PL EN
PRACA ORYGINALNA
Sprawność i komfort widzenia osób młodych przy oświetleniu energooszczędnymi źródłami światła
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Szkodliwości Fizycznych, Fizjologii Pracy i Ergonomii Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego Kierownik Zakładu: dr n. przyr. S. Marzec
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Elżbieta Janosik   

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego 41-200 Sosnowiec, ul. Kościelna 13 tel. 32 266 08 85 wew. 144; fax. 32 266 11 24;
 
Med Srod. 2011;14(4):34–41
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule omówiono wyniki badań wpływu światła świetlówek kompaktowych i dla porównania światła żarówek na sprawność i komfort widzenia osób młodych. W badaniach zastosowano tradycyjne żarówki oraz świetlówki o różnych temperaturach barwowych. Wyznaczano wartości wybranych parametrów, opisujących sprawność i komfort widzenia przy danym świetle i poddano je analizie porównawczej. Na podstawie uzyskanych wyników badań podjęto próbę określenia rodzaju świetlówek kompaktowych, przy których świetle najsprawniej przebiega praca wzrokowa osób młodych.

This article discusses the research results about the impact of the compact fluorescent lamps” light and also in contrast the effect of the incandescent lamps” light on the vision efficiency and comfort of young people. Traditional incandescent lamps and compact fluorescent lamps with different colour temperatures were applied. The values of selected parameters, describing vision efficiency and comfort for given light were designed and analyzed. On the basis of these results, the determination of energy-save light sources” type were tried, for which light the efficiency of young people” visual work was the most appropriate.
 
REFERENCJE (11)
1.
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego. Dz.Urz. UE 24.3.2009.
 
2.
Dz.U. nr 203, poz.1684, 2005. Protokół z Kioto do ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.
 
3.
Janosik E., Marzec S., Łaciak M., Nowicka J., Zachara J.: Wpływ powszechnego wdrożenia energooszczędnych źródeł światła na sprawność i komfort widzenia osób starszych., Medycyna Środowiskowa, 2011;14(3):40-48.
 
4.
Krawczyk A., Szaflik J.P.: Ocena ostrości wzroku – za pomocą tablic Snellena czy ETDRS?, Kontaktologia i Optyka Okulistyczna 2009; 2(22): 15-17.
 
5.
Falkenstein, I. A., Cochran D.E., Azen S.P. and al.: Badania ostrości widzenia u pacjentów ze zwyrodnieniami plamki z użyciem tablic Snellena oraz tablic ETDRS- porównanie wyników. Ophthalmology 2008; 115: 319-323.
 
6.
Salomon E., Borodulin-Nadzieja L., Janocha A.: Zmęczenie narządu wzroku podczas pracy z monitorem komputerowym. Medycyna Pracy 1997; XLVIII, 3: 341-346.
 
7.
Niżankowska M.H.: Podstawy okulistyki. Volumed, Wrocław 1992.
 
8.
Bąk J.: Technika oświetlania. PWN, Warszawa 1981.
 
9.
Komentarz do normy PN-EN-12464-1. Światło i oświetlenie miejsc pracy. część 1. Miejsca pracy we wnętrzach. Biblioteka COSiW SEP, Warszawa 2006.
 
10.
Strelau J.: Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom I, GWP, Gdańsk 2006: 314.
 
11.
Różowicz A.: Efekty optyczne niskoprężnych lamp wyładowczych zasilanych napięciem przemiennym o różnych częstotliwościach., Technika Świetlna Konferencja Oświetleniowa (materiały konferencyjne), PKOś SEP, Warszawa 2003: 189-199.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054