PL EN
PRACA ORYGINALNA
Analiza domowych przetworów słomy makowej (tzw. „kompotów”). Część 2* – wyznaczenie dawki LD50 dla nieoczyszczonych i oczyszczonych próbek
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Z. Olszowy. Dyrektor IMPiZŚ: dr n. med. P.Z. Brewczyński
 
2
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Kierownik Katedry: p.o. dr n. med. Cz. Chowaniec. Rektor Uczelni: prof. dr hab. n. med. P. Jałowiecki
 
3
Zakład Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Kierownik Zakładu: p.o. prof. dr hab. n. przyr. Jerzy Kwapuliński. Dyrektor IMPiZŚ: dr n. med. P.Z. Brewczyński
 
 
Autor do korespondencji
Zofia Olszowy   

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec
 
 
Med Srod. 2012;15(4):90-94
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
W poprzedniej pracy potwierdziliśmy obecność zanieczyszczeń mikrobiologicznych, nieorganicznych i organicznych w domowych przetworach słomy makowej – „kompocie”. Zanieczyszczenia te mogą wpływać na jego toksyczność, brak jednak odpowiednich badań eksperymentalnych. Autorzy postanowili opracować metodę oczyszczania „kompotu” oraz wyznaczyć i porównać dawkę LD50 dla jego postaci oczyszczonej, nieoczyszczonej i standardowego roztworu morfiny.

Materiał i metody:
Materiał badawczy stanowiły wyciągi ze słomy makowej dostarczone przez organy ścigania. Stężenia opiatów w „kompocie” nieoczyszczonym oznaczono za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (HPLC-MS). 1000 ml zabezpieczonego „kompotu” zostało oczyszczone z balastu roślinnego i innych zanieczyszczeń. LD50 wyznaczono metodą Litchfielda-Wilcoxona w odniesieniu do morfiny. W doświadczeniu wykorzystano 36 samców szczurów Sprague-Dawley, w wieku 3 miesięcy, o masie ciała 200–250 g. Zwierzętom podano jednorazowo drogą dootrzewnową odpowiednie wyciągi w trzech zróżnicowanych dawkach.

Wyniki:
Obliczone dawki LD50 ostrej toksyczności dootrzewnowej wyniosły: dla wyciągu nieoczyszczonego – 83,8 mg/kg m.c.; dla wyciągu oczyszczonego – 51,9; dla roztworu chlorowodorku morfiny – 61,1.

Wnioski:
Najniższa wartość LD50 dla „kompotu” oczyszczonego świadczy o jego większej toksyczności ostrej względem „kompotu” nieoczyszczonego i roztworu morfiny. Opracowana metoda oczyszczania „kompotu” pozwala na redukcję zanieczyszczeń, dlatego może być stosowana w badaniach doświadczalnych obu postaci narkotyku.


Introduction:
In the previous paper we confirmed the presence of microbiological, inorganic and organic pollutants in home-made preserves of the poppy straw extracts – “compote”. These pollutants may influence its toxicity, however, are lacking of proper experimental studies. The authors have decided to develop the method of “compote” treatment and to determine and to compare LD50 dose for its treated form, raw form and standard morphine solution.

Material and Methods:
The research material was poppy straw extracts delivered by law enforcement authorities. Concentration of opiates in raw “compote” was determined using the high-performance liquid chromatography coupled with mass spectrometry (HPLC-MS). Secured “compote” (1000 ml) was cleaned from plant“s ballast and other contaminations. LD50 was determined according to Litchfield-Wilcoxon method with reference to morphine. In the research thirty six 3-months-old, 200–250 g, male Sprague-Dawley rats were used. The animals were injected intraperitoneally once with appropriate extracts in three diversified doses.

Results:
Calculated LD50 doses of acute intraperitoneal toxicity were: for the raw extract – 83.8 mg/kg body weight; for treated extract – 51.9; for morphine hydrochloride’ solution – 61.1.

Conclusions:
The lowest value of LD50 for treated “compote” is attesting of its acute toxicity in comparison to the raw “compote” and morphine solution. The developed method of treating the “compote” allows for the reduction of pollutants, so it may be applied in the experimental research of both forms of drugs.

 
REFERENCJE (8)
1.
Raport Krajowy 2009. Sytuacja narkotykowa w Polsce. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2009.
 
2.
Celiński R., Korczyńska M., Nowicka J. i wsp.: Analiza domowych przetworów słomy makowej (tzw. „kompotów”). Część 1 – zanieczyszczenia mikrobiologiczne, organiczne i nieorganiczne. Alkoholizm i Narkomania 2010, 4, 311-322.
 
3.
Litchfield J.T., Wilcoxon F.A.: A simplified method of evaluating dose-effect experiments. J Pharmacol Exp Therapeut 1947, 95, 99-113.
 
4.
Sokal J.A., Knapek R., Majka J. i wsp.: Zakres i metody badań toksyczności substancji chemicznych w przemyśle. Wydawnictwo IMP, Łódź 1990: 18–21.
 
5.
Kulikowska J.: Badania nad eliminacją alkaloidów opium u osób leczonych ośrodku detoksykacyjnym. Rozprawa doktorska. Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Katowice 1996.
 
6.
Geschwinde T.: Rauschdrogen: Marktformen und Wirkungsweisen. Springer-Verlag, Heidelberg 2003: 245.
 
7.
Sybirska H., Nasiłowski W., Zawitaj B. i wsp.: Ocena toksykologiczna zjawiska narkomanii na podstawie wyników badań analitycznych moczu pacjentów ośrodka detoksykacyjnego. Zeszyty Problemowe Narkomanii 1987, 2, 54–57.
 
8.
Albert M., Olszowy Z., Celiński R. i wsp.: Interakcje prometazyny z alkaloidami opium określone na podstawie doświadczenia przeprowadzonego na szczurach. Z zagadnień nauk sądowych 2007, LXX, 135–146.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top