PRACA ORYGINALNA
Porównanie wskaźników dzietności oraz postaw i poglądów w grupie kobiet polskich i czeskich
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Occupational Medicine and Environmental Health in Sosnowiec, Poland
2
Institute of Nursing, State Higher School of Applied Sciences in Nysa
3
Institute of Health Care Studies of Tomas Bata University in Zlin
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Andrzej Brodziak   

State Higher School of Applied Sciences in Nysa phone number: 48 774355951
 
Med Srod. 2013;16(2):69–78
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp:
Celem pracy była ocena podstawowych danych dotyczących płodności w wybranych grupach kobiet w Polsce i Czechach. Próbowaliśmy także analizować postawy i przekonania tych kobiet odnośnie macierzyństwa i chęci posiadania dzieci. Dane te pozwalają na sprawdzenie interdyscyplinarnej hipotezy wyjaśniającej spadek liczby urodzeń i niskiej dzietności w krajach europejskich.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono za pomocą kwestionariusza sformułowanego po dokładnym omówieniu możliwych przyczyn spadku liczby urodzeń. Jedną z nich jest kumulacja zmian psychicznych zachodzących we współczesnych społeczeństwach. Ankietę wypełniło dziewięćdziesiąt Polek, studentek uzupełniających studiów pielęgniarskich Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, w roku akademickim 2012/2013. Ankieta została również przeprowadzona wśród pięćdziesięciu trzech studentek z Czech. Były to kobiety, które studiują w niepełnym wymiarze czasu na Uniwersytecie Tomasza Baty w Zlinie.

Wyniki:
Ankietowane Polki urodziły łącznie 132 dzieci, zatem współczynnik dzietności w tej grupie wynosi 1,46. Średni wiek ankietowanej w momencie narodzin pierwszego dziecka wynosił 24,7 lat, w momencie narodzin drugiego dziecka: 27,5 i trzeciego dziecka: 31,7 lat. Badane kobiety z Czech urodziły 86 dzieci, więc współczynnik dzietności wynosi 1,62. Średni wiek urodzenia pierwszegodziecka w tej grupie kobiet to 24,7 lat, drugiego dziecka 27,2 i trzeciego dziecka 27,5 lat. Autorzy przedstawiają również przekonania i postawy kobiet objętych badaniem, odnośnie macierzyństwa.

Wnioski:
Wielopłaszczyznowa i interdyscyplinarna hipoteza (model teoretyczny), sformułowana na początku pracy, opisująca spadek liczby urodzeń, może być przydatna do prób oszacowania prorodzinnych postaw w różnych populacjach kobiet. Wyniki w świetle zgodności z proponowanym modelem teoretycznym pozwalają na formułowanie wniosków dotyczących działań, które mogłyby przeciwdziałać spadkowi liczby urodzeń.


Aim of the study:
The aim of this study was to estimate some basic data related to the fertility in the chosen groups of Polish and Czech women. We have tried to acquire and analyze the attitudes and beliefs of these women in motherhood and the desire to have children. These data enable to verify the interdisciplinary hypothesis explaining the decline of birth rate and low fertility in European countries.

Material and Methods:
The authors performed the survey by means of a questionnaire formulated after a comprehensive discussion of possible reasons of birth rate decline. They have tried through the questions of the survey to verify the hypothesis that the decline is the result of the cumulative mental changes occurring in contemporary societies. The questionnaire completed 90 Polish women students pursuing complementary studies of nursing in Higher School of Applied Sciences in Nysa, during the academic year 2012/2013. The questionnaire also completed 53 Czech women students pursuing part-time studies and training at the Tomas Bata University in Zlin (the Czech Republic).

Results:
The above surveyed 90 Polish women gave birth to 132 children, so fertility rates is 1.46. The average age at the birth of the first child was 24.7 years, of the second child 27.5 and of the third child 31.7 years. The surveyed 53 Czech women gave birth to 86 children, so fertility rates is 1.62. The average age at birth of the first child was 24.7 years, of the second child 27.2 and of the third child 27,5 years. The authors present also convictions, beliefs and attitudes of the women under study.

Conclusions:
The multifaceted and interdisciplinary hypothesis (theoretical model) formulated at the outset of our work, can be useful for attempts to estimate the pro-family attitudes in different populations of women. The results in the light of compliance with the proposed theoretical model allow for the formulation of proposals for action, which would counteract the decline in birth rates.

 
REFERENCJE (31)
1.
Yoldemir T., Oral E.: Has fertility declined in recent decades? Curr Opin Obstet Gynecol 2012; 24: 119–26.
 
2.
ESHRE Capri Workshop Group, Europe the continent with the lowest fertility. Hum Reprod Update 2010; 16: 590–602.
 
3.
Rządowa rada ludnościowa. Sytuacja demograficzna Polski http://www.stat.gov.pl/cps/rde... 2011.pdf.
 
4.
Rocznik demograficzny http://www.stat.gov.pl/cps/rde... gus/ PUBL_rs_rocznik_demograficzny_2011.pdf.
 
5.
Popko A., Smyrgała D.: Kryzys demograficzny RP: potrzeba skutecznej polityki. Ekspertyza IJ nr 1 (1)/2011. Instytut Jagielloński Warszawa, 2011. http://www.jagiellonski.pl/wpc... uploads/2011/07/Ekspertyza-nr-1.-Kryzys-demograficz ny-RP.pdf.
 
6.
Pszczółkowska D.: Wywiad z Helene Perivier pt. Płodna Francja. Gazeta Wyborcza z dnia 27.06.2012 r.
 
7.
Priskorn L., Holmboe S.A., Jacobsen R. i wsp.: Increasing trends in childlessness in recent birth cohorts - a registry-based study of the total Danish male population born from 1945 to 1980. Int J Androl 2012; 35: 449–55.
 
8.
Baird D.T., Collins J., Egozcue J. I wsp.: Fertility and ageing. Hum Reprod Update 2005; 11: 261–76.
 
9.
Hvidtfeldt U.A., Gerster M., Knudsen L.B I wsp.: Are low Danish fertility rates explained by changes in timing of births? Scand J Public Health 2010; 38: 426–33.
 
10.
Matorras R., Matorras F., Expósito A. i wsp.: Decline in human fertility rates with male age: a consequence of a decrease in male fecundity with aging? Gynecol Obstet Invest 2011; 71: 229–35.
 
11.
Baranowska-Rataj A., Matysiak A.: Czy znamy lekarstwo na niską dzietność? Wyniki międzynarodowych badań ewaluacyjnych na temat polityki rodzinnej. Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2012. www.sgh.waw.pl/instytuty/isd/p... PolitykiRodzinnej.pdf.
 
12.
Baranowska-Rataj A.: Premarital conceptions and their resolution. The decomposition of trends in rural and urban areas in Poland 1985–2009. ISD Working Paper nr 10. Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2012.
 
13.
Duvander A., Lappegard T., Andersson G.: Gender equality and fertility in Sweden. Marriage and Family Review 2006; 39: 121– 142.
 
14.
Duvander A., Lappegard T., Andersson G.: Family policy and fertility: fathers’ and mothers’ use of parental leave and continued childbearing in Norway and Sweden. J Europ Social Policy 2010; 20: 45–57.
 
15.
Hank K., Kreyenfelf M.: A multilevel analysis of child care and women’s fertility Decisions in Western Germany. J Marriage and Family 2003; 65: 584–596.
 
16.
Holzer-Żelażewska D., Tymicki K.: Cohort and period fertility of Polish women 1945 – 2008. Studia Demograficzne, 155; 30– 48.
 
17.
Neyer G.: Family Policies and fertility in Europe: Fertility police at the intersection of gender policies, employment policies and care policies. MPIDR Working Paper nr 10. Max Planck Institute for Demographic Research 2006, Rostock.
 
18.
Rindfuss R.R., Guilkey D.K., Morgan P., Kravdal O.: Child care availability and fertility in Norway. Popul and Develop Review, 2010; 36; 725–748.
 
19.
Rindfuss R.R., Guilkey D.K., Morgan P. i wsp.: Child care availability and first – birth timing in Norway. Demography. 2007, 44; 345–372.
 
20.
Okólski M.: Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 
21.
Kędelski M., Paradysz J.: Demografia. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006.
 
22.
Księżopolski M., Rysz-Kowalczyk B., Żołędowski C.: Polityka społeczna w kryzysie. Instytut Polityki Społecznej UW - Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009.
 
23.
Brodziak A., Wolińska A.A., Ziółko E.: Próba weryfikacji interdyscyplinarnej hipotezy wyjaśniającej spadek liczby urodzeń i niską dzietność. Medycyna Środowiskowa, 2012, 15; 104–115.
 
24.
Brodziak A., Wolińska A.A., Ziółko E.: Czy zachodzą okoliczności sprzyjające promowaniu systemu szybkiego ptzrjścia do drugiego dziecka? Medycyna Środowiskowa, 2013, 16; 1–8.
 
25.
http://forum.gazeta.pl/forum/w..., Zapasc _demograficzna_8211_co_robic_.html.
 
26.
http://forum.gazeta.pl/forum/w..., Zapasc _ demograficzna_TO_robic_.html.
 
27.
The World Factbook https://www.cia.gov/library/pu... tions/the-world-factbook/rankorder/2054rank.html.
 
29.
http://en.wikipedia.org/wiki/L... dependent_ territories_by_death_rate.
 
30.
http://en.wikipedia.org/wiki/L... by_fertility_rate, https://www.cia.gov/library/pu... rankorder/2127rank.html.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054