PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Analiza ścieków jako nowa droga określenia ilości spożywanych narkotyków w społecznościach lokalnych. Przegląd literatury
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Szkodliwości Fizycznych, Fizjologii Pracy i Ergonomii, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego Dyrektor Instytutu: dr n. med. P.Z. Brewczyński Kierownik Zakładu: dr n. przyr. S. Marzec
 
 
Autor do korespondencji
Marta Boroń   

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec tel. 32 266 08 85, wew. 295
 
 
Med Srod. 2014;17(3):62-68
 
STRESZCZENIE
Analiza ilościowa i jakościowa ścieków pod względem zawartości nielegalnych narkotyków i ich metabolitów to nowoczesna metoda badawcza, która uważana jest za obiektywne i szybkie narzędzie do określenia zawartości substancji zażywanych i wydalanych przez człowieka. Wyniki w czasie rzeczywistym pozwalają na szybką identyfikację zmian ilościowych i jakościowych zażywanych narkotyków. Umożliwia to oszacowanie dziennego spożycia badanego narkotyku w społecznościach lokalnych w ujęciu miasta, państwa, a nawet kontynentu. Najczęściej szacowane spożycie narkotyków dotyczy kokainy, amfetaminy, metamfetaminy, ecstasy i konopi indyjskich. Monitorowanie ścieków miejskich może dostarczyć informacji o dynamice zmian poziomu narkotyków, w zależności od dni tygodnia i ich ogólnej tendencji w przeciągu roku. Szacowanie retrospektywne spożycia narkotyków niesie ze sobą błędy, zależne m.in. od poboru próbek, szczelności systemu kanalizacji, stabilności analitów i mieszaniny samych ścieków, lecz pozostaje metodą obiektywną i dostarczającą bardzo wartościowych informacji instytucjom walczącym z przestępczością narkotykową

Qualitative and quantitative analysis of wastewater in terms of the amount of illegal drugs and their metabolites is a modern method of research, which is considered to be an objective and effective way to determine the amount of substances taken and excreted by humans. The results obtained in a real time allow for a quick identification of the quantitative and qualitative changes of the drugs intake. Such approach allows to estimate the daily intake of the drug by the local communities in terms of cities, countries and even the continent. Most often the estimation refers to the intake of the following drugs: cocaine, amphetamine, methamphetamine, ecstasy and cannabis. The wastewater`s monitoring provides information on the dynamics of the drug level changes depending on the weekday, and the general trend in a year. Retrospective estimation of drug intake carries errors, dependent from sampling, sewer system tightness, the stability of the analytes and mixtures of the wastewater itself but remains objective by providing very valuable information for the institutions struggling with drug crime.
 
REFERENCJE (21)
1.
Daughton C.G.,: Illicit Drugs in Municipal Sewage: Proposed New Non-Intrusive Tool to Heighten Public Awareness of Societal Use of Illicit/Abused Drugs and Their Potential for Ecological Consequences (in:) Daughton C.G., Jones-Lepp T. (eds.): Pharmaceuticals and Personal Care Products in the Environment: Scientific and Regulatory Issues, American Chemical Society, Washington, DC, 2001, pp. 348-364 http://www.epa.gov/nerlesd1/bi... htm.
 
2.
Jones-Lepp T.L., Alvarez D.A., Petty J.D. et al.: Polar Organic Chemical Integrative Sampling (POCIS) and LC-ES/ITMS for assessing selected prescription and illicit drugs in treated sewage effluents. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2004, v. 42: 427-439.
 
3.
Zuccato, E., Chiabrando C., Castiglioni S. et al.: Cocaine in surface waters: New evidence-based tool to monitor community drug abuse. Environmental Health: A Global Access Science Source, 2005, 4(14): 7.
 
4.
Castiglioni, S., Zuccato E., Crisci E. et al.: Identification and measurement of illicit drugs and their metabolites in urban wastewater by liquid chromatography - tandem mass spectrometry. Anal. Chem., 2006, 78(24): 8421-8429.
 
5.
Zuccato E., Chiabrando C., Castiglioni S. et al.: Estimating community drug abuse by wastewater analysis; . Environ. Health Persp., 2008, 116: 1027-1032.
 
6.
Zuccato E., Castiglioni S., Tettamanti M. et al.: Changes in illicit drug consumption patterns in 2009 detected by wastewater analysis. Drug and Alcohol Dependence, 2011, 118: 464-469.
 
7.
Frost N., Griffiths P.,: Assessing illicit drugs in wastewater. Potential and limitations of a new monitoring approach. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2008 http://www.emcdda.europa.eu/pu... wastewater.
 
8.
Thomas K.V., Bijlsma L., Castiglioni S. et al.: Comparing illicit drug use in 19 European cities through sewage analysis. Science of the Total Environment, 2012, 432: 432-439.
 
9.
Banta-Green C.J., Field J.A., Chiaia A.C. et al.: The spatial epidemiology of cocaine, methamphetamine and 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA) use: a demonstration using a population measure of community drug load derived from municipal sewage. Addiction, 2009, 104: 1874- 1880.
 
10.
van Nuijs A.L.N., Pecceu B., Theunis L. et al.: Cocaine and metabolites in waste and surface water across Belgium. Environ. Pollut., 2009, 157(6): 1968-1969.
 
11.
Postigo C., de Alda M.L., Barcelo D.: Evaluation of drugs of abuse use and trends in a prison through wastewater analysis. Environment International, 2011, 37: 49-55.
 
12.
Bones J., Thomas K.V., Paull B. Using environmental analytical data to estimate levels of community consumption of illicit drugs and abused pharmaceuticals. J. Environ. Monit., 2007, 9: 701-7.
 
13.
Wiergowski M., Sołtyszewski I., Szymańska U. i in.: Oszacowanie stosowania środków odurzających w kampusie akademickim na podstawie wyników analizy chemicznej ścieków komunalnych. Estimation of the usage psychoactive substances in academic campus based on analysis of municipal waste water. Przegląd Lekarski, 2012, 69, 8: 439-443.
 
14.
Kłos J., Nowicki P., Żaba C. i in.: Szacowanie spożycia środków odurzających z grupy amfetamin przez mieszkańców miasta Poznania. Nowiny lekarskie, 2010, 79, 5: 351-355.
 
15.
Kłos J., Nowicki P. Oszacowanie liczby osób zażywających substancje odurzające w oparciu o badania środowiskowe zanieczyszczenia wód w Poznaniu. Badania wykonane na zlecenie Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie wg projektu w latach 2009/2011. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, 2011.
 
16.
Kinyua J.M.S., Anderson T.A.: Temporal Analysis of the Cocaine Metabolite Benzoylecgonine in Wastewater to Estimate Community Drug Use. J. Forensic. Sci., 2012, 57, 5: 1349- 1353.
 
17.
Kasprzyk-Hordern B., Dinsdale R.M., Guwy A.J.: Illicit drugs and pharmaceuticals in the environment - forensic applications of environmental data. Part 1: estimation of the usage of drugs in local communities. Environ. Pollut., 2009,157: 1773-1777.
 
18.
Pal R., Megharaj M., Kirkbride K. P. et al.: Illicit drugs and the environment – A review. Science of the Total Environment, 2013, 463-464: 1079-1092.
 
19.
van Nuijs A.L.N., Abdellati K., Bervoets L. et al.: The stability of illicit drugs and metabolites in wastewater, an important issue for sewage epidemiology? Journal of Hazardous Materials, 2012, 239-240: 19-23. Wiergowski M., Szpiech B., Reguła K., i in.: Municipal sewage as a source of current information on psychoactive substances used in urban communities. Problems od Forensic Sciences, 2009, vol. LXXIX: 327-337.
 
20.
van Nuijs A.L.N., Castiglioni S., Tarcomnicu I. et al.: Illicit drug consumption estimations derived from wastewater analysis: A critical review. Science of the.
 
21.
Total Environment,2011, 409: 3564-3577.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top