PRACA ORYGINALNA
Fukushima - 25 lat po czarnobylu
Jan Grzesik 1  
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu Dyrektor: dr n. med. Piotr Z. Brewczyński
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Jan Grzesik   

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego 41-200 Sosnowiec, ul. Kościelna 13 tel. 32 266 08 85, fax 32 266 11 24
 
Med Srod. 2011;14(4):9–19
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Artykuł omawia zagrożenia zdrowia ludności Japonii i krajów sąsiednich, będące skutkiem wielkiej awarii radiacyjnej (poziom 7 w skali INES) w Elektrowni Jądrowej Fukushima Dai-ichi I. Katastrofa została spowodowana przez falę tsunami, wywołaną trzęsieniem ziemi, które 11 marca 2011 roku nawiedziło północno- wschodnie wybrzeże Japonii. To trzęsienie osiągnęło w hipocentrum stopień 9 na skali Richtera. Dla ułatwienia czytelnikowi zrozumienia istoty i znaczenia tej awarii, artykuł zaznajamia go z fizykalnymi podstawami funkcjonowania reaktorów jądrowych, z hipotetycznymi przyczynami ich uszkodzeń i zakłóceń ich pracy, z mechanizmem uwalniania zanieczyszczeń promieniotwórczych do środowiska oraz z konsekwencjami, jakie taka awaria wywołuje dla ludności zamieszkującej na terenie, na który opadają wyemitowane izotopy promieniotwórcze. Awaria w Fukushimie wyróżnia się tym, że po raz pierwszy do środowiska przedostały się znaczne ilości izotopu plutonu 239Pu, groźnego dla zdrowia. Autor wyraża w tym artykule swoją negatywną opinię odnośnie możliwości zapewnienia elektrowniom jądrowym 100% bezawaryjności i pełnego bezpieczeństwa dla populacji ludzkiej. Awaria radiacyjna w EJ Fukushima Dai-ichi jest trzecią w historii energetyki jądrowej, wielką awarią – zawinioną przez człowieka. Zwraca też uwagę na występowanie w tej dziedzinie zjawiska lobbowania za istnieniem i rozwojem energetyki jądrowej. Jest ono motywowane egoistycznym interesem korporacyjnym, a uczestniczą w nim przedstawiciele środowisk naukowych, koncernów przemysłowych oraz instytucji i gremiów wojskowych.

The paper considers health risk of Japanese population and neighboring countries being the consequence of the major accident (level 7 on INES scale) in Fukushima Dai-ichi I nuclear power station. On March 11 an earthquake of magnitude 9 on Richter scale, off the Pacific coast of the Japanese main land, caused a massive tsunami that crippled the cooling systems at the nuclear plant. That led to reactor meltdowns, hydrogen explosions, and major release of radioactive material into the air. To enable a better understanding of the different and severe consequences of the accident, the article describes the physical background of functioning of nuclear reactors, the hypothetical reasons of damages and interference of their operations, the mechanism of mreleasing radioactive pollutants into the atmosphere and the consequences for the population living in the area, on which radioactive fallout is observed The accident in Fukushima is remarkable because for the first time considerable amounts of plutonium isotope 239Pu were released into the environment. The author presents his negative opinion concerning the prospect that nuclear power stations will be 100% failure-free and will be totally safe for human population. The Fukushima nuclear disaster is the third major accident known in the history of nuclear power plants caused or enabled by man. Attention is also paid to phenomenon of lobbing pro existence and development of nuclear power. It is motivated by selfish corporation interest in which representatives of scientific community, industrial corporations and military bodies play a significant role.
 
REFERENCJE (18)
1.
The 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake. Dostępne: http://jma.go.jp/jma/en/2011_E....
 
2.
Sejsmologia – Trzęsienia ziemi na podstawie amplitudy drgań wstrząsów sejsmicznych, wprowadzona w Charlesa F. Richtera. Dostępne: http//zgapa.pl/zgapedia/Skala_Richte....
 
3.
Japan earthquake accelerated Earth’s rotation. Dostępne: http//signpostsofthetimes.blogspot.c......
 
4.
Najsilniejsze trzęsienia ziemi w historii. Dostępne: http//pl.wikipedia.org/wiki/Najsilni... _historii.
 
5.
International Nuclear Event Scale (INES),International Atomic Energy Agency. Dostępne: www-ns.iaea.org/techareas/ /emergency/ines.asp.
 
6.
Radionuclides Released into the Air from Fukushima I Nuke Plant, by NISA. Dostępne: http//ex-skf.blog spot.com/.../radionuclides-rel....
 
7.
Pluton (pierwiastek), Wikipedia – wolna encyklopedia. Dostępne: http://pl.wikipedia.org/wiki/P... (pierwiastek).
 
8.
Uran (pierwiastek), z Wikipedii – wolnej encyklopedii. Dostępne: http//pl.wikipedia.org/Wiki/Uran_(pi....
 
9.
Paliwo jądrowe, z Wikipedii – wolnej encyklopedii. Dostępne: http://pl.wikipedia.org/wiki/P....
 
10.
Glenn Seaborg is best known for discovering the element plutonium. Dostępne: http//www.atomicarchive.com › Library Biographies.
 
11.
Paliwo świeże i przerób paliwa wypalonego. Dostepne: www.atom.edu.pl/index.php/.../.... html.
 
12.
Elektrownie jądrowe na świecie i wokół Polski. Dostepne: http//elektrownia-jadrowa.pl/Elektro... i-wokol-Pols...
 
13.
Mapa rozmieszczenia elektrowni jądrowych na świecie. Dostępne: http//gisplay.pl/.../1724-mapa-rozmi... jadrowych-na-s.
 
14.
Jurkowski M. Komentarz o okolicznościach i skutkach elektrowni jądrowej Fukushima Dai-ichi. Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna, 1(83)2011, str. 3-9.
 
15.
Tepco details tsunami damage, wawes that hit Fukushima plant. Dostępne: http//www.yomiuri.co.jp › Home › National.
 
16.
Fukushima Update | Tracking Japan’s nuclear crisis. Dostępne: http//fukushima.greenaction-japan.org/.
 
17.
Komunikat specjalny Państwowej Agencji Atomowej z dnia 30 III 2011 r. Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna, 1(83)2011, str. 16-17.
 
18.
Energetyka Jądrowa. Trzęsienie Ziemi w Japonii – awaria w elektrowni Fukushima. Dostępne: http//atom. edu.pl/index. php/aktusalnosci/128-aktualnosci. Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2011; 14 (4) 19.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054