PRACA ORYGINALNA
Zawód przez zawodem – czy wypalenie może objawiać się już na studiach? Badanie populacji polskich studentów medycyny
 
Więcej
Ukryj
1
Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski
2
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Higieny Kierownik katedry: prof. dr hab. K. Pawlas
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Krystyna Pawlas
Katedra i Zakład Higieny ul. Mikulicza-Radeckiego 7 50-368 Wrocław
 
Med Srod. 2017;20(2):22–31
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp:
Zapoczątkowane przez Herberta J. Freudenbergera pojęcie „wypalenie zawodowe” służy do określenia stanu wyczerpania jednostki, spowodowanego przez negatywne czynniki związane z pracą. Do grup zawodowych szczególnie na nie narażonych należą osoby wykonujące zawody związane z zaspokajaniem potrzeb ludzkich. Do tej grupy niewątpliwie należą lekarze, u których wypalenie stanowi poważny problem. Celem naszej pracy była odpowiedź na pytanie, czy objawy towarzyszące temu zjawisku można zaobserwować już u studentów kierunku lekarskiego, podczas ich studiów medycznych.

Materiał i metody:
Za pomocą autorskiej ankiety internetowej uzyskaliśmy odpowiedź zwrotną od 2388 studentów wydziałów lekarskich z całej Polski, z największym odsetkiem studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Wyniki:
Objawy towarzyszące wypaleniu były zgłaszane przez niepokojąco wysoki odsetek studentów, przy czym wzrost częstości ich występowania osiągał w większości przypadków kumulację na VI roku studiów lekarskich. Opinia o studiach lekarskich uległa u większości pogorszeniu po ich rozpoczęciu. Studenci są niezadowoleni ze sposobu prowadzenia zajęć na swoich uczelniach oraz wyrażają obawy o przyszłą pracę w zawodzie. Spory odsetek osób myśli również o wyjeździe za granicę po ukończeniu kierunku. Na pytanie o możliwość ponownego wyboru studiów, prawie 1/3 ankietowanych odpowiedziała, iż nie wybrałaby medycyny po raz kolejny.

Wnioski:
Niepokojące objawy występujące u studentów wymagają dokładniejszej analizy oraz wprowadzeniu prewencji wypalenia wśród tej populacji.


Introduction:
Introduction. Introduced by Herbet J. Freunderberg, the term „burnout“ is used to describe a state of exhaustion experienced by an individual as a result of negative factors associated with work. People who do professions related to satisfying human needs are particularly exposed to burnout. With no doubt, doctors belong to this group and burnout is a serious problem among them. The aim of our study was to answer the question whether it is possible to notice symptoms similar to burnout among medical students during their studies.

Material and Methods:
Using an Internet questionnaire designed by the authors, 2388 responses were received from medicine students from almost all Faculties of Medicine in Poland, with the largest percentage coming from Wroclaw Medical University.

Results:
Symptoms related to burnout were reported by an alarmingly high percentage of students, with an increased frequency of occurrence culminating in the 4th year of studies. Opinions of most of the students about the studies of their choice deteriorated after entering the university. They are dissatisfied about the way of teaching, and they are concerned about their future occupation. A high percentage of the students are considering going abroad after graduating. When asked whether they would choose the same field of study if they had the opportunity to decide once again, almost 1/3 of them replied in the negative.

Conclusions:
The disturbing symptoms presented by the students require a deeper analysis and introduction of burnout prevention among this population.

 
REFERENCJE (22)
1.
Freudenberger H. J.: Staff Burn-Out. J SocIssues 1974; 30: 159-165.
 
2.
Maslach C.: Understanding burnout: Definitional issues in analyzing a complex phenomenon (w:) W. S. Paine (ed.): Job stress and burnout, Beverly Hills 1982: 29-40.
 
3.
Maslach, C., Jackson, S.: Burnout in health professions: A social psychological analysis (w:) G. Sanders, J. Suls, (ed.): Social psychology of health and illness, Hillsdale 1982: 227- 251.
 
4.
Maslach, C., Jackson, S.: Patterns of burnout among a notional sample of public contact workers. Journal of Health and Human Resources Administration 1984; 7 (2): 189-212.
 
5.
Tucholska S.: Christiny Maslach koncepcja wypalenia zawodowego: etapy rozwoju. Przegl Psychol 2001; 44 (3): 301- 317.
 
6.
OECD: Health at a Glance: Europe 2016: State of Health in the EU Cycle. OECD Publishing, Paris 2016: 158-163, 188- 189.
 
7.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarskodentystyczny. Dz. U. 2016 poz.982.
 
8.
Linzer M., Manwell LB., Williams ES. i wsp.: Working conditions in primary care: physician reactions and care quality. Ann Intern Med. 2009; 151: 28-36.
 
9.
Shanafelt TD., Boone S., Tan L. i wsp.: Burnout and satisfaction with work–life balance among US physicians relative to the general US population. Arch Intern Med. 2012; 172: 1377-1385.
 
10.
Shanafelt TD., Bradley KA., Wipf JE. i wsp.: Burnout and self-reported patient care in an internal medicine residency program. Ann Intern Med. 2002; 136: 358-367.
 
11.
IsHak W., Nikravesh R., Lederer S. i wsp.: Burnout in medical students: a systematic review. Clin Teach. 2013; 10: 242- 245.
 
12.
Cecil J., McHale C., Hart J. i wsp.: Behaviour and burnout in medical students. Med Educ Online. 2014; 19: 10.3402/meo.v19.25209.
 
13.
Maslach C., Jackson SE., Leiter MP.: Maslach Burnout Inventory Manual. Third Edition. Palo Alto, California: Consulting Psychologists Press, 1996.
 
14.
Lundgren-Nilsson A., Jonsdottir IH., Pallant J. i wsp.: Internal construct validity of the Shirom-Melamed Burnout Questionnaire (SMBQ). BMC Public Health 2012; 12: 1.
 
15.
Dyrbye LN., Thomas MR., Huntington JL. i wsp.: Personal life events and medical student burnout: A multicenter study. Acad Med 2006; 81: 374-384.
 
16.
Dyrbye LN., Thomas MR., Massie FS. i wsp.: Burnout and suicidal ideation among U.S. medical students. Ann Intern Med 2008; 149: 334-341.
 
17.
Dahlin M., Joneborg N., Runeson B.: Stress and depression among medical students: a cross-sectional study. Med Educ.2005 Jun; 39(6): 594-604.
 
18.
Dyrbye LN., Thomas MR., Harper W. i wsp.: The learning environment and medical student burnout: a multicenter study. Med Educ 2009; 43: 274-282.
 
19.
McManus IC., Keeling A., Paice E.: Stress, burnout and doctors’ attitudes to work are determined by personality and learning style: a twelve year longitudinal study of UK medical graduates. BMC Med. 2004; 2: 29.
 
20.
Guthrie E., Black D., Bagalkote H. i wsp.: Psychological stress and burnout in medical students: a five year prospective longitudinal study. J R Soc Med 1998; 91: 237-243.
 
21.
Dyrbye LN., Harper W., Durning SJ. i wsp.: Patterns of Distress in US Medical Students, Med Teach 2011; 33: 834- 839.
 
22.
Dahlin ME., Runeson B.: Burnout and psychiatric morbidity among medical students entering clinical training: A three year prospective questionnaire and interview-based study. BMC Med Educ 2007; 7: 6.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054