PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Mobbing w środowisku pracy – opis zjawiska oraz jego skutki
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Czynników Społecznych i Metodologii Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu P.o. kierownika Zakładu: mgr K. Erenkfeit Dyrektor Instytutu: dr n. med. Piotr Z. Brewczyński
 
 
Autor do korespondencji
Karina Erenkfeit   

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec tel. 32 634 12 87 9
 
 
Med Srod. 2011;14(4):81-89
 
STRESZCZENIE
Mobbing w miejscu pracy jest zjawiskiem równie niebezpiecznym, co powszechnym. Mamy z nim do czynienia w sytuacji, gdy pracownik jest często i przez dłuższy czas szykanowany, dręczony lub traktowany gorzej, niż pozostali pracownicy oraz czuje się izolowany [1]. Skutki takiego traktowania są zależne od okresu narażenia oraz cech indywidualnych osób mobbowanych, a ich zakres jest szeroki i ma wymiar m. in. biologiczny, psychologiczny, społeczny i finansowy. Celem pracy jest zwrócenie uwagi na problem mobbingu oraz potrzebę systematycznych badań w tym zakresie. Prowadzenie takich analiz może przyczynić się do zwiększenia społecznej świadomości na temat mobbingu, a także do wprowadzenia nowych rozwiązań w jego profilaktyce i przezwyciężaniu.

Mobbing at workplace is a common and dangerous, at the same time, phenomenon. We are faced with it in the situation when an employee is often and in a longer period of time undergoing harassment, rough time and is treated worse than other employees and experiences a feeling of isolation. The effects of such treatment depend upon the exposure period and individual features of mobbed people and its range is broad and contains biological, psychological,, social and financial aspects. The aim of this work is to draw attention to mobbing problem and the need of systematic surveys In this field. Such surveys may help to increase social awareness and also introduce new solutions in its prevention and overcoming.
 
REFERENCJE (17)
1.
Litzke S.M., Schuh H.: Stres, mobbing i wypalenie zawodowe. GWP, Gdańsk 2007.
 
2.
Yildirim A., Yildirim D.: Mobbing in the workplace by peers and managers: mobbing experienced by nurses working in healthcare facilities in Turkey and its effect on nurses. Journal of clinical nursing 2007, nr 16: 1444– 1453.
 
3.
Marciniak J.: Jak bronić się przed mobbingiem? Ardeo, Warszawa 2006.
 
4.
Chakowski M.: Mobbing. Aspekty prawne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2005.
 
5.
Rosen S., Kapustin Katz E., Morahan P.: Avoiding mobbing in the workplace and surviving if you are mobbed. Academic Physician & Scientist 2007.
 
6.
Jędrejek G.: Cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie mobbingu. LexisNexis 2004.
 
7.
Romer M.: Mobbing i jego konsekwencje. Prawo Pracy 2005. Nr 12.
 
8.
Kodeks Pracy z 1974, art. 94, § 2 z późn. zm.
 
9.
Bechowska-Gebhardt A., Stalewski T.: Mobbing. Patologia zarządzania personelem, Difin, Warszawa 2004.
 
10.
Cubela Adoric V., Kvartuc T.: Effects of mobbing on justice beliefs and adjustment. European Psychologist 2007. Nr 12(4), 261–271.
 
11.
Hartig K., Jeannene F.: Workplace Mobbing Syndrome: The Silent and Unseen Occupational Hazard. Our Work, Our Lives: National Conference on Women and Industrial Relations, 2006.
 
12.
Kędziora K., Śmiszek K.: Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 12.
 
13.
Milczarek M.: Workplace Violence and Harassment: a European Picture, European Agency for Safety and Health at Work, 2010.
 
14.
Równe traktowanie kobiet i mężczyzn w stosunkach pracy. Mobbing w środowisku pracy. Państwowa Inspekcja Pracy, Główny Inspektorat Pracy, http: //www. pip. gov. pl/html/pl/doc/07010007. pdf data korzystania: 18.05. 2011, 14.20.
 
15.
Reber A.S., Reber E.S.: Słownik psychologii. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008.
 
16.
Kłos B.: Mobbing. Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Warszawa 2002.
 
17.
Mobbing w środowisku pracy. Charakterystyka zjawiska, jego konsekwencje, aspekty prawne i sposoby przeciwdziałania, http: //rop. sejm. gov. pl/1_0ld/opracowania/ pdf/mobbing_imp. pdf data korzystania: 19.05.2010, 11.00.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top