PL EN
PRACA ORYGINALNA
Czy krakowskie przychodnie publiczne są przyjazne osobom niepełnosprawnym?
 
 
Więcej
Ukryj
1
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Kierownik Zakładu: dr hab. M. Kózka
 
 
Autor do korespondencji
Iga Wąsowska   

Zakład Pielęgniarstwa i Położnictwa Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa WNoZ UJCM ul. Kopernika 25, 31-501 Kraków tel: +48 606198837
 
 
Med Srod. 2014;17(4):62-67
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego w 2011 roku poinformował, że w Małopolsce mieszka 394,3 tys. osób niepełnosprawnych, co stanowi 11,8% ogółu ludności województwa. Dokument, na którym była oparta praca badawcza to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Celem badań była ocena krakowskich przychodni państwowych pod kątem przystosowania dla osób niepełnosprawnych i starszych. Badania posłużą również celom edukacyjnym.

Materiał i metody:
W badaniach zastosowano metodę obserwacji. Wykorzystano technikę obserwacji ukrytej, osobistej i fotograficznej, natomiast narzędziem był autorski kwestionariusz obserwacji oraz aparat fotograficzny. Badanie zostało przeprowadzone w 60 przychodniach na terenie całego Krakowa (70% wszystkich placówek). Obserwowane przychodnie musiały mieć podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w Krakowie.

Wyniki:
Prawie połowa przychodni nie ma oddzielnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, 25% placówek nie posiada ramp umożliwiających dostęp do budynku. Jedna szósta przychodni wyposażona jest w automatyczne drzwi. Specjalny dźwig umożliwiający osobom niepełnosprawnym poruszanie się między piętrami posiada 12% ośrodków, natomiast windy – 40% przychodni. W 95% placówek schody nie są oznaczone. W uchwyty lub poręcze na korytarzach wyposażonych jest 18% przychodni. W 60% placówek toalety są zamknięte, a dostęp jest ograniczony. Połowa z nich ma uchwyty i poręcze, a 30% powierzchnię antypoślizgową.

Wnioski:
Większość krakowskich centrów medycznych nie jest przyjazna dla osób niepełnosprawnych i starszych.


Introduction:
The latest report of the Central Statistical Office in 2011 stated that in the Małopolska Region live 394.3 thousand of the disabled which represent 11.8% of the total regional population. Research was based on the Edict of the Minister of Infrastructure dated 12 April 2002. The aim of the research was to evaluate how Cracow’s clinics meet the requirements of disabled and old people.

Material and Methods:
The method of observation was used. The technique of the discreet observation was used as well as personal and photographical technique, complemented by a self completed questionnaire and a camera. The research was carried out on 60 clinics in the whole city of Cracow (70%). All clinics have the signed contracts with the National Health Fund.

Results:
Almost half of the clinics do not have separate parking space for the disabled. 25% of the clinics don’t have the outside ramps allowing for free access to the building. Only 10% of them are fitted with self closing doors. In 88% the door frames are wider than 90 cm which allow the disabled to move freely. Only 12% of the clinics have special crane allowing the disabled to move between floors, and only 40% have a lift. In 95% the stairs are not marked. Just 18% of the clinics are fitted with handles or handrails on corridors that could help the old and the disabled to move around. In 60% the toilets are closed with limited access. Just half of them have handles or handrails, and only 30% have a non-slip surface.

Conclusions:
Most of the Cracow’s clinics are not friendly for the disabled and the old.

PODZIĘKOWANIA
Podziękowania Za pomoc w przeprowadzeniu badań dziękuję: mgr piel. Marcelinie Podstawie, mgr piel. Annie Nawalana oraz mgr piel. Agacie Ozorka. Za opiekę nad badaniami serdecznie dziękuję dr n. med. Elżbiecie Walewskiej. * Praca zdobyła 3 miejsce na Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych IMSC Cracow 2013 w Sesji Nauk o Zdrowiu
 
REFERENCJE (8)
1.
International Council of Nurses; Materiały konferencyjne dostępne pod adresem: http://en.nursing.ncku.edu.tw/... 300/1300/attach/71/pta_17784_5821173_98620.pdf. Data cytowania 18.08.2014.
 
2.
Główny Urząd Statystyczny w Krakowie; Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011; Ludność i gospodarstwa domowe w województwie małopolskim. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna; Kraków 2014.
 
3.
Rzecznik Praw Obywatelskich; Dostępność Infrastruktury publicznej dla osób niepełnosprawnością-analiza i zalecenia; Warszawa 2011.
 
4.
Dziennik Ustaw Nr 75, Poz. 690; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 
5.
Zygmunt Marek Konarzewski; Analiza dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych w Grodzisku Mazowieckim; Dostępny pod adresem: http://www. grodzisk.pl/media/biblioteka/1/analizy-dost_pno_ci-obiekt_ w-u_yteczno_ci-publicznej-dla-os_b-niepe_nosprawnych wgrodzisku- mazowieckim.pdf.
 
6.
Najwyższa Izba Kontroli; Dostępność obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim; Bydgoszcz 2012.
 
7.
Powiatowa Stacja Epidemiologiczno-Sanitarna w Krakowie; Dostępność budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych; Dostępny pod adresem: http://wsse.krakow. pl/pages/psse_krakow_serwis.php?nid=132&did=9785.
 
8.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top