PL EN
RESEARCH PAPER
Analysis of results of psychological tests carried out of the social insurance institution in sosnowiec in the years 2003-2008
 
More details
Hide details
1
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego. Dyrektor: dr n. med. P.Z. Brewczyński
 
2
Powiatowy Zespół ZOZ, Oddział dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Szpital Miejski, Czeladź
 
3
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Sosnowiec. Główny Lekarz Orzecznik: lek. med. A. Utracki
 
4
Centrum Psychiatrii SPZOZ, Katowice
 
 
Med Srod. 2011;14(4):66-73
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
The paper was intended to characterize the individuals applying for a specific type of benefits based on the scores of psychological tests

Material and Methods:
Test Wechsler WAIS-R(PL), Intelligence ScaleWechsler – Bellevue for Teenagers and Adults, Test B. Biegeleisen, Test MMPI – 168 M. Matkowski, Multisymptom of Personality Scale (S.O.P.E.R) J. Tylka, State – Trait Anxiety Inventory – STAI, Selfknowledge Scale R.B. Cattell, Test Woodwort – Mathews, Symptom Questionnaire „O”, Test Depression Beck, Test Depression J. A. Taylor, Scale Depression Montgomery- Äsberg (MADRS), Test Mini-Mental, Aggression Syndrome Inventory, Organics Test: L. Bender, F. Graham – B. Kendall, A. Benton.

Results:
Three groups of subjects were scrutinized: individuals receiving disability pension due to mental disorders resulting from an accident or general ailments. The average age was 46. Groups I and III were dominated by women, group II – by men. The subjects in groups II and III had mostly vocational education and in group I – secondary education Majority of subjects applying for benefits from the Social Insurance Company suffered from mental disorders amongst the insured.

Conclusions:
Disability pension covered the period from 1 to 20 years. Most individuals were granted the pension for the period of 5–10 years. The professional activity of those insured lasted 10–20 years and 20–30 years. In 60% of subjects, lower than average level of intellectual abilities was diagnosed. Over 30% of the subjects displayed proven disorders of personality disintegration. Emotional disorders dominated amongst cases of personality disorders. Depression-based as well as fear and depression-based disorders were most frequently diagnosed. About 70% of the subjects received psychiatric treatment. Psychiatric treatment was administered least frequently to individuals after accidents. Organic post-traumatic origin of the mental disorders was diagnosed in about 50% of subjects, mostly those after accidents and suffering from general diseases.

 
REFERENCES (26)
1.
Adler N., Stone G.: Psychologia, a system opieki zdrowotnej. Nowiny Psychologiczne, 1986; 3-4: 40-92.
 
2.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 19.02.2009 w sprawie zdrowia psychicznego [2008/2009(INI)].
 
3.
Karta Ottawska. Zdrowie i promocja zdrowia (w:) Karski J.B., Słońska Z., Wasilewski B.W. (red.). Promocja zdrowia. Sanmedia. Warszawa1994: 423-429.
 
4.
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.10.2009.
 
5.
Dąbrowski K.: Zdrowie psychiczne. PWN, Warszawa 1985.
 
6.
J. Heitzman, J.: Zagrożenia stanu zdrowia psychicznego Polaków. Nauka, 2010; 4: 53-59.
 
7.
CBOS – Polacy o niepokojach, zagrożeniach i oczekiwaniach dotyczących zdrowia psychicznego. Komunikat z badań BS/105/2008. Warszawa, lipiec 2008.
 
8.
Horney K.: Neurotyczna osobowość naszych czasów. PWN, Warszawa 1976.
 
9.
Tylka J.: Psychospołeczne aspekty wyzwań cywilizacyjnych a zagrożenia zdrowotne. Sztuka Leczenia, 2000; 3: 33-40.
 
10.
Płużek Z.: Kryzysy psychologiczne i rodzaje kryzysów osobowościowych (w:) D. Kubacka-Jasiecka, A. Lipowska- Teutsch (red.): Oblicza kryzysu psychologicznego i pracy interwencyjnej. Wydawnictwo ALL, Kraków 1997: 113- 130.
 
11.
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spełecznych z 17.12.1998 (Dz. U. Nr162, poz. 1118).
 
12.
Śpila B., Makara-Studzińska M., Skorska M., Urbańska A. Analiza leczenia psychiatrycznego w grupie osób opiniowanych dla celów rentowych. Psychiatr. Pol. 2002; 36 (6 supl.): 339-346.
 
13.
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z 30.10.2002 (Dz. U. Nr199, poz 1673).
 
14.
Ustawa o rencie socjalnej z 27.06.2003(Dz. U. Nr135, poz. 1268).
 
15.
Antonowski, A. Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Instytut Psychiatrii i Neurologiii, Warszawa 2005.
 
16.
Strelau J.: Osobowość jako zespół cech (w:) Strelau J. (red.): Psychologia. GWP, Gdańsk 2000; 2: 525-560.
 
17.
Heszen-Klemens I.: Poznawcze uwarunkowania zachowania się wobec własnej choroby. Ossolineum, Wrocław 1979.
 
18.
Tylka J.: Psychosomatyka. Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2000.
 
19.
Rybakowski J.: Oblicza choroby maniakalno-depresyjnej. Termedia, Poznań 2008.
 
20.
Heitzman J.: Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną. PZWL, Warszawa 2007: 131- 147.
 
21.
Heizman J., Wojnar N.: Zaburzenia i choroby afektywne (w:) Heizman J. (ed.): Psychiatria-podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2007: 107-130.
 
22.
Pużyński S.: Depresje. PZWL, Warszawa 1988.
 
23.
Bandura, A.: Self-efficacy mechanism in physiological activaticon and health promoting behavior (w:) Madden J (red.): Neurobiology of learning, emotion and affect. Raven Press, New York 1991: 229-270.
 
24.
Kozubski W., Liberski P.P.: Choroby układu nerwowego. PZWL, Warszawa 2003.
 
25.
Caramazza, A.: The logic of neuropsychological reaserch and the problem of patient classification in aphasia. Brain and Language, 1984, 21: 9-20.
 
26.
Herzyk A.: Zaburzernia emocjonalne w dysfunkcjach mózgowych (w:) Herzyk A., Kędzielawa D. (red.): Zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka z perspektywy neuropsychologii klinicznej. Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996: 205-238.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top