobserwowano zmniejszenie obwodu talii i bioder, a u pacjenta nr 1 i 3 dodatkowo redukcję zawartości tłuszczu w ciele, odpowiednio o 2% i 1%. W okresie przed i po dietoterapii nie wykazano zmian w wartościach ciśnienia tętniczego, zaś zmiany parametrów profilu lipidowego nie były jednoznaczne.

Wnioski:
W efekcie stosowania zindywidualizowanej i zbilansowanej 3-miesięcznej diety niskoenergetycznej u pacjentów z nadwagą lub otyłością uzyskano zmniejszenie masy ciała, obwodu talii i stężenia glukozy we krwi. Nie odnotowano jednak zmian w profilu lipidowym i wartościach ciśnienia tętniczego krwi pacjentów.


Introduction:
The aim of this study was to evaluate the influence of a balanced low-calorie diet on body weight, lipid profile, blood glucose concentration and blood pressure in individuals with excess body weight.

Material and Methods:
Three overweight or obesity men underwent a three-months long dietotherapy based on individualized diet with a moderate energy deficit (450–600 kcal). Before and after the dietotherapy from each patient obtained 7-days menus by the current record method, measured: size and body composition, blood pressure and commissioned measurement of blood's biochemical parameters (morphology, lipid profile, glucose).

Results:
After the dietotherapy, in a diet of patients no. 1 and 3 observed significantly lower intake of fat and carbohydrates including sugars added. In a patient no. 2 reported an increase in carbohydrate intake. As a result of dietotherapy observed weight loss of 6.2 kg, 3.5 kg and 5 kg and a decrease of glucose concentration in blood of 10 mg/dl, 14 mg/dl and 27 mg/dl in a patient no. 1, 2 and 3 respectively. In all patients noted reductions in waist and hip circumference. In patients 1 and 3 body fat content was reduced by 2% and 1% respectively. The period before and after the dietotherapy showed no changes in blood pressure and changes in lipid profile parameters were unclear.

Conclusions:
As a result of the use individualized and balanced three-months low-calorie diet in overweight or obesity patients obtained a reduction of body weight, waist circumference, and blood glucose concentration. However, no changes in the lipid profile and blood pressure were noted.

 
REFERENCJE (24)
1.
Bryła M., Maniecka-Bryła I., Szymocha M.: Epidemia otyłości w XXI w. Zdrowie Publiczne 2009; 119(2): 207-212.
 
2.
WHO 2012b, http://www.who.int/mediacentre... fs311/en/ z dnia: 11.02.2013.
 
3.
GUS, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012, Warszawa: 268.
 
4.
Białkowska M.: Otyłość. w: Praktyczny podręcznik dietetyki. (red.) Jarosz M., Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2010: 330-336.
 
5.
Kokota F. (red.): Choroby wewnętrzne tom 2. PZWL, Warszawa 2006; 1330-1337.
 
6.
Pupek-Musialik D., Kujawska-Łuczak M., Bogdański P.: Otyłość i nadwaga – epidemia XXI wieku. Przewodnik Lekarza 2008; 1: 117-123.
 
7.
Cichon R., Wądołowska L.: Węglowodany. w: Żywienie człowieka- podstawy nauki o żywieniu tom1.(red.) Gawęcki J. PWN, Warszawa 2010: 155-179.
 
8.
Ferenc T., Kowalski J., Pacholczyk M.: Zespół metaboliczny. Część II: patogeneza zespołu metabolicznego i jego powikłań. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2008; 62: 543- 558.
 
9.
Jarosz M., Kłosiewicz-Latoszek L.: Otyłość: zapobieganie i leczenie: porady lekarzy i dietetyków. PZWL, Warszawa 2009: 7-91.
 
10.
Jarosz M., Sajór I.: Prewencja w nowotworach złośliwych.w: Praktyczny podręcznik dietetyki. (red.) Jarosz M. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2010: 391-405.
 
11.
Zahorska-Markiewicz B.: Postępowanie w otyłości dorosłych: europejskie wytyczne dla praktyki klinicznej. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2009; 5(3): 87- 98.
 
12.
Respondek W.: Zasady leczenia otyłości. Postępy Nauk Medycznych 2011; 9: 782–789.
 
13.
Chabros E., Charzewska J., Pachocka L.: Ocena stanu odżywienia [w:] Praktyczny podręcznik dietetyki. (red.) Jarosz M., Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2010: 117-130.
 
14.
WHO 2004, http://www.euro.who.int/en/wha... disease prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/bodymass- index-bmi z dn. 18.05.2013.
 
15.
Heymsfield S.B., Williams P.: Nutritional assessment by clinical and biochemical methods. In: Shils M. E., Young V. R., Lea and Febriger. Modern antrition in health and disease. Philadelphia, 1998.
 
16.
Szponar L. Wolnicka K. Rychlik E.: Album fotografii produktów i potraw, IŻŻ, Warszawa 2000.
 
17.
Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B. i wsp. Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych i potraw. Wyd. 3, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2005.
 
18.
Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka wydawnictwo. Wyd II. PZWL, Warszawa 2004.
 
19.
Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja http://mail.izz.waw.pl/~it/NOR.... pdf z dn. 20.05.2013.
 
20.
Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom I. Statystyki podstawowe. Kraków 2006.
 
21.
Pilch W., Szyguła Z.: Wpływ różnego rodzaju diet podczas dwudziestojednodniowego leczenia sanatoryjnego na zmianę masy i składu ciała u kobiet i mężczyzn. Żywienie Człowieka i Metabolizm 2007; 34(1/2): 282-287.
 
22.
Ostrowska L., Stefańska E., Adamska E. i wsp., Wpływ leczenia dietą redukcyjną na skład ciała i modyfikację składników odżywczych w dziennej racji pokarmowej u otyłych kobiet. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2010; 4(6), 179–188.
 
23.
Gaździńska A., Truszczyński O., Wyleżoł M. i wsp. Aktywność fizyczna jako jeden z elementów zapobiegania i leczenia nadwagi i otyłości u wojskowego personelu latającego. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2010; 1(16): 47-56.
 
24.
Kłosiewicz-Latoszek L.: Otyłość- problem społeczny i leczniczy. Żywienie Człowieka i Metabolizm 2004; 31(3): 281- 289.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top