PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wstępna próba porównania poczucia niepewności wśród młodych kobiet w Polsce i Czechach w kontekście ich zamiaru posiadania dziecka
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Occupational Medicine and Environmental Health, Sosnowiec, Poland Head of Institute.: P.Z. Brewczyński, M.D, Ph.D.
 
2
Institute of Health Care Studies of Tomas Bata University, Zlin, Czech Republic Head of Institute.: M. Cicha, M.S, Ph.D
 
3
Institute of Nursing, State Higher School of Applied Sciences, Nysa, Poland Head of Institute.: prof. A. Brodziak, M.D. Ph.D.
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Brodziak   

Institute of Occupational Medicine and Environmental Health in Sosnowiec, Poland Phone number 48 774355951
 
 
Med Srod. 2014;17(1):60-68
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Celem pracy była ocena częstości i nasilenia poczucia niepewności dotyczącej ważnych uwarunkowań egzystencjalnych w wybranych grupach młodych kobiet w Polsce i Czechach, które są w wieku poprzedzającym podjęciem decyzji o posiadaniu dzieci.

Materiał i metody:
Dane uzyskano poprzez badanie sondażowe przy pomocy własnego kwestionariusza ankietowego. Badaniu poddano 42 studentki pielęgniarstwa II roku studiów w Polsce i 51 studentek pielęgniarstwa w Czechach. Średni wiek w tych dwóch grupach wynosił odpowiednio 21,7 i 22,8 lat. Wyniki poddano opracowaniu statystycznemu, przy użyciu testu chi-kwadrat.

Wyniki:
Młode kobiety żyjące w Polsce znamiennie częściej niż w Czechach obawiają się znacznych uciążliwości w przyszłej pracy, niesatysfakcjonującej relacji z przyszłym partnerem oraz częściej mają poczucie grożących w przyszłości niebezpieczeństw.

Wnioski:
Uzyskane wyniki przemawiają za częstym istnieniem wśród młodych ludzi znacznego poczucia niepewności w zakresie ważnych sfer egzystencjalnych. W świetle analogicznych spostrzeżeń autorów, pochodzących z krajów o różnej zasobności, poczucie niepewności ekonomicznej jest jedynie jednym z czynników oddziaływujących. Wyniki wskazują na celowość podjęcia badań nad różnymi akceptowanymi modelami rodziny.


Introduction:
The aim of the study was to evaluate the frequency and severity of a sense of uncertainty concerning important determinants of human existence in selected groups of young women in Poland and the Czech Republic, when they found themselves to be at the right age to have children.

Material and Methods:
Data were obtained based on a self developed questionnaire. The study involved 42 nursing students in the second year of studies in Poland and 51 nursing students in the Czech Republic. The average age in these two groups was 21.7 and 22.8 years respectively The results were analyzed statistically using the chi-square test.

Results:
Polish young women in comparison to Czech women are more often afraid of considerable nuisance problems with future work, unsatisfactory relationships with future partners, and a sense of forthcoming impending dangers.

Conclusions:
The results suggest considerable uncertainty with regard to important spheres of human existence among young people. In the light of similar observations made by authors from countries of different economic standard, the insecurity is only one affecting factor among others. The results indicate the advisability of undertaking research on different approved models of the family.

 
REFERENCJE (34)
1.
Brodziak A., Wolińska A., Ziółko W.: Próba weryfikacji interdyscyplinarnej hipotezy wyjaśniającej spadek liczby urodzeń i niską dzietność. Medycyna Środowiskowa-Environmental Medicine, 2012, 15(4): 104-115.
 
2.
Brodziak A., Kutnohorska J., Cicha M., Wolińska A., Ziółko E.: Comparison of fertility ratios, attitudes and beliefs of Polish and Czech women. Medycyna Środowiskowa-Environmental Medicine, 2013, 16(2): 69-78.
 
3.
Brodziak A., Wolińska A., Ziółko E.: Czy zachodzą okoliczności sprzyjające promowaniu systemu szybkiego przejścia do drugiego dziecka? Medycyna Środowiskowa-Environmental Medicine, 2013, 16(1): 67-74.
 
4.
Hoem J.M.: Childbearing Trends and Policies in Europe. Demographic Research, 2008, 19: 1-4.
 
5.
Frejka T., Sobotka T.: Fertility in Europe: Diverse, delayed and below replacement. Demographic Research, 2008, 19: 15-46.
 
6.
Sobotka T., Toulemon L.: Changing family and partnership behaviour: Common trends and persistent diversity across Europe. Demographic Research, 2008, 19: 85-138.
 
7.
Lutz W.: Fertility rates and future population trends: will Europe’s birth rate recover or continue to decline? Int J Androl. 2006, 29: 25-33.
 
8.
Lutz W.: Dimensions of global population projections: what do we know about future population trends and structures? Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2010, 365(1554): 2779- 91.
 
9.
Bachrach Ch.A., Philip Morgan Ph.: A Cognitive – Social Model of Fertility Intentions. Population and Development Review, 2013, 39: 459-485.
 
10.
Adsera A.: The interplay of employment uncertainty and education in explaining second births in Europe. Demographic Research. 2011, 25: 513-544.
 
11.
Adsera A., Menendez A.: Fertility changes in Latin America in periods of economic uncertainty. Popul Stud (Camb). 2011, 65: 37-56.
 
12.
Kotowska I., Jóźwiak J., Matysiak A., Baranowska A.: Poland: Fertility decline as a response to profound societal and labour market changes? Demographic Research, 2008, 19: 795-854.
 
13.
Perelli-Harris B.: Ukraine: On the border between old and new in uncertain times. Demographic Research, 2008, 19: 1145-1178.
 
14.
Sobotka T., Skirbekk V., Philipov D.: Economic recession and fertility in the developed world. Popul Dev Rev. 2011, 37: 267-306.
 
15.
Uutela A.: Economic crisis and mental health. Curr Opin Psychiatry. 2010, 23: 127-30.
 
16.
Gili M., Roca M., Basu S., McKee M., Stuckler D.: The mental health risks of economic crisis in Spain: evidence from primary care centres, 2006 and 2010. Eur J Public Health. 2013, 23: 103-8.
 
17.
Billingsley S.: Economic crisis and recovery: Changes in second birth rates within occupational classes and educational groups. Demographic Research, 2011, 24: 375-406.
 
18.
Frejka T.: Determinants of family formation and childbearing during the societal transition in Central and Eastern Europe. Demographic Research, 2008, 19: 139-170.
 
19.
Stankuniene V., Jasilioniene A.: Lithuania: Fertility decline and its determinants. Demographic Research, 2008, 19: 705 -742.
 
20.
Sobotka T., Šťastná A., Zeman K., Hamplová H., Kantorová V.: Czech Republic: A rapid transformation of fertility and family behaviour after the collapse of state socialism. Demographic Research 2008, 19: 403-454.
 
21.
Spéder Z., Kamarás F.: Hungary: Secular fertility decline with distinct period fluctuations. Demographic Research 2008, 19: 599-664.
 
22.
Speder Z.: Rudiments of recent fertility decline in Hungary: Postponement, educational differences, and outcomes of changing partnership forms. Postponement, educational differences, and outcomes of changing partnership forms. Demographic Research, 2006, 15: 253-283.
 
23.
Klesment M., Puur A.: Effects of education on second births before and after societal transition: Evidence from the Estonian Generations and Gender Survey. Demographic Research, 2010, 22: 891-932.
 
24.
Stropnik N., Šircelj M.: Slovenia: Generous family policy without evidence of any fertility impact. Demographic Research, 2008, 19: 1019-1058.
 
25.
Vaňo B. Pilinská V., Jurčová D. Potančoková M. Slovakia: Fertility between tradition and modernity. Demograpgic Research, 2008, 19: 973-1018.
 
26.
Zakharov S. Russian Federation: From the first to second demographic transition. Demographic Research, 2008, 19: 907- 972.
 
27.
Delgado M., Meil G., Zamora-López F. Spain: Short on children and short on family policies. Demographic Reserarch, 2008, 19: 1059-1104.
 
28.
Oláh L., Bernhardt E. Sweden: Combining childbearing and gender equality. Demographic Research, 2008, 19:1105-1144.
 
29.
Lassen T.H., Sobotka T., Jensen T.K. et al.: Trends in rates of natural conceptions among Danish women born during 1960-1984. Hum Reprod. 2012, 27: 2815-22.
 
30.
Fokkema T., de Valk H., de Beer J., van Duin C.: The Netherlands: Childbearing within the context of a „Poldermodel” society. Demographic Research, 2008, 19: 743-794.
 
31.
Dorbritz J.: Germany: Family diversity with low actual and desired fertility. Demographic Research, 2008, 19: 557-598.
 
32.
Prskawetz A., Sobotka A., Buber I. Engelhardt H., Gisser R.: Austria: Persistent low fertility since the mid – 1980s. Demographic Research, 2008, 19: 293-360.
 
33.
Toulemon L., Pailhé A., Rossier C.. France: High and stable fertility. Demographic Research, 2008,19:503-556.
 
34.
Pailhé A., Solaz A.: The influence of employment uncertainty on childbearing in France: A tempo or quantum effect? Demographic research. 2012, 26: 1-40.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top